Program rekonwersji (outplacement) resortu obrony

W resorcie obrony narodowej funkcjonuje jednolity system pomocy rekonwersyjnej (aktywizacji zawodowej, outplacement). Jego zasadniczym celem jest wspieranie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez przygotowywanie żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.

Obecnie do korzystania z pomocy rekonwersji uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi (z wyjątkiem żołnierzy, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz żołnierzy skazanych prawomocnym wyrokiem sądu) i w szczególnych przypadkach członkowie ich rodzin.

Realizacja pomocy rekonwersyjnej przebiega etapowo – od doradztwa zawodowego (prowadzonego w trybie indywidualnym i grupowym) – poprzez przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy – do zatrudnienia. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014, poz. 1622).

System pomocy rekonwersyjnej umożliwia żołnierzom już po 3 latach służby wojskowej na korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej żołnierzy w trakcie służby, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania przez nich specjalności wojskowych nie mających odpowiedników na rynku cywilnym. Działalność w tym zakresie, realizowana jest przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

Z uwagi na konieczność zwiększenia skuteczności przygotowania kadry do kontynuowania aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, rozwiązania w zakresie pomocy rekonwersyjnej, pozwalają na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego już na 2 lata przed planowanym zwolnieniem (pod warunkiem posiadania 4 lat służby wojskowej) i 2 lata po zwolnieniu. Stosowana jest również gradacja finansowej wysokości tej pomocy w zależności od lat pozostawania w służbie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami po 4 latach służby wojskowej pomoc w tym zakresie wynosi 100 proc. limitu (2 400 zł), powyżej 12 lat służby wojskowej świadczenie to wzrasta do 200 proc. (4 800 zł) a po przekroczeniu 15 lat pomoc w tym zakresie wynosi 300 proc. obowiązującego limitu (7 200 zł). Jednocześnie limit w wysokości 300 proc. przysługuje (bez względu na liczbę lat służby wojskowej żołnierza) małżonkom oraz dzieciom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Ten limit przysługuje także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

źródło: CO MON

Program stypendialny Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2017

Stypendium naukowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej* w roku akademickim 2017-2018 uzyska 10 studentów Akademii Sztuki Wojennej pod warunkiem m.in. średniej ocen powyżej 4, posiadania dorobku naukowego i nagród za wyniki. Stypendia PGZ dla studentów będą w wysokości 900 zł netto miesięcznie, przez okres 9 m-cy nauki w ASzW.

We wniosku do ASzW dot. stypendium PGZ należy podać oceny zdobyte w ostatnim roku akademickim oraz wszelkie osiągnięcia naukowe i wyróżnienia. Czas na składanie dokumentów upływa 17 listopada 2017r. Aplikacje studentów ASzW rozpatrzy Społeczna Rada Stypendialna PGZ. W jej skład, poza przedstawicielami firmy zbrojeniowej, wejdą też przedstawiciele uczelni. Oprócz osiągnięć naukowych pod uwagę będzie brana także sytuacja socjalna studenta oraz praca pisemna pt. „Dlaczego mam zostać jednym z dziesięciu stypendystów programu stypendialnego PGZ?”.

Oferta stypendialna PGZ kierowana jest do najlepszych studentów studiów stacjonarnych: drugiego lub trzeciego roku I stopnia (licencjackich) oraz pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich).

Student zainteresowany stypendium powinna złożyć na uczelni wniosek. Musi jednak spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest średnia ocen z ostatniego roku powyżej 4,0 – powiedziała dr Monika Lewińska, rzecznik prasowy ASzWoj.

Jednym z naszych celów jest budowa bazy przyszłych kadr dla sektora obrony” – poinformowała Małgorzata Konopacka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PGZ. Dodaje, że obecnie dla większości pracodawców dużym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach. A PGZ chce konkurować w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników z firmami na rynku zagranicznym. „Zależy nam, by polskiemu kapitałowi intelektualnemu stworzyć w krajowym sektorze obrony warunki rozwoju porównywalne do tych za granicą. Współpraca z uczelniami wyższymi jest właśnie tego typu inwestycją. Chcemy zapewnić rozwój najlepszych ekspertów, którzy potem zechcą związać się z grupą PGZ” – dodała Małgorzata Konopacka. Student pobierający stypendium straci je np. gdy w ciągu roku akademickiego zatrudni się lub podejmie współpracę z firmą konkurencyjną wobec koncernu.

Pierwszym projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Akademii Sztuki Wojennej było uruchomienie studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej. Program stypendialny to drugi wspólny projekt PGZ i ASzW w ramach współpracy z uczelnią. W planach jest m.in. zaangażowanie pracowników PGZ w pracę dydaktyczną ze studentami oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. „Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktyków ułatwi młodym ludziom start w życie zawodowe.„- powiedziała Małgorzata Konopacka.

Od redakcji: Spytam PGZ czy planowane są podobne programy dla WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, WSOWL we Wrocławiu.

* Polska Grupa Zbrojeniowa SA – jest liderem przemysłu w Polsce i jednym z największych koncernów obronnych w Europie, obejmuje 60 spółek działających w branżach: zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. PGZ zatrudnia w sumie 17,5 tys. specjalistów, a roczne obroty to kwota 5 mld zł.

oprac. Halina Kustosz, e-mail” h.kustosz[at]milwomen.pl

Staż Prezydencki 2017

24 maja 2017r. rozpoczęła się pierwsza edycja Stażu Prezydenckiego, umożliwiającego amerykańskim studentom zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wizyty m.in. w spółkach skarbu państwa.

Palac_Prezydenta_fot_BBN
Fot. BBN

Staż Prezydencki organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta RP przy współpracy z General Electric Polska i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Skarbową.

W maju 2017r. z uczestnikami Stażu spotkał się sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Adam Kwiatkowski, a także przedstawiciele General Electric Polska. Studenci zostali także przyjęci przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, odbyli także spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Centrali Narodowego Banku Polskiego oraz w Ambasadzie USA w Warszawie.

2 czerwca 2017 (piątek) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotka się ze studentami amerykańskimi przebywającymi w Polsce w ramach projektu „Staż Prezydencki 2017”. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Program „Stażu Prezydenckiego 2017” ma na celu umożliwienie amerykańskim studentom oraz ich kolegom mającym polskie pochodzenie pozyskania doświadczenia zawodowego poprzez wizyty studyjne w spółkach skarbu państwa i międzynarodowych firmach prywatnych w Polsce. Program przewiduje również atrakcje kulturalne oraz turystyczne. Młodzież zwiedza wybrane miasta Polski poznając polską tradycję i kulturę.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Absurdy III RP – ZUS drogą „trutką” dla sponsorów-obywateli

21 maja (niedziela) TV Polsat zaprasza o g. 19.30 na program „Państwo w Państwie” nt. ZUS. Pytanie „kim jest kadra ZUS”?

ZUS i MSP: W 1989 roku Zdzisław Ochocki z Tarnowskich Gór roku założył warsztat samochodowy. Firma rozwijała się prężnie, więc w 2010 roku wraz z synem postanowił rozszerzyć swoją działalność. Konieczny okazał się kredyt w banku. Aby go zaciągnąć należało jednak przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami m. in. w ZUS-ie. Coś co wydaje się formalnością skończyło się w sądzie i wieloletnią walką z urzędnikami.

ZUS zaświadczenia nie chciał wydać, bo urzędnicy upierają się, że mężczyzna zalega blisko 23 tysiące złotych. Wcześniej jednak nikt nie informował właściciela firmy, że coś się nie zgadza. Po 5 latach od momentu wniosku o zaświadczenie zapadł wyrok przychylny dla pana Zdzisława. Sąd uznał, że ZUS zaświadczenie o niezaleganiu powinien wydać, ale urzędnicy od wyroku się odwołali. Sąd Apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. W listopadzie 2016 roku zapadł kolejny wyrok korzystny dla przedsiębiorcy. Zgodnie z jego treścią Zdzisław Ochocki nie zalega z płatnościami, a ZUS powinien wydać mu zaświadczenie.

Ocena sytuacji: „To nękanie i utrudnianie życia przedsiębiorcy” – mówią eksperci, a poszkodowany stwierdził ” Decyzja ZUS zatrzymuje nas w rozwoju, a być może nawet doprowadzi do upadłości firmy”. Przez to wszystko Zdzisław Ochocki z Tarnowskich Gór nie tylko nie może wziąć kredytu i się rozwijać, musiał się zapożyczyć i zwolnić kilku pracowników. Stracił również zdrowie.

Redakcja MILWomen.pl przypomina obywatelom RP, że:
1. Wizją ZUS jest „osiągnięcie statusu instytucji zaufania publicznego”.
2. Misją ZUS jest „sprawna, przyjazna obsługa klientów realizowana na podstawie przepisów prawa, zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami finansowymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników.”
Pod tekstem w/w dot. wizji i misji podpisała się prezes ZUS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, e-mail: prezes@zus.pl (1.03.2016 r.)

Resume – bądźcie w niedzielę g. 19.30 na stacji Polsat: Czy ktoś za to odpowie? Sprawdziliśmy, kto kontroluje ZUS i kto może wyciągnąć konsekwencje? Odpowiedź jest zaskakująca. Więcej już w najbliższą niedzielę, w reportażu Agnieszki Zalewskiej. „Państwo w Państwie” w Polsat i Polsat News o g. 19:30.

ZUS i obywatel RP – decydenci w ZUS mają super wynagrodzenie w widełkach 10.000-15.000 zł (źródło: wynagrodzenia.pl), ale nie mają wiedzy prawnej, słabe kompetencje ICT, mało płacą prawnikom, jaki z tego wniosek? „Porada prawna tyle jest warta ile kosztuje”, zarabiają mniej więc nie przejmują się konsekwencjami decyzji ZUS. Będąc w sądzie zaskoczyła mnie wokanda, tylko w jednym dniu było 7 spraw przeciwko I Oddziałowi ZUS – intrygujące, prawda? Sprawdziłam, przez 10 ostatnich lat tj. 2006-2016 Komisja Nadzoru Finansowego nie kontrolowała ZUS, a jest to instytucja państwowa obsługująca największy kapitał społeczny na wypłaty dla emerytów w wysokości głównie ok. 2000 zł, tj. 1/5 uposażenia dyrektora ZUS, a jest ich kilku w każdym oddziale ZUS.

NIK skarży do CBA przebieg przetargu w ZUS.
W dniu 22.03.2017 CBA składa pozew do prokuratury ws. przetargu w ZUS na 19,5 mln zł. CBA, po kontroli, złożyło do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie uzasadnionego podej­rzenia popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi Za­kła­du Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnika Wydziału Administrowania Platformą Unix Zakładu Ubezpie­czeń Społecznych. Wg kontrolerów z CBA poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków wyrzą­dzili oni szkodę majątkową w postaci udzielenia zamówienia publicznego na opie­kę serwisową sprzętu i oprogramowania w Centrali ZUS o wartości ponad 19 mln 500 tys. zł brutto w trybie zamówienia z wolnej ręki, pomimo braku przesłanek uzasadniających zasto­sowanie tego trybu. Według ustaleń CBA, wypełnili tym samym znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – nadużycia zaufania, a wyrządzona szkoda majątkowa jest w wielkich rozmiarach.

Kontrola CBA prowadzona była od lipca 2014 do maja 2015 roku. CBA podejrzewa, że były prezes Zbigniew D., były członek zarządu Zakładu Dariusz Ś., Helena Z. – dyrektor departamentu systemów informatycznych ZUS i Leszek P. – naczelnik wydziału w ZUS, mogli nadużyć swych uprawnień lub nie dopełnić obowiązków zlecając HP obsługę serwisową części systemów ZUS i oprogramowania w trybie zamówienia z wolnej ręki – mimo że nie było powodów do zastosowania takiego trybu. Za takie przestępstwo urzędnicze przy decyzjach majątkowych – nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków i wyrządzenie tym szkody wielkich rozmiarów – grozi kara od roku do lat 10. PAP dowiedziała się, że w trakcie kontroli CBA oceniło, iż przy zamówieniu prezes, członek zarządu, dyrektor i naczelnik oparli się jedynie o oświadczenie szefa HP Polska, że tylko ta firma jest uprawniona do serwisowania sprzętu i oprogramowania Hewlett-Packard na terenie Polski. Tymczasem z wyników kontroli wynikało, że szef firmy podał, iż wyłączność dotyczy dostaw, a nie usług serwisowania, bo sprzęt mogą serwisować firmy spełniające wymogi HP – wynika z ustaleń kontroli CBA.

W kwietniu 2014 roku ZUS w informacji dla dziennikarzy nt. działań związanych z Kompleksowym Systemem Informatycznym podał, że na żądanie 31 stycznia 2014 roku przekazał CBA dokumentację dotyczącą postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzonych w 2013 roku. Były to zamówienia na „zakup szkoleń związanych z modyfikacją i rozbudową oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”, „modernizację systemu Komputera Centralnego ZUS wraz z zakupem licencji” i „opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania HP w Centrali ZUS”.

W dniu 01.02.2016 nastąpił przetarg na system informatyczny ZUS wart 700 mln zł,to prawdopodobnie największy przetarg informatyczny na polskim rynku., wpłynęły cztery oferty z Asseco, Atos Polska z Atos IT Services, HP z Capgemini oraz Comarch Polska SA z Comarch SA. Przetarg dot. utrzymania KSI od 2017 r. przez cztery lata. W kryteriach oceny 60 proc. stanowi cena, 30 proc. jakość, a 10 proc. koncepcja przejęcia zadań. Wadium to 15 mln zł.

Obecnie usługę utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS wykonuje na mocy czteroletniej umowy podpisanej w październiku 2013 r. firma Asseco Poland (dawniej Prokom) zbudowała system informatyczny ZUS za 600 mln zł – WAZNE zakup pominął kody systemu, czyli kompletny absurd III RP.

Kadra – Dobór i kwalifikacje decydentów w ZUS zaskakują. Proszę spytać przykładowo „jaki dokument jest dowodem” dla obywatela RP i UE na gwarantowane Konstytucją RP świadczenie emerytalne?” – odpowiedź może Was zaskoczyć. Kontakt z pracownikami ZUS jest utrudniony, na web’e oddziałów dzielnicowych podany jest numer infolinii z Pomorza, mają dostęp do systemu informatycznego ZUS, ale nie udzielą żadnych istotnych informacji, ponieważ ZUS wymaga spotkania f2f tj. wizyty przy „okienku” z pracownikiem BOI, to jaki jest logiczny sens zakupu tak drogiego systemu IT przez obywateli RP?

Kontakt z redakcją Polsat „Państwo w Państwie”: web: panstwowpanstwie.polsatnews.pl, tel. 22 514.41.36, e-mail: panstwowpanstwie@polsat.com.pl

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Berlin: Women20 Summit 2017

Fot. Ivanka Trump, pierwsza córka Ameryki na Forum Kobiet w Berlinie (EPA/FELIPE TRUEBA)

Organizatorami „Women20 Summit 2017″* w Berlinie w dn. 24-26.kwietnia 2017r. była niemiecka „Rada Kobiet” i Stowarzyszenie „Forum Kobiet Działających w Biznesie” w ramach niemieckiego przewodnictwa w G20. Niemcy kierują w tym roku pracami nieformalnego klubu zrzeszającego 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską. Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się 7-8 lipca w Hamburgu.

W spotkaniu kobiet zajmujących wysokie stanowiska w polityce i biznesie uczestniczyły:
1. Kanclerz Niemiec Angela Merkel,
2. Ivanka Trump*, córka Prezydenta USA
3. Królowa Holandii Maxima,
4. Chrystia Freeland, szefowa MSZ Kanady
5. Christine Lagarde, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Kanclerz Angela Merkel zaproponowała utworzenie międzynarodowego funduszu wspierającego finansowo kobiety pragnące usamodzielnić się poprzez stworzenie rodzinnego biznesu. „Kobiety w krajach rozwijających się muszą mieć możliwość otrzymania kredytów. Kobiety potrafią lepiej i bardziej realistycznie wykorzystywać pieniądze” – mówiła. Zdaniem kanclerz Niemiec środkami finansowymi może zarządzać Bank Światowy, zasilany z budżetu Niemiec, Kanady, USA i Holandii oraz z prywatnych źródeł. Niemiecka kanclerz zapowiedziała, że poruszy ten temat podczas szczytu G20 w Hamburgu (7-8 lipca). Niemcy kierują w tym roku pracami tego nieformalnego klubu zrzeszającego 19 największych gospodarek świata i Unię Europejską.

Merkel zaprosiła Ivankę Trump do Berlina podczas swojej wizyty w USA w połowie marca 2017r. Jak podają niemieckie media, obie kobiety siedziały obok siebie na uroczystej kolacji w Waszyngtonie.

Córka prezydenta USA Donalda Trumpa, Ivanka, broniła podczas forum kobiet „Women20 Summit” w Berlinie swego ojca przed krytyką w związku z jego wcześniejszymi wypowiedziami o kobietach. Krytycy zarzucają wypowiadanie przez Trumpa w przeszłości negatywnych uwag o kobietach, m.in. dot. nagrania „Washington Post”, w którym Trump opowiada w niewybrednych słowach jak w Palm Beach podrywał zamężną kobietę.

Córka Trumpa powiedziała podczas Forum „Jestem bizneswoman, działam w sektorze prywatnym i bardzo angażuję się na rzecz wzmocnienia roli kobiet. Informacje, które zbiorę podczas tego pobytu, przekażę mojemu ojcu, co przyczyni się, mam nadzieję, do pozytywnych zmian. (…)Jestem nowa (w tym gronie), słucham i uczę się. Wiem z własnego doświadczenia, że ojciec ma pozytywny stosunek do kobiet i docenia ich rolę w pracy, tak samo jak mężczyzn.” – zapewniała. Zaznaczyła, że w Białym Domu na stanowiskach decydujących o przyjmowaniu pracowników jest wiele kobiet. Prezydent USA Donald Trump pochwalił na Twitterze wystąpienie córki, napisał: „Jestem dumny z tego, że odegrała wiodącą rolę w tak ważnej dyskusji o polityce wobec kobiet.”

* Women20 Summit odbyło się w berlińskim hotelu Intercontinental i poświęcone było sytuacji kobiet, szczególnie w krajach rozwijających się, oraz sposobom udzielania im pomocy w podjęciu działalności gospodarczej.

* Ivanka Trump (lat 35) jest najstarszą córką prezydenta. Posiada firmę odzieżową. Od końca marca 2017r. jest zatrudniona jako doradczyni prezydenta Trumpa. Na maj zapowiedziano premierę książki Ivanki Trump „Women Who Work” (Kobiety pracujące). Dochody ze sprzedaży mają zostać przekazane na cele charytatywne.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prognozy: Polska 2017-2020

Rada Ministrów podjęła 25.04.2017 uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów. Natomiast rząd przyjął dokument: Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2017/2018.

1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017-2020 składa się z dwóch części: 1) Program konwergencji; 2) Główne cele funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Dokumenty zostaną przekazane do Komisji Europejskiej i Rady Ecofin.

Program konwergencji – na 2017 prezentuje priorytety polityki rządu, planowane działania oraz ich wpływ na dochody i wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przedstawia wstępną kwotę wydatków na 2018 r. (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej), stan wdrożenia rekomendacji Rady Ecofin z 2016 r. oraz prezentuje średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2020 r. Na podstawie analizy Programu unijna Rada Ecofin wydaje zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Cele polityki gospodarczej – Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Proponuje ona model rozwoju gospodarczego oparty na wzroście inkluzywnym (zrównoważonym pod względem społecznym i terytorialnym). Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków, zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie dystansu rozwojowego między Polską a strefą euro.

Założenia makroekonomiczne – Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6 proc. (0,9 pkt. proc. powyżej poziomu z 2016 r.). Podstawowym czynnikiem wzrostu będzie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych przy istotnym (do 2016 r.) wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8 proc. (w 2018) oraz po 3,9 proc. (2019-2020).

Projekty UE – Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć będzie przyspieszenie w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. W efekcie można oczekiwać, że w najbliższych latach silnie przyspieszy tempo wzrostu inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych, których udział w PKB zwiększy się do 4,5 proc. (w 2017 r.) i 5,0 proc. (w 2018 r., wobec 3,3 proc. w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6 proc. PKB.

Inflacja – Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji na rynkach surowcowych oraz rynku żywności, średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., w 2018-2019 wyn. 2,3 proc. i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5 proc.

Rynek pracy – Przewiduje się, że w 2017 r. liczba osób pracujących w gospodarce wzrośnie przeciętnie o 0,5 proc. W kolejnych latach tempo tego wzrostu stopniowo obniży się do ok. 0,4 proc. (2018-2019) i 0,3 proc.(w 2020 r.). Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r. zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc.

Wynagrodzenia – Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Uwzględniając zmiany wynagrodzenia w jednostkach sektora finansów publicznych (obecnie i tak wysokich, np. dyr. ZUS mają wynagrodzenie 10.000-15.000 PLN/m-c, sędziowie średnio 16.000 PLN/m-c, z-cy prezydenta m. st. W-wy po 20.000 PLN/m-c) w 2017 r. nominalne tempo wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej ma wyn. 4,8 proc., w kolejnych latach 4,7 proc. (2018), 5,1 proc. (2019) i 5,3 proc.(2020).

Konsumpcja – Przewiduje się, że w 2017 r. realne tempo wzrostu spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0 proc. (wobec 3,8 proc. z 2016). W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5 proc.

Ekspert – W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął rekordowy poziom 52,3 proc. (wobec 27,1 proc. w 2001), dzięki utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W okresie do 2020 r. udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, ale wolniej tj. 7,1 proc. (2017), 6,4 proc. (2018), 6,0 proc. w latach 2019-2020.

Wykorzystanie środków z UE – Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95 proc. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro (najwięcej w UE, ile we Francji?). Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 do 5 proc. przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po przeprowadzeniu przez Komisję Europejską działań audytowych.

Polityka spójności – W 2016 r. Rada Ministrów przyjęła także plan, którego celem jest zapewnienie pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski alokacji z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 – 82,2 mld euro. Wdrażanie planu przynosi rezultaty: na koniec 2016 r. trafiło już do Polski w ramach obecnej perspektywy finansowej ponad 6,6 mld euro, co jest najwyższą kwotą wśród wszystkich państw członkowskich UE. Według informacji Komisji Europejskiej, Polska jako jedyne państwo osiągnęła w 2016 r. poziom płatności zgodny ze swymi prognozami. Płatności przekazane do Polski w 2016 r. wyniosły 101 proc. prognozowanej kwoty, podczas gdy średnia dla UE wyniosła tylko 52 proc. Na obecnym etapie Polska jest więc krajem najlepiej przygotowanym do przyjęcia środków z polityki spójności.

Długi – Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyn. 2,9 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać do 2,5 proc. PKB (2018), 2,0 proc. (2019), 1,2 proc. (2020). Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2 proc. PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1,0 proc. PKB) zostanie osiągnięty rok później. Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3 proc. PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8 proc. PKB (2018), 54,0 proc. PKB (2019), 52,1 proc. PKB w 2020r.

Odbudowa dochodów publicznych – Szacuje się, że w 2016 r. nastąpiło ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt. proc., które było efektem wdrożenia działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego i poprawę ściągalności, takich jak Jednolity Plik Kontrolny, wdrożenie szeregu nowych mechanizmów analizy danych podatkowych, pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny. W latach 2017-2018 wdrażany będzie kolejny pakiet rozwiązań regulacyjno-instytucjonalnych mających uszczelnić system podatkowy i zapobiec uszczuplaniu dochodów państwa, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie poboru podatku VAT oraz zwalczanie oszustw związanych z tym podatkiem. Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 szacuje się na ponad 20 mld zł. W kolejnych latach działania będą zorientowane na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 6 mld zł w 2019 r. oraz o 4 mld zł w 2020 r. Kluczową rolę będzie tu odgrywać oczekiwana poprawa efektywności ściągalności podatków w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja rekomendacji Rady Ecofin – Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak odejście od ścieżki do MTO mierzone wysiłkiem strukturalnym nie było nadmierne, zaś benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.

W Programie konwergencji – przedstawiono kolejny pakiet działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-2018 oraz przedstawiono kierunki na lata 2019-2020.

Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnych o ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski brakuje przesłanek ekonomicznych i prawnych do zastąpienia funkcjonujących instytucji fiskalnych nowo utworzoną radą fiskalną.

2. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” jest dokumentem, który od 2011 r., zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, stanowi podstawowy mechanizm koordynacji polityk gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Jego obecna aktualizacja jest siódmą edycją KPR w tym procesie. W KPR z 2011 r. założono, że dokument ten i jego kolejne aktualizacje, będą uwzględniać specyficzne uwarunkowania oraz kierunki działań przedstawione w polskich dokumentach strategicznych. Obecnie jest to „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do roku 2030” (SOR), którą rząd przyjął 14 lutego 2017 r. W SOR zaproponowano model gospodarczy oparty na inteligentnym, zrównoważonym i inkluzywnym rozwoju (sprzyjającym włączeniu społecznemu), co jest zgodne z priorytetami „Europa 2020”.

Krajowy Program Reform to dokument, który prezentuje polityki i działania polskiego państwa konieczne do osiągania celów strategii „Europa 2020” oraz odnosi się do kluczowych dokumentów Semestru Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski.

KPR obejmuje scenariusz makroekonomiczny, polityczną odpowiedź na główne wyzwania określone przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym Polska 2017” oraz działania rządu, które odpowiadają na: kluczowe wyzwania określone w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017”, cele strategii „Europa 2020” oraz zalecenia Rady UE dla Polski 2016. Wśród 36 działań zaprezentowanych w KPR znalazły się m.in.:

– nowa polityka inwestycyjna dotycząca m.in. wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, kluczowych dla zwiększania innowacyjności gospodarki, restrukturyzacji produkcji oraz poprawy konkurencyjności;

– Konstytucja Biznesu obejmująca pakiet działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy;

– wzmocnienie instytucji polubownego rozwiązywania sporów, którego celem jest wzrost znaczenia mediacji;

– zmiana ustawy Prawo oświatowe w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na studiach wyższych lub wejścia na rynek pracy;

– Pakiet czyste powietrze, który ma kompleksowo poprawić jakość powietrza do stanu niepowodującego większego narażenia zdrowia oraz środowiska;

– elektromobilność, której celem jest stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego;

– ustawa o innowacyjności, gdzie celem wprowadzonych zmian jest pobudzanie i rozwój innowacyjności poprzez likwidację barier administracyjnych i wprowadzenie dodatkowych bodźców;

– program „Rodzina 500 plus”, który ma odwrócić negatywny trend demograficzny w Polsce oraz wspierać materialnie rodziny wychowujące dzieci.

Działania na rzecz realizacji zaleceń Rady UE związane są z kwestiami: zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, promowania trwałych form zatrudnienia, lepszego przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, stworzenia korzystnego otoczenia dla inwestycji w budownictwie i infrastruktury liniowej.

KPR 2017/2018 prezentuje również zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz polskiego parlamentu w cykl Semestru Europejskiego oraz ich udział w pracach nad KPR.

3. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zajmującym się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów wykonywanie jazd testowych – bez konieczności rejestracji każdego testowanego pojazdu w urzędzie. W ten sposób zapewniona zostanie profesjonalna rejestracja pojazdów (tj. nowa forma czasowej rejestracji).

W praktyce nowe rozwiązania uproszczą działalność przedsiębiorców i jednostek badawczych, odciążą ich od części obowiązków administracyjnych oraz będą służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym. Stanowią one także odpowiedź na postulaty branży motoryzacyjnej. Oceniono, że z tej formy rejestracji mogłoby skorzystać ok. 20 tys. polskich przedsiębiorstw (w tym dystrybutorów) i jednostek badawczych.

Zgodnie z projektem noweli ustawowej, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonania jazdy testowej będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie potwierdzał prawo wykonywania jazd testowych w ruchu drogowym.

Według projektu, do posługiwania się w ruchu drogowym profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi będą uprawnieni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział w Polsce, zajmujący się dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu), produkcją oraz badaniem pojazdów, a także jednostki uprawnione (np. Instytut Transportu Samochodowego) lub jednostki badawcze producenta prowadzące badania pojazdu, wyposażenia lub części.

Organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów ma być starosta. Będzie on wydawał – po wniesieniu opłaty administracyjnej i opłaty ewidencyjnej przez podmiot uprawniony – decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdu (na okres roku), blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (wszyscy – poza producentami – będą mogli zamówić nie więcej niż 100 sztuk) oraz profesjonalne tablice rejestracyjne. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie mogła przekroczyć 100 zł, a za wydanie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 20 zł. Starosta – w określonych przypadkach – będzie mógł uchylić decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalne tablice rejestracyjne innemu podmiotowi. Decyzja o uchyleniu profesjonalnej rejestracji będzie podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności.

Możliwe będzie użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Profesjonalny dowód rejestracyjny będzie ważny 30 dni od daty wypełnienia. Jeśli dowód ten zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta, to blankiet będzie ważny 6 miesięcy (procedury i badania homologacyjne trwają dłużej niż 30 dni). Podmiot uprawniony – w ciągu 30 dni od wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu – będzie musiał zwrócić staroście blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz profesjonalne tablice rejestracyjne.

Założono, że podmioty uprawnione, a zwłaszcza zajmujące się dystrybucją, będą mogły korzystać z profesjonalnej rejestracji pojazdów nie tylko w stosunku do nowych pojazdów, ale również używanych, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Przyjęto, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez pracownika podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją, ale też przez potencjalnego klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obecnie potencjalny nabywca pojazdu nie może w praktyce wykonać jazdy sprawdzającej osobiście (jako kierowca), może być tylko osobą towarzyszącą, a pojazd musi prowadzić osoba uprawniona.

Przewidziano także przepisy, które pozwolą na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego.

Podmiot uprawniony ma prowadzić wykaz pojazdów użytkowanych przez niego w ruchu drogowym. Docelowo wykaz ten będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, obsługującym Centralną Ewidencję Pojazdów. Ministerstwo Cyfryzacji udostępni podmiotom uprawnionym nieodpłatną aplikację webową, za pomocą której będą one wprowadzać dane o pojazdach użytkowanych w ramach profesjonalnej rejestracji do CEP, a tym samym prowadzić wykaz na poziomie centralnym. Nowe przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

e-Usługa dla kierowców oficerów i nie tylko

Kierowcy w Polsce mogą bez wychodzenia z JW czy domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa pn. „Sprawdź swoje punkty karne” będzie dostępna bezpłatnie na web’e: Obywatel.gov.pl.

Aby skorzystać z systemu potrzebny jest Profil Zaufany (eGO), który można założyć na dwa sposoby:
1. W sposób tradycyjny, rejestrując się na web’e: pz.gov.pl, a następnie odwiedzając Punkt Potwierdzający z ważnym dokumentem tożsamości.
2. Bez opuszczania JW, z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości. Obecnie (dołacza też inni dostawcy) z takiej opcji mogą skorzystać klienci:
– PKO BP
– Inteligo
– ING
– Envelo
– Millennium Bank

Serwis Obywatel.gov.pl został uruchomiony w marcu 2015 roku. Jego celem jest dostarczanie obywatelom najwyższej jakości informacji o działaniach administracji rządowej i usługach publicznych.

W 2016 roku serwis Obywatel.gov.pl odwiedziło ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników, którzy wykonali ponad 18 mln odsłon. Obecnie serwis oferuje 176 usług, w tym 35 usług online.

Uruchomienie usługi „Sprawdź swoje punkty karne” to pierwszy etap Programu CEPiK 2.0. Kolejne e-usługi w ramach programu CEPiK 2.0 będą uruchamiane w 2018 r. Będą to:
– „Mój pojazd” – do sprawdzenia zdalnie informacji o pojazdach
– „Uprawnienia kierowcy” – do sprawdzenia zdalnie informacji o uprawnieniach do kierowania pojazdami różnych kategorii
– „Udostępnij swoje dane pracodawcy” – dla pracowników, możliwość dobrowolnego udostępnienia pracodawcy osobistych danych z bazy CEPiK, np. o liczbie zgromadzonych punktów karnych
– „Sprawdź punkty szkołę jazdy i instruktora” – do sprawdzenia zdalnie ilu uczestników konkretnego instruktora czy szkoły jazdy pozytywnie zdaje egzamin na prawo jazdy.
– „Przypominaj o terminach” – powiadamianie e-mailem lub SMS’em o terminach badań technicznych pojazdu, konieczności przedłużenia polisy OC, badaniach lekarskich dla kierowców itp.

Program CEPiK 2.0 został podzielany na sześć etapów (kamieni milowych). Poszczególne etapy Programu będą realizowane w następujących terminach:
1 etap 1- marzec 2017; 2-październik 2017; 3-grudzień 2017; 4-marzec 2018; 5-maj 2018; 6-lipiec 2018. W sumie CEPiK 2.0 to ponad 20 modułów realizowanych przez zespół projektowy liczący ponad 120 osób oraz 1,2 tys. zadań zaplanowanych w harmonogramie ramowym – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Prasowa Akademia Pieniądza XXI

PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczyna od 20 lutego 2017 realizację innowacyjnego projektu eLearningowego pn. „Prasowa Akademia Pieniądza XXI.”

Ze względu na zasięg i oddziaływanie mediów, dziennikarze są ważnym partnerem w procesie poszerzania świadomości ekonomicznej Polaków. Dlatego niezwykle istotne jest, aby przekazywane przez nich informacje dotyczące gospodarki i ekonomii były przygotowane rzetelnie i kompetentnie, a jednocześnie w sposób ciekawy i zrozumiały dla odbiorców.

Szkolenie złożone będzie z 10 wykładów publikowanych na platformie e-learningowej i praktycznych warsztatów w Centrum Prasowym PAP, w okresie od 20 lutego 2017 do 15 grudnia 2017 r. Przygotują je i poprowadzą eksperci SGH w Warszawie. Podczas wykładów uczestnicy poznają m.in. tajniki prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej, podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych, systemu bankowego i polityki monetarnej realizowanej przez bank centralny. Poznają też najważniejsze instrumenty rynku kapitałowego, dowiedzą się, jak funkcjonuje szeroko rozumiany system podatkowy.

Zakres tematyczny „Prasowej Akademii Pieniądza XXI”
1. Wprowadzenie do ekonomii (podstawowe pojęcia: PKB, inflacja, wzrost gospodarczy, stopy procentowe, eksport/import, modele i wskaźniki ekonomiczne). Dr Piotr Maszczyk SGH – warsztat 11 marca 2017 r.

2. Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę (optimum Pareta, efektywność a równość, zawodności rynku i państwa, zasada korzyści społecznej netto, ekonomia polityczna, teoria wyboru publicznego). Dr Piotr Maszczyk SGH – warsztat 25 marca 2017 r.

3. Polityka fiskalna, jako narzędzie polityki stabilizacyjnej (budżet państwa, a Skarb Państwa, deficyt budżetowy, produkcja potencjalna i faktyczna, popyt globalna a wielkość produkcji, kierunki wydatkowania środków publicznych). Dr Piotr Maszczyk SGH – warsztat 8 kwietnia 2017 r.

4. Dziennikarstwo jako czynnik sprawczy w polityce finansowo-ekonomicznej państwa (warsztat dziennikarza ekonomicznego, artykuły i informacje oraz ich wpływ na rynek i notowania spółek na przykładzie depesz PAP). Red. Maciej Danielewicz – warsztat 22 kwietnia 2017 r.

5. Podatki w gospodarce (reguły opodatkowania, źródła dochodów podatkowych, rozkład obciążeń podatkowych, implikacje dla sektora przedsiębiorstw). Dr Piotr Maszczyk SGH – warsztat 20 maja 2017 r.

6. Pieniądz i polityka pieniężna (krótka historia pieniądza, stopy procentowe a inflacja, rozwój nowoczesnych metod płatności, rola i instrumenty banku centralnego).

7. System bankowy (funkcjonowanie rynku międzybankowego, produkty bankowe, doradcy i pośrednicy bankowi).

8. Rynek kapitałowy bez tajemnic (rynek walutowy, giełda papierów wartościowych, międzybankowy rynek pieniężny, fundusze hedgingowe).

9. Impulsy i bariery rozwoju po roku 2020 r. (zrównoważony rozwój, polityka rozwoju w nowej perspektywie finansowej UE). Prof. Elżbieta Mączyńska

10. Innowacyjność: moda czy konieczność? Prof. Stanisław Łobejko

Tylko zarejestrowani i zalogowani uczestnicy uzyskają dostęp do wykładów szkoleniowych i testów sprawdzających. Na platformie będą też mogli dyskutować z wykładowcami na prezentowane tematy szkoleniowe oraz śledzić postępy swojej nauki. Szkolenie w ramach Akademii jest bezpłatne, wystarczy zalogować się na platformie PAP21.pl

Koordynator ds. szkoleń: Marcin Przybylski, e-mail: m.przybylski[at]pap.pl
Adres biura projektu
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel. (22) 50 92 369

oprac. na podstawie web’a PAP Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Bezpieczeństwo korzystania z bankowości internetowej

Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich ostrzega przed nową formą ataku na użytkowników komputerów z systemem Windows.

Wykryte przez zespół programistów ZBP złośliwe oprogramowanie o nazwie PACCA wprowadza zmiany w ustawieniach globalnych serwera proxy oraz instaluje złośliwy certyfikat jako zaufany urząd certyfikacji. W ten sposób, cyberprzestępcy mogę przekierować dowolną stronę do swojego serwera oraz wygenerować certyfikat, który będzie uznany przez przeglądarkę jako zaufany.

Podczas korzystania z bankowości internetowej należy zwracać szczególną uwagę na certyfikat SSL*, którym przedstawia się dana strona internetowa.

Przykłady – jak nie dać się oszukać: Zobacz/Kliknij (web: zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci)

* Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny, zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Budżet MON w 2016 m.in. na PMT

Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej do końca września 2016 r. wydano jedynie 28% czyli 2,8 mld zł z pieniędzy przeznaczonych na wydatki majątkowe resortu obrony.

Jak zostanie zabezpieczona kwota pozostała z 10,25 mld zł, aby zostały przekazane na realizację Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (PMT) oraz na potrzeby MON, żeby nie zostały zwrócone do budżetu?

Inspektorat Uzbrojenia, odpowiedzialny za najważniejsze zakupy dla polskiej armii, wydał dotychczas (stan na III kwartał 2016) jedynie 1,9 mld zł środków MON (tj. 26,4%), mając do dyspozycji kwotę 7,2 mld zł.

Aby środki MON były wykorzystane w roku kolejnym, wymagana jest współpraca ponadresortowa i parlamentarna, bowiem bezpieczeństwo państwa jest celem najwyższym. Pieniądze będące na koncie MON 31 grudnia każdego roku są automatycznie zwracane bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, a niewykorzystane środki są blokowane w trakcie realizacji planu, w przypadku, gdy któryś kontrakt nie zostanie zrealizowany. Określa to przepis art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, („W przypadku stwierdzenia … opóźnień w realizacji zadań może być podjęta decyzja o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych” i „Decyzje o blokowaniu planowanych wydatków, w przypadkach określonych w ust. 1, podejmują … dysponenci części budżetowych – w zakresie ich części budżetu państwa”).

W ten sposób do Ministerstwa Finansów 31 grudnia każdego roku, trafia mniej niż 10% kwoty z MON, z uwagi na niewykorzystanie w terminie, np. w 2010 r. „w niezrealizowanej kwocie budżetu 473,6 mln zł, kwotę 17,7 mln stanowiły środki budżetowe niewykorzystane przez dysponentów (pozostałe na rachunkach bankowych 31.12.2010), natomiast w stosunku do kwoty 455,9 mln zł dokonano blokady wydatków, w trybie określonym w art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2011 analogicznie było to 74,5 mln zł i 817,6 mln zł.

Środki zablokowane i niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów („Niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa”) formalnie wygasają z dniem 31 grudnia każdego roku, czyli z upływem roku budżetowego (wg. art. 181 ust. 1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), jednak istnieją 2 wyjątki dla MON.

1. Zgodnie z art. 181 ust. 2. w/w ustawy można przesunąć termin zwrotu środków do dnia 31 marca kolejnego roku („Nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisów ust. 1, w szczegółowości określonej w art. 116 ust. 2, i ostateczny termin ich dokonania, nie dłuższy niż 31 marca następnego roku budżetowego”). Czyli, jeśli wystąpią opóźnienia w dostawach (np. samolotów szkolno-treningowych) to MON ma trzy miesiące na działania.

2. Istnieje możliwość stworzenia rezerwy celowej (z pieniędzy zablokowanych od różnych resortów na podstawie w art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy), którą można przeznaczyć na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej, jak informuje Ustawa „W przypadku pieniędzy zablokowanych przez MON zgodnie z ustawą „Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowane na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3. Rezerwę, o której mowa w ust. 6, przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej”.

MON może np. stracić w 2016 r. środki zaplanowane na realizację programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu” tj. kwotę 275 mln zł (program Miecznik, Czapla i Kormoran) i 445,7 mln zł przeznaczonych na samolot szkoleniowo-treningowy z uwagi na ewentualne opóźnienia w dostawie. Aby ratować środki MON może wydać na tzw. zakupy alarmowe. Jaka zostanie zastosowana strategia przez MON – dowiemy się już wkrótce.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl