VIII Forum Organizacji Pozarządowych 2017

VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn.”Wojsko dla Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 30.11-3.12.2017 r. w Poznaniu. Celem forum jest wymiana doświadczeń ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa.

Forum dot. też podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, współpraca w zakresie tworzenia społecznego zaplecza dla sił zbrojnych, możliwości i ograniczeń formalnoprawnych w zakresie wspierania przez resort obrony narodowej organizacji pozarządowych wg. decyzji nr 187/MON, realizacji zadań publicznych (m.in. omówienie procedury zlecania zadań w MON) oraz sprawowania kontroli ich realizacji.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość zwiedzenia 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W Forum uczestniczyć może maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną organizację pozarządową. Formularz zgłoszeniowy – Forum Poznań 2017 należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe Forum pokrywa MON. Program szczegółowy Forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej wojsko-polskie.pl.

Kontakt: tel. 261 840 143; 261 840 142; 261 840 175, 261 840 208, e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Program stypendialny Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2017

Stypendium naukowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej* w roku akademickim 2017-2018 uzyska 10 studentów Akademii Sztuki Wojennej pod warunkiem m.in. średniej ocen powyżej 4, posiadania dorobku naukowego i nagród za wyniki. Stypendia PGZ dla studentów będą w wysokości 900 zł netto miesięcznie, przez okres 9 m-cy nauki w ASzW.

We wniosku do ASzW dot. stypendium PGZ należy podać oceny zdobyte w ostatnim roku akademickim oraz wszelkie osiągnięcia naukowe i wyróżnienia. Czas na składanie dokumentów upływa 17 listopada 2017r. Aplikacje studentów ASzW rozpatrzy Społeczna Rada Stypendialna PGZ. W jej skład, poza przedstawicielami firmy zbrojeniowej, wejdą też przedstawiciele uczelni. Oprócz osiągnięć naukowych pod uwagę będzie brana także sytuacja socjalna studenta oraz praca pisemna pt. „Dlaczego mam zostać jednym z dziesięciu stypendystów programu stypendialnego PGZ?”.

Oferta stypendialna PGZ kierowana jest do najlepszych studentów studiów stacjonarnych: drugiego lub trzeciego roku I stopnia (licencjackich) oraz pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich).

Student zainteresowany stypendium powinna złożyć na uczelni wniosek. Musi jednak spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest średnia ocen z ostatniego roku powyżej 4,0 – powiedziała dr Monika Lewińska, rzecznik prasowy ASzWoj.

Jednym z naszych celów jest budowa bazy przyszłych kadr dla sektora obrony” – poinformowała Małgorzata Konopacka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PGZ. Dodaje, że obecnie dla większości pracodawców dużym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach. A PGZ chce konkurować w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników z firmami na rynku zagranicznym. „Zależy nam, by polskiemu kapitałowi intelektualnemu stworzyć w krajowym sektorze obrony warunki rozwoju porównywalne do tych za granicą. Współpraca z uczelniami wyższymi jest właśnie tego typu inwestycją. Chcemy zapewnić rozwój najlepszych ekspertów, którzy potem zechcą związać się z grupą PGZ” – dodała Małgorzata Konopacka. Student pobierający stypendium straci je np. gdy w ciągu roku akademickiego zatrudni się lub podejmie współpracę z firmą konkurencyjną wobec koncernu.

Pierwszym projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Akademii Sztuki Wojennej było uruchomienie studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej. Program stypendialny to drugi wspólny projekt PGZ i ASzW w ramach współpracy z uczelnią. W planach jest m.in. zaangażowanie pracowników PGZ w pracę dydaktyczną ze studentami oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. „Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktyków ułatwi młodym ludziom start w życie zawodowe.„- powiedziała Małgorzata Konopacka.

Od redakcji: Spytam PGZ czy planowane są podobne programy dla WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, WSOWL we Wrocławiu.

* Polska Grupa Zbrojeniowa SA – jest liderem przemysłu w Polsce i jednym z największych koncernów obronnych w Europie, obejmuje 60 spółek działających w branżach: zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. PGZ zatrudnia w sumie 17,5 tys. specjalistów, a roczne obroty to kwota 5 mld zł.

oprac. Halina Kustosz, e-mail” h.kustosz[at]milwomen.pl

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” 2017

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2017 r., w JW Nowym Glinniku wchodzącym w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (dla tych placówek przewidziane jest osobne spotkanie).

Głównym tematem Forum będzie Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, której główne założenia zostaną przedstawione podczas Forum. Zamierzeniem MON jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. W ramach Forum, w pracach panelowych, planowane są konsultacje społeczne przedmiotowych rozwiązań. Poruszane będą kwestie dot. pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych, projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego i in. Zaplanowano wystąpienia kuratorów oświaty i przedstawicieli szkół.

Ubiegłoroczne VII Forum odbyło się w dniach 3–8 października 2016 r., w Żaganiu. gdzie zorganizowano I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych. Wśród uczestników byli reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Tematami Forum były kwestie dot. planów resortu edukacji narodowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, współpracy resortu obrony narodowej z placówkami oświatowymi, przedsięwzięć skierowanych do szkół, Wojsk Obrony Terytorialnej, realizacji przez szkoły zapisów „Minimum programowego (…)” i inne. Program Turnieju dostępny był na portalu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.

Szkoły, których przedstawiciele chcieliby wziąć udział w Forum w 2017r., proszone są o kontakt z właściwym kuratorium oświaty, które dokona kwalifikacji uczestników. Koszty uczestnictwa w Forum i pobytu pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Program Forum oraz lista uczestników zostaną zamieszczone do 20 listopada br. Szczegółowe informacje dot. Forum w 2017r. zostaną przekazane uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Więcej informacji: DEKiD MON, tel. 261 840.143 i 261.840.132, email: arek@mon.gov.pl.

Patronat medialny wojsko-polskie.pl

oprac. na podstawie materiałów MON, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Modernizacja i finansowanie SZRP do 2030r.

23 października 2017 r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Potrzebujemy więcej pieniędzy na modernizację polskiej armii, na jej przebudowę, na zwiększenie jej liczebności. Zarazem potrzebujemy bardzo dobrych uregulowań prawnych, po to abyśmy w klarowny sposób, na podstawie dobrze sformułowanych przepisów mogli realizować swoje zobowiązania sojusznicze – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zwiększenie wydatków obronnych ma na celu reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych oraz przyspieszenia modernizacji „przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego”. Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych do 200 tysięcy wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych zakłada , że W 2018 r. ma wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo w 2030r. do 2,5 proc. PKB, według ustaleń państw NATO, podjętych na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której motto brzmi: „Tym co służą Ojczyźnie”, w dniu 23 października 2017r. wdrożyła swój pierwszy projekt.

Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyczyniła się do zakupu rękopisu „Potopu” Sienkiewicza dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, dla której jest to projekt inaugurujący jej działalność. Zakupione karty rękopisu „Potopu” będą wystawione w dworku w Woli Okrzejskiej, miejscu narodzin polskiego noblisty i siedziby poświęconego jego osobie muzeum, które właśnie obchodziło jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Wojsko, ministerstwo, przemysł nie funkcjonują same dla siebie. Tym, co buduje siłę narodu jest zespół wartości, w których wychowujemy nasze dzieci. Ta fundacja ma służyć umacnianiu i upowszechnianiu wartości, które towarzyszyły naszemu narodowi od tysiąca lat” – powiedział podczas inauguracji Fundacji PGZ min. Antoni Macierewicz.

Błażej Wojnicz, prawnik, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej poinformował, że fundacja poprzez działania podejmowane w wymiarze społecznym i kulturalnym ma zapewnić misję, jaką pełni Grupa PGZ. Dodał „nie jesteśmy tylko spółką. Ze względu na nasze strategiczne miejsce w systemie bezpieczeństwa RP czujemy się zobowiązani także do szczególnej troski o naszą historię i nasze dziedzictwo.

Fundacja PGZ rozpoczęła działalność (wpis w KRS) w dn. 13.03.2017r. Prezesem jest Czura Sławomir, adres: Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Lotnictwo wczoraj, dziś i jutro.

Historia – Polska w latach 30-tych XX wieku była liderem przemysłu lotniczego i obronnego. Powstało wówczas wiele konstrukcji samolotów wojskowych i cywilnych jak np. ISKRA z polskimi silnikami SO-3, przez wiele lat wykorzystywanych do celów szkoleniowych w polskich i indyjskich Siłach Zbrojnych. Samoloty Wilga, M28 Bryza, Dromader jak i śmigłowce Mi-2 i Sokół były eksportowane do wielu krajów świata, podobnie jak szybowce Bocian, Jaskółka, Jantar, Puchacz, Diana-2, MDM-1 Fox, PW-5. . W latach 50-tych Polska kupowała samoloty odrzutowe Jak-23 i treningowe Jak -17W od ZSRR oraz maszyny bojowe Mig-15.

Pierwszy samolot odrzutowy szkolno-bojowy TS-11 ISKRA powstał dzięki zespołowi pod kier. Tadeusza Sołtyka, lot odbył się 5.02.1960r, kolejny model tego zespołu to TS-16 GROT . W 1972 r. w Mielcu stworzono nowy model szkolno-bojowy M-16, ale program był jedynie w fazie projektowej ze względu na duże koszty. W latach 80-tych powstał model wojskowy ISKRA-22, makieta była zaprezentowana w Instytucie Lotnictwa w trakcie obchodów 50-lecia rodzimego przemysłu lotniczego. Pierwsza publiczna prezentacja nowego modelu samolotu Iryda (z silnikiem K-15 Kaszub i fotelami katapultowymi Martin-Baker) odbyła się w sierpniu 1991r. podczas Air Show w Poznaniu.

Kosmonautyka. Polska ma obecnie swoje osiągnięcia również w kosmonautyce jako producent ok. 60 elementów wyposażenia satelitów tj. Tytan dla sondy Cassino-Huygenis i penetrator dla sondy Rosetta.

Perspektywa lotnictwa do 2050r. – Europejska strategia rozwoju transportu (STTP – Strategic Transport Technology Plan) opisana została w Białej Księdze, w której głównym celem jest budowa jednolitego europejskiego systemu transportu, w którym transport lotniczy jest istotną jego częścią. Główne problemy Europy obejmują zmiany klimatyczne (globalne ocieplenie; transport lotniczy emituje gazy cieplarniane, w planie np. redukacja emisji CO2 o 50 proc. do 2020r. i 75 proc. do 2050r., tworzenie powłok samoczyszczących), bezpieczeństwo (terroryzm), ograniczone źródła energii (paliw), demografia (starzenie się społeczeństw, większy wymóg komfortu podróży), w efekcie powstała europejska lista priorytetów rozwoju lotnictwa (ozn. Priorytet 1-ECO ekoefektywne lotnictwo; Priorytet 2-BIK bezpieczeństwo i komfort; Priorytet 3-WKG długoterminowy wzrost konkurencyjności gospodarki), w tym tworzenie nowych Programów Ramowych i inicjatyw edukacyjnych typu Marie Curie. System Transportu obejmuje w dalszej perspektywie także bezpilotowe statki powietrzne wykorzystywane głównie do celów gospodarczych.

Znaczenie sektora lotniczego – rola gospodarcza, polityczna oraz naukowa (transfer wiedzy i technologii do innych gałęzi gospodarki) jest istotna z uwagi na znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, rozwoju technologii, nauki (na świecie ponad 12 proc. przychodów inwestowana jest w badania) i kształcenia wysokowykwalifikowanej kadry. Można zadać pytanie, jakim potencjałem lotniczym obecnie Polska dysponuje? Lotnictwo obejmuje trzy zakresy: przemysł lotniczy, transport lotniczy (szacowany wzrost 4,5 proc, w Europie 3 proc. rocznie) i sektor badawczo-rozwojowy.

Przemysł lotniczy wpływa na rozwój tez innych gałęzi gospodarki np. energetyki (turbiny konwencjonalne i wiatrowe), przemysł samochodowy (kompozyty) i kosmiczny (silniki rakietowe). W okresie 2003-2009 sprzedaż przemysłu lotniczego wzrosła blisko czterokrotnie, a zatrudnienie ponad dwukrotnie – informuje Strategia Badawcza Przemysłu Lotniczego na lata 2012-2035 (dokument z dn. 05.03.2014). Z raportu wynika, że nadal największą firmę lotniczą w Polsce jest od 75 lat WSK PZL-Rzeszów S.A., będący od 2002 r. częścią światowej korporacji United Technologies (UTC). Firma kooperuje z Pratt&Whitney, światowym liderem produkcji silników lotniczych, jest obecna zarówno w lotnictwie pasażerskim, śmigłowcach i samolotach wojskowych. Kolejna firma to PZL Mielec S.A. specjalizująca się w produkcji samolotów, przejęta w 2007 r. przez Sikorsky Aircraft Corporation (grupa UTC) stając się liderem w produkcji helikopterów tj. transportowy M28 Bryza, wojskowy S70i Black Hawk. Pratt&Whitney Kalisz sp. z o.o. (należy do grupy UTC) specjalizuje się w produkcji komponentów do silników lotniczych. Hamilton Sunstrand realizuje działalność badawczą i produkcyjną w branży lotniczej, posiada trzy zakłady: HS Wrocław sp. z o.o. (w grupie UTC) produkująca układy sterowania i zasilania, Goodrich Krosno sp. z o.o., współtwórca Klastra Doliny Lotniczej, specjalizuje się w produkcji elementów podwozi lotniczych kooperując z największymi partnerami tj. Boening i Airbus, Avio Polska sp. z o.o. z Bielska Białej produkująca łopatki do turbin silników lotniczych zarówno do zastosowań cywilnych jak i wojskowych oraz prowadząca serwis silników dla Eurolot (Grupa PLL LOT), Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej RP. WSK Kalisz S.A. częściowo z udziałem Skarbu Państwa, zajmuje się produkcją i serwisowaniem silników tłokowych i komponentów do lotniczych skrzyń przekładniowych. Airbus Military EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. (koncern EADS) był pierwszym polskim producentem (produkcja od 1928r.) oferujący samoloty szkolno-treningowe ORLIK do szkolenia pilotów wojskowych, producent podzespołów i serwisant samolotów transportowych, ale także dla branży agrolotniczej i przeciwpożarowej. Wojskowe Zakłady Lotnicze realizujące usługi serwisowe sprzętu SZ RP, w ramach spółki funkcjonują podmioty: WZL1 SA (Łódź, Dęblin),Rzeszów SA, PZL Mielec SA, PZL-Świdnik SA, Goodrich Krosno sp. z o.o., Hispano-Suiza polska sp. z o.o.

Klastering w sektorze lotniczym i regionalne strategie inteligentnych specjalizacji (smart specjalisation), a także bilateralne inicjatywy badawcze, mechanizmy finansowania typu ERA-NET, pięcioletnie programy sektorowe, wspieranie innowacji marketingowych i organizacyjnych ze środków publicznych upowszechniających lotnictwo, w tym promocja sportów lotniczych w środowisku młodzieży. Z uwagi na specyfikę przemysłu lotniczego tj. duże ryzyko, wysokie koszty rozwoju, długi okres oczekiwania na rezultaty i zwrot nakładów, od 2004r. obserwujemy zainteresowanie przemysłu lotniczego rozwojem inicjatyw klastrowych, w wyniku tego trendu powstały nowe przedsięwzięcia takie jak Śląski Klaster Lotniczy z siedzibą w Bielsko-Biała zrzesza 26 firm, z których największą jest AVIO Polska sp. z o.o., Wielkopolski Klaster Lotniczy z siedzibą w Kaliszu skupia MSP branży przemysłu silnikowego, Mazowiecki Klaster Lotniczy integruje jednostki badawcze i firmy przemysłu lotniczego, Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa działa w Europejskiej Platformie Lotniczo-Kosmicznej, ma stanowić akcelerator jednostek naukowo-badawczych i przemysłu lotniczego, Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza skupia polskie uczelnie techniczne w tym Instytut Lotnictwa w Warszawie, który zatrudnia ponad tysiąc osób, w tym więcej niż połowa pracuje dla koncernu General Electric. Instytut Lotnictwa był koordynatorem kilku europejskich projektów badawczych w aeronautyce. W ramach POIR Politechnika Warszawska uruchomiła nowoczesne laboratorium Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). W planie strategicznym Europy są propozycje tworzenia Programów Infrastrukturalnych celem utworzenia np. Wirtualnego Centrum Oprogramowania i Wysokowydajnych Symulacji dla Lotnictwa, Ośrodka Prób w Locie Małych Samolotów i Systemów Bezpilotowych czy Laboratorium badań atomizacji paliw ciekłych i spalania. Bez wsparcia państwa w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, zamówień publicznych i wsparcia firm z branży lotniczej, Polska nie dogoni czołówki światowej: Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i kolejnych – Japonii, Chin, Korei Południowej, Brazylii, Izraelu czy Indii.

Studia w zakresie Lotnictwa i Kosmonautyki prowadzi Politechnika Warszawska i Politechnika Rzeszowska oraz WAT w specjalnościach: Samoloty i śmigłowce, Awionika, Uzbrojenia lotnicze, Napędy lotnicze..Politechnika Lubelska szkoli w specjalizacji Budowa śmigłowców, a Politechnika Poznańska w budowie silników, umożliwiając absolwentom karierę w przemyśle, gdzie największe światowe osiągnięcia Polska uzyskuje w produkcji silników lotniczych, ich modułów i komponentów. Najlepszych pilotów kształci w Polsce WSOSP w Dęblinie.

Eventy lotnicze – „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Aby poznać specyfikę lotnictwa i znaczenie rozwoju branży lotniczej na inne sektory polskiej gospodarki oraz rozwijać pasje polecam uczestnictwo w kolejnych edycjach „Nocy w Instytucie Lotnictwa”. Jest to największa w Polsce impreza edukacyjna, która odbywa się z okazji Dnia Edukacji (14 października) w godzinach 17:00 – 23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, najstarszej placówce badawczej w Europie. Celem tej akcji jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Sztuczna Inteligencja

fot. Royalty Free

18 października 2017 r. odbędzie się w Warszawie seminarium naukowe dot. Sztucznej Inteligencji, organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z tajwańskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST).

Sztuczna Inteligencja (AI) – dziedzina informatyki rozwiązująca zadania wymagające od człowieka inteligentnych działań, analizy danych zmysłowych, planowania, rozumowania itd.

Jeśli technologie SI mają służyć społeczeństwu, muszą być kształtowane przez jego priorytety i nastawione na rozwiązywanie ludzkich problemów- uważa Elon Musk, szef SpaceX. Jego zdaniem rywalizacja w zakresie sztucznej inteligencji przeniesie się na poziom narodowy, co może być przyczyną III wojny światowej.

Elon Musk był jednym z sygnatariuszy listu otwartego do ONZ w sprawie broni autonomicznej, który podpisało wielu ekspertów w zakresie AI. W liście wzywają ONZ do wpisania broni autonomicznej do konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia niektórych rodzajów broni konwencjonalnej z 1983 tj. miny pułapki i miny zdalnie ustawiane. List sygnatariuszy dot. głównie dronów będących bronią nie posiadającą samoświadomości, ale to wskazuje na kierunek rozwoju technologii militarnych. Elon Musk z SpaceX i Mustafa Suleyman z Google stanęli na czele 116 specjalistów z 26 krajów, którzy apelują do ONZ o zakaz rozwijania broni autonomicznej. Petycja została zaprezentowana na International Joint Conference on Artificial Intelligence w Melbourne. Broń autonomiczną nazwali III rewolucją w walce (I rewolucja – proch strzelniczy, II rewolucja – broń nuklearna).

W 2015 r. też został opublikowany list otwarty do ONZ w sprawie broni autonomicznej podpisany przez naukowców z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz ekspertów tj. Elon Musk (szef SpaceX), Steven Hawking (astrofizyk, kosmolog), Steve Wozniak (konstruktor komputerów Apple I i Apple II), prof. Noam Chomsky.(ekspert psycholingwistyki z Massachusetts Institute of Technology).

W Google spółka zależna Alphabet powołała sekcję odpowiedzialną za rozwój Sztucznej Inteligencji – DeepMind, której zadaniem jest badanie wpływu technologii SI na społeczeństwo. „Wszystkie aplikacje Sztucznej Inteligencji powinny pracować pod ścisłą kontrolą człowieka i być wykorzystywane w celach społecznie korzystnych. Zrozumienie tego w praktyce wymaga podejścia naukowego, co jest jedną z najbardziej delikatnych kwestii, przed jakimi stajemy”– uważa Varity Harding z DeepMind.

Jack Ma, założyciel firmy Alibaba twierdzi, że za maksymalnie 30 lat całe korporacje sterowane będą przez inteligentne systemy. „Ktokolwiek stanie się liderem w tej sferze, zostanie władcą świata.” – twierdzi prezydent Rosji Władimir Putin.

Stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel rozwój Sztucznej Inteligencji w kierunku, który będzie służył ludziom i społeczeństwu jest Partnership of AI to Benefit People and Society. Członkami stowarzyszenia są m.in. Google, DeepMind, Facebook, Amazon, Microsoft.

Cechy systemów autonomicznych:
1. niezalezność – podejmujące decyzje
2. sensory – odbierające informacje ze środowiska
3. decyzje – przetwarza uzyskane informacje
4. efektory – oddziaływuje na środowisko

Przykłady robotów autonomicznych:
DaVinci – robot chirurg – producent Intuitive Surgical na zlecenie Pentagonu, koszt 8,6 mln PLN (zestaw podstawowy, wykonuje 30 operacji), ok. 1600 robotów w tym ok. 300-USA, ok. 40-Niemcy, ok.10-Czechy.
Bezpilotowy Środek Latający FLYEYE – producent WB Electronics S.A. z Ożarowa Mazowieckiego, zastosowanie: zabezpieczenie imprez masowych, nadzorowanie ruchu drogowego, nadzór strategicznych obiektów i granic państwa, zadania obserwacyjne akcji policji i wojska.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

IWIS – Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje.
Wystawa odbędzie się w dniach 9.10.2017/pon. od godz. 9-16 do 11.10.2017/śr. w g. 9-15 na terenie Politechniki Warszawskiej.

Ceremonia otwarcia wystawy IWIS odbędzie się w dn. 9.10.2017 o g. 9.30 w Małej Auli PW. W programie wystąpienia:
• JM rektor PW prof. dr hab. Jan Szmidt
• Wicepremier, MNiSZ Jarosław Gowin
• Wicepremier, MRiF Mateusz Morawiecki
• IFIA Alireza Rastegar

Po wystąpieniach odbędzie się debata pt. „Innowacje-czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany?”

Co roku w wystawie IWIS uczestniczą wynalazcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu i z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej i organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny.

Podstawowe cele wystawy to:
• zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań;
• umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami;
• zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki;
• kreowanie innowacyjnych postaw wśród dzieci i młodzieży.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Patronat Honorowy: Prezydent RP,
Patronat Strategiczny: MNiSW, NOT, IFIA-Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych, AEI-Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców,
Patronat Merytoryczny: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Głowna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Narodowe Centrum badań i Rozwoju, Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji.

Więcej na stronie iwis.polskiewynalazki.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

plut. Ewa Matuszewska pseud. „Mewa”

Rocznica – 26 września 1944r. w powstaniu warszawskim zginęła 25-letnia plut. Ewa Matuszewska pseud. „Mewa”, sanitariuszka Pułku Armii Krajowej „Baszta”. Pochowana została z honorami na Powązkach Wojskowych w kwaterze Parasola i pośmiertnie odznaczona za bohaterstwo Krzyżem Virtuti Militari.

„Mewa” była jedyną córką płk. Ignacego Matuszewskiego, współtwórcy wojskowego wywiadu II RP , który we wrześniu 1939 roku wywiózł przed okupantem 75 ton polskiego złota. Jej matką była Stanisława, tłumaczka literatury anglojęzycznej.

Jesienią 1938 roku Ewa Matuszewska rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Była zastępową 3 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej, uprawiała szybownictwo, narciarstwo i koszykówkę. We wrześniu 1939 roku, w czasie obrony Warszawy pracowała razem z matką jako sanitariuszka, na tajnych kompletach ukończyła szkołę pielęgniarską i kurs ratowania ciężko rannych. Początkowo należała do służby sanitarnej Szarych Szeregów, od 1943 roku została żołnierzem i sanitariuszką w 3 kompanii oddziału Agat (późniejszym Batalionie Armii Krajowej. „Parasol”). Po wybuchu powstania „Mewa” walczyła na Mokotowie jako komendantka punktu sanitarnego w Pułku „Baszta” organizując szpital polowy w budynku na rogu al. Niepodległości i ul. Odyńca. Choć powstańcy zarządzili ewakuację, dziewczyna pozostała z najciężej rannymi w piwnicznym punkcie sanitarnym. Została rozstrzelana przez Niemców razem ze swoimi podopiecznymi.

Plut. Ewa Matuszewska pseud. „Mewa” jest jedną z bohaterek książki pt. „Zbroja” Tadeusza Kubalskiego w wydawanym w Londynie „Studium Polski Podziemnej”.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

8. Noc w Instytucie Lotnictwa

13 października 2017 roku (piątek) Instytut Lotnictwa organizuje „8. Noc w Instytucie Lotnictwa”, największą w Polsce nocną imprezę edukacyjną, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich. Wydarzenie odbędzie się w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Aleja Krakowska 110/114. Wstęp jest wolny dla wszystkich gości.

Hasłem tegorocznej edycji, która odbędzie się w piątek, trzynastego jest „Noc żywych maszyn”. Na tę okazję, w programie znalazły się pokazy z dreszczykiem, zwiedzanie mrocznych przestrzeni laboratoryjnych oraz ożywione roboty i ekstremalne maszyny. W tle słychać będzie ryk silników, a w powietrzu unosić się będzie zapach prawdziwej przygody.

Noc w Instytucie Lotnictwa” to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń lotniczych w Polsce. Do tej pory w wydarzeniu wzięło udział ponad 180 firm i instytucji związanych z przemysłem lotniczym, kosmicznym i nowymi technologiami. To, co najmocniej przemawia do wyobraźni to rosnąca z roku na rok frekwencja. W zeszłym roku Instytut Lotnictwa odwiedziło ponad 30 000 osób. Organizatorzy liczą jednak na pobicie tego rekordu. Pomóc w tym mają wyjątkowe atrakcje, nowości oraz bogata oferta pokazów na żywo.

Prawdziwą gratką dla fanów lotnictwa będzie możliwość spotkania podniebnego duetu: Artura Kielaka i porucznika Jacka Stolarka, którzy będą pozować przy swoich maszynach. Swoją lotniczą historią, podczas wyjątkowych wykładów, podzielą się piloci akrobacyjni i sportowi oraz 1-sza w Polsce kobieta-pilot doświadczalny, Paulina Różyło.

paulina_rozylo
Fot. TVP (zdjęcie nie prezentuje Pauliny w pracy, bowiem będąc przy kokpicie ma włosy zawsze spięte.)

Paulina Różyło swoją przygodę z lotnictwem rozpoczęła w wieku 18 lat. Pilotuje samoloty M28B kontrolując awionikę, czyli GPS, busolę, EFIS-y, czyli przyrządy, które pokazują trasę, prędkość, kurs. „Gdyby zdarzył mi się jakiś wypadek, produkcja samolotu zostałaby wstrzymana do czasu wyjaśnienia jego przyczyn przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych.” – informuje Paulina. W PZL Mielec pracuje w Centrum Badań i Prób Statków Powietrznych testując samoloty dwusilnikowe M28 używane W Stanach Zjednoczonych, Indonezji, Wietnamie, Kolumbii, Wenezueli, Nepalu i Jordanii. Wersję wojskową M28B Bryza użytkuje polska armia. Jak twierdzi: „Pilot to nie jest męski zawód, tylko przez mężczyzn zdominowany.

W polskich liniach lotniczych kobiety stanowią ok. 10 proc. Pokutuje przekonanie, że to męski, fizyczny zawód, w którym najważniejsze cechy to szybki odbiór i przetwarzanie bodźców, silna psychika i zdecydowanie. Wiele kobiet posiada takie umiejętności, ale trudno zawód pilota pogodzić z macierzyństwem, ponieważ piloci rejsowi często 25 dni w miesiącu przebywają w hotelach. Ciąża i macierzyństwo to, niestety, dwa lata przerwy w lataniu. Kobieta-pilot musi spełnić wiele wymogów – nie może korzystać z makijażu, a w kabinie musi mieć włosy spięte, bez żadnych pierścionków czy bransoletek. Ubranie kobiety-pilota to kombinezon ognioodporny, bez pasków I bez dopasowania (bez wcięcia w talii).

– Podczas tegorocznej edycji pokażemy ponad 70 nowych atrakcji, w tym kilka nowych, wojskowych samolotów. Jest to możliwe dzięki naszej owocnej współpracy z jednostkami wojskowymi, które jak zawsze chętnie wspierają naszą imprezę. W tym roku, oprócz myśliwca MiG-29 i samolotu transportowego CASA C-295, będzie można zobaczyć, po raz pierwszy: śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8, samolot transportowy M-28 B/PT (popularna Bryza) oraz śmigłowiec W-3WA SAR Sokół. Łącznie, dzięki naszym partnerom, pokażemy ponad 30 maszyn. Do lądowania u nas szykują się też m.in. dwa śmigłowce Robinson, należące do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz firmy Salt Aviation oraz wiele samolotów cywilnych.

Dla gości o mocnych nerwach czeka specjalny pokaz ratownictwa drogowego z przecinaniem samochodu, przygotowany przez Straż Pożarną. Przez cały czas trwania imprezy odbywać się będą także pokazy latających bezzałogowców. Na specjalnych stoiskach będzie można zobaczyć łaziki marsjańskie oraz roboty do działań rozpoznawczo-pirotechnicznych. Fanów lotnictwa i motoryzacji na pewno zaciekawi przepiękny samochód Aston Martin w barwach Spitfire’a. Będzie można obejrzeć pamiątki po lotnikach Dywizjonu 303 oraz zobaczyć unikatowe filmy z wystawy NASA. Wszyscy fani lotnictwa mogą wypróbować symulatory lotu i wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkową atrakcją dla dzieci będzie interaktywny robot Photon, z którym będzie można wykonać masę doświadczeń i eksperymentów. Tradycyjnie udostępnimy także nasz taras widokowy dla fanów nocnego spottingu i astrofotografii. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej o fotografii lotniczej przygotowaliśmy spotkania ze Sławkiem „Hesją” Krajniewskim i Maćkiem Margasem – wyjaśnia Marek Gospodarczyk, szef imprezy.

Noc w Instytucie Lotnictwa” to wyjątkowa okazja do zwiedzania, niedostępnych na co dzień laboratoriów oraz do zapoznania się z zakresem prac badawczych prowadzonych na rzecz lotnictwa, i nie tylko. Zwiedzającym zaprezentowane zostaną dwa tunele aerodynamiczne, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje podwoje otworzą także jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych w Polsce i Unii Europejskiej.

Uwaga programiści – Wydarzeniem specjalnym, organizowanym po raz pierwszy przez Engineering Design Center (centrum inżynieryjne utworzone w ramach współpracy strategicznej Instytutu Lotnictwa i General Electric) będzie 1- y w w Polsce hackathon* związany z platformą Predix 2.0 – EDC Industrial IoT Hackathon. Wydarzenie skierowane jest do programistów zafascynowanych nowymi technologiami, tematyką lotniczą oraz koncepcją IIoT (tj. Przemysłowym Internetem Rzeczy, ang. Industrial Internet of Things). W ciągu 24 godzin kilka zespołów tworzyć będzie oprogramowanie, które pozwoli na rozwiązanie konkretnego problemu inżynieryjnego. Do dyspozycji uczestników będzie platforma software’owa Predix 2.0 oraz rzeczywiste dane z symulatora turbiny.

– Swoje atrakcje zaprezentują także najważniejsze firmy związane z przemysłem lotniczym oraz aerokluby. To właśnie u nas swoje 90-lecie będzie świętować Aeroklub Warszawski. Przygotowane atrakcje i wystawa będą częścią obchodów tego jubileuszu. Po raz pierwszy będziemy gościć także firmę Pratt&Whitney, która na Nocy pokaże m.in. model silnika turbośmigłowego PT6A-28. Naszym wystawcą będą także Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 ze swoją ofertą bezzałogowców. Uwagę zwrócą na siebie na pewno wozy gaśnicze oraz pojazdy służby utrzymania nawierzchni, które pokażą nasi sąsiedzi zza płotu. Będzie można dowiedzieć się także więcej o specyfice zawodu mechanika lotniczego. Swoją wiedzę będzie można sprawdzić także na licznych stoiskach studenckich kół naukowych, a wiedzę historyczną poszerzyć u naszych partnerów z Muzeum Lotnictwa Polskiego – dodaje Marek Gospodarczyk.

Jak co roku na czas imprezy przygotowana zostanie specjalnie zaprojektowana iluminacja świetlna całego terenu. O dobry nastrój będzie dbał DJ Bujas, a dla zmęczonych przygotowane zostaną punkty gastronomiczne z piknikowymi specjałami. Wydarzenie zakończy oficjalne afterparty pt. „Polish Aviators Night”, które rozpocznie się o godz. 22:00 w klubie Rozrywki na ul. Mazowieckiej 6/8.

Informacje o siedmiu poprzednich edycjach i tegorocznej akcji:
www.nocwinstytucielotnictwa.pl
www.facebook.com/nocwinstytucielotnictwa

Poznaj polskie kobiety w lotnictwie, przykładowo:
ppor. Katarzyna Tomiak – pilot MiG-29.flv, 1-a w Polsce kobieta-pilot samolotu bojowego 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, film na licencji You Tube
ppor. Urszula Brzezińska, 2-a w Polsce kobieta-pilot myśliwca bojowego Mig-29 23.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, film na licencji You Tube
kpt. Adelajda Szarzec Tragarz – 1-a w Polsce kobieta-pilot Boeing’a, rozpoczęła swoją przygodę od szybownictwa w wieku 14 lat, film na licencji You Tube
ppor. Patrycja Balcerowska, jedyna kobieta w eskadrze, jest nawigatorem w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Zajmuje się obsługą radaru obserwacji obiektów nawodnych oraz systemu transmisji danych na samolotach patrolowo-rozpoznawczych Marynarki Wojennej typu Bryza, film na licencji You Tube – relacja ze spotkania pt. „Pilotki, inżynierki, lotniczki. Pasja, talent, odwaga.” – ILOT.TV (8.03.2016).
por pilot Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska – w wieku 12 lat została modelarzem, mając 17 lat miała licencję pilota szybowcowego, a w czasie II w.ś. służyła w ATA dla RAF’u

Więcej kobiet-pilotek i pasjonatek lotnictwa poznasz na corocznych Zlotach Polskich Pilotek „Aerosabat” im. Ireny Kostki. Najstarsza spadochroniarka swoją pasję zrealizowała w wieku 84 lat. Zloty „Aerosabat” odbywają się w różnych miastach w Polsce, w 2017 – w Gdańsku (14-17 września), w poprzednich latach w Krakowie, Jeleniej Górze, Rzeszowie (Bezmiechowa), Zielonej Górze, Lesznie i in. „Przyrzekam uroczyście być dobrą czarownicą, ponieważ przestrzeń i szybowanie to moje kochanie.” – to słowa przysięgi uczestniczek Zlotów „Aerosabat”.

* Hackathon- 24-godzinowe zawody drużynowe programistów, którzy otrzymują konkretne zadanie do rozwiązania od podstaw z użyciem dostępnej technologii.

oprac. na podstawie materiałów IL i własnych, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl