Obywatele RP muszą wspomóc SZ RP celem poprawy bezpieczeństwa Polski

Identyfikacja problemu, to ważny element strategiczny do rozpoczęcia zmian, dotyczy to także polskiej armii. Trzy brygady Obrony Terytorialnej Kraju (OTK) wzmocnią najbardziej zagrożoną flankę wschodnią – informuje dr. Grzegorz Kwaśniak*, pełnomocnik MON ds. tworzenia OTK, współautor książki „Wygaszanie Polski 1989-2015”. Autor zwrócił uwagę na fakt, że obecnie poziom ukompletowania jednostek SZ RP wynosi średnio ok. 40 proc. Wydaje mu się, że stać nas na to, by dokonać w tym zakresie zmiany jakościowej w ciągu dwóch lat. Problemem bowiem jest fakt, że w 2008 roku, bez analizy i przygotowania zdecydowano o profesjonalizacji polskiej armii, co zrodziło problem zbyt dużej liczby oficerów, przy braku żołnierzy szeregowych. OTK w trakcie pokoju będzie uzupełniać WP o ok. 40 tys. osób, do dyspozycji byłoby ogólnie 200 tys. żołnierzy. „To jest już siła znacząca, która poprawiłaby nasze zdolności obronne. Niemniej stan ten można realnie osiągnąć za dwa, trzy lata.”, a w trakcie zagrożenia armia musi liczyć nie mniej niż 500 tys. żołnierzy.

Przez lata zaniedbań w armii powstała „spora luka pokoleniowa w szkoleniu rezerw. Obecnie rezerwiści mają przeciętnie ponad 40 lat, brzuszek i podwyższony cholesterol” – informuje dr Grzegorz Kwaśniak, naukowiec i były wojskowy, który został w dn. 30.12.2015 pełnomocnikiem ministra ON do tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju.

Z diagnozy SZ RP wynika, ze obecnie nie funkcjonują prawidłowo cztery kluczowe dla armii elementy:
1. wspomniana wyżej profesjonalizacja armii,
2. Narodowe Siły Rezerwowe,
3. reforma systemu kierowania i dowodzenia SZ RP
4. modernizacja techniczna armii.

OTK będzie istotnym elementem uzupełniającym braki w zakresie zdolności obronnych naszego kraju. 150 tys. żołnierzy w WP będzie rozwiązaniem optymalnym i niezbędnym. Jak zapowiedział minister ON Antoni Macierewicz, na przełomie 2016-2017 powstaną pierwsze trzy brygady, a powinno być ich kilkanaście. MON rozpoczął równolegle przemieszczanie jednostek wojskowych z zachodu – gdzie zagrożenie (z uwagi na udział Polski w NATO) nie istnieje – na wschód. Kolejne wyzwanie jakie stoi przed MON to inwestycje na wschodzie, ponieważ w tym regionie brakuje podstawowej infrastruktury tj. koszary i magazyny.

Rozwijanie OTK przez MOON jest optymalnym rozwiązaniem (najtańszym i najszybszym) na rzecz poprawy bezpieczeństwa kraju. Czy w procesie reformy Wojska Polskiego zostanie wykorzystany potencjał kobiet, ich wiedzy, strategii i doświadczenia – tego jeszcze nie wiemy, ale zespół MILWomen.pl planuje przeprowadzenie wywiadu z dr Grzegorzem Kwaśniakiem i uzyskaniem opinii od kolejnych osób decyzyjnych w zakresie systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa Polski.

W wywiadzie wpolityce.pl dr Grzegorz Kwaśniak poinformował, że „szpica NATO jest ciekawym i dobrym rozwiązaniem, ale niestety są to małe siły – kilka tysięcy żołnierzy. Patrząc na nie z punktu widzenia Polski – obszaru o długości granicy wschodniej ok. 1.200 km, jest to kropla w morzu potrzeb. Siły NATO mają raczej znaczenie polityczne, co także jest bardzo ważne”.

* Dr Grzegorz Kwaśniak jest absolwentem Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską na temat „Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia” obronił w 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz AON w Warszawie. Obecnie z-ca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PWSZ w Nysie. Członek zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007 oraz autor wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP.(źródło: Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, web: ncss.org.pl).

Grzegorz Kwaśniak pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. do 2009 roku był czynnym wojskowym, pracował m.in. w Sztabie Generalnym, a potem w Akademii Obrony Narodowej. Rozstał się z SZ RP po opublikowaniu publikacji nt. krytycznej oceny kadry oficerskiej WP zarzucając jej nepotyzm, uległość i postsowiecką mentalność, a także nt. słabości obronnych polskiej armii.

oprac. Halina Kustosz, h.kustosz[at]milwomen.pl

Gen. Mieczysław Gocuł

W dn. 4.05.2016 Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent RP Andrzej Duda wręczył generałowi Mieczysławowi Gocułowi akt mianowania na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego.

W uroczystości uczestniczyła premier Beata Szydło oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Obecni byli m.in. wiceministrowie resortu obrony oraz kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP.

Gratuluję tej nominacji i dziękuję. (…) Chciałbym, żeby było jasne i
oczywiste, że to, iż służył pan jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przez ostatnie trzy lata, a obecnie odebrał Pan kolejną nominację na tę samą zaszczytną, odpowiedzialną funkcję, jest również jasną i czytelną oceną pańskiej dotychczasowej postawy, i Pańskiej dotychczasowej pracy i jej wyników.(…) Przed nami wielki proces, już rozpoczęty, usprawniania polskiej armii. Usprawniania jej elementu przede wszystkim obronnego, a to oznacza po pierwsze jej modernizację, tzn. wyposażenie jej w nowy sprzęt. Modernizację, którą przeprowadzić trzeba po pierwsze bardzo dobrze od strony planistycznej, po drugie trzeba wyposażyć polską armię w najlepszy dostępny i osiągalny sprzęt, po trzecie trzeba to zrobić mądrze.
” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych mianuje Prezydent
Rzeczypospolitej. Decyzję o mianowaniu generała Mieczysława Gocuła na kolejną kadencję prezydent Andrzej Duda podjął po zasięgnięciu opinii prezes Rady Ministrów oraz ministra obrony narodowej.

foto: MON

Kmdr Magdziarz Wiesław

kmdr Magdziarz Wiesław – zastępca komendanta RCZPI, honorowy członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Decyzją prezydenta RP odznaczony Wojskowym Krzyżem Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek (2009), nagrodzony Srebrnym Medalem za długoletnią służbę (2012)

Programy i wyróżnienia RCZPI MON

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego (2013), Komendant RCZPI płk Zbigniew SZEWCZYK odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Dyplom Pamiątkowy wraz z wpisem Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”:

„Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, powstałą w wyniku przeformowania Centrum Informatyki i Łączności ON. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie prac projektowo-wdrożeniowych systemów teleinformatycznych na potrzeby resortu obrony narodowej. Centrum prowadzi również działalność szkoleniową w zakresie informatyki, a także gromadzi i udostępnia zasoby biblioteczne z dziedziny informatyki i oprogramowania licencyjnego dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Systemy informatyczne opracowane w Centrum są z powodzeniem wykorzystywane w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, a także w akcjach związanych z usuwaniem niewybuchów i materiałów niebezpiecznych, jak np. SI PATROL. Z dużym uznaniem spotkało się użycie systemu SI KONWÓJ w ramach wsparcia Żandarmerii Wojskowej w zabezpieczeniu spotkania Ministrów Obrony Unii Europejskiej we Wrocławiu w 2011 r. oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Codzienną pracę resortu wspierają autorskie rozwiązania powstałe w Centrum, takie jak Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny RON stworzony na potrzeby zarządzania logistyką, finansami i kadrami, czy też SI ETAT, SI SPIRALA-ZINT i SI LOGIS-MOW, które zapewniają realizację różnych procesów ewidencyjnych.

W Centrum powstało również wiele wysoce specjalistycznych systemów informatycznych, między innymi SI PROMIEŃ, wykorzystywany do bieżącego monitoringu i oceny sytuacji skażeń związanych z użyciem broni masowego rażenia w ramach Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP oraz Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Od 1 kwietnia 2011 r. komendantem Centrum jest pułkownik Zbigniew Szewczyk.
Działalność Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi dobrze służy zapewnieniu efektywności i niezawodności funkcjonowania resortu obrony narodowej i systemu obronnego państwa, w pełni zasługując na wyróżnienie wpisaniem nazwy i osiągnięć instytucji do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.”

PROGRAMY RCZPI MON: zobacz

Bezpieczeństwo zdrowotne – Oświadczenie MON

21 marca 2016

W związku z licznymi wystąpieniami kierowanymi do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącymi likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach informuję, że do dnia 30.06.2016 r. wstrzymano decyzję w sprawie likwidacji ww. komórek organizacyjnych zakładu. Ostateczna decyzja w sprawie ich reorganizacji lub likwidacji podjęta zostanie po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej.