Program rekonwersji (outplacement) resortu obrony

W resorcie obrony narodowej funkcjonuje jednolity system pomocy rekonwersyjnej (aktywizacji zawodowej, outplacement). Jego zasadniczym celem jest wspieranie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez przygotowywanie żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.

Obecnie do korzystania z pomocy rekonwersji uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi (z wyjątkiem żołnierzy, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz żołnierzy skazanych prawomocnym wyrokiem sądu) i w szczególnych przypadkach członkowie ich rodzin.

Realizacja pomocy rekonwersyjnej przebiega etapowo – od doradztwa zawodowego (prowadzonego w trybie indywidualnym i grupowym) – poprzez przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy – do zatrudnienia. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014, poz. 1622).

System pomocy rekonwersyjnej umożliwia żołnierzom już po 3 latach służby wojskowej na korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej żołnierzy w trakcie służby, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania przez nich specjalności wojskowych nie mających odpowiedników na rynku cywilnym. Działalność w tym zakresie, realizowana jest przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

Z uwagi na konieczność zwiększenia skuteczności przygotowania kadry do kontynuowania aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, rozwiązania w zakresie pomocy rekonwersyjnej, pozwalają na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego już na 2 lata przed planowanym zwolnieniem (pod warunkiem posiadania 4 lat służby wojskowej) i 2 lata po zwolnieniu. Stosowana jest również gradacja finansowej wysokości tej pomocy w zależności od lat pozostawania w służbie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami po 4 latach służby wojskowej pomoc w tym zakresie wynosi 100 proc. limitu (2 400 zł), powyżej 12 lat służby wojskowej świadczenie to wzrasta do 200 proc. (4 800 zł) a po przekroczeniu 15 lat pomoc w tym zakresie wynosi 300 proc. obowiązującego limitu (7 200 zł). Jednocześnie limit w wysokości 300 proc. przysługuje (bez względu na liczbę lat służby wojskowej żołnierza) małżonkom oraz dzieciom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Ten limit przysługuje także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

źródło: CO MON

Program stypendialny Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2017

Stypendium naukowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej* w roku akademickim 2017-2018 uzyska 10 studentów Akademii Sztuki Wojennej pod warunkiem m.in. średniej ocen powyżej 4, posiadania dorobku naukowego i nagród za wyniki. Stypendia PGZ dla studentów będą w wysokości 900 zł netto miesięcznie, przez okres 9 m-cy nauki w ASzW.

We wniosku do ASzW dot. stypendium PGZ należy podać oceny zdobyte w ostatnim roku akademickim oraz wszelkie osiągnięcia naukowe i wyróżnienia. Czas na składanie dokumentów upływa 17 listopada 2017r. Aplikacje studentów ASzW rozpatrzy Społeczna Rada Stypendialna PGZ. W jej skład, poza przedstawicielami firmy zbrojeniowej, wejdą też przedstawiciele uczelni. Oprócz osiągnięć naukowych pod uwagę będzie brana także sytuacja socjalna studenta oraz praca pisemna pt. „Dlaczego mam zostać jednym z dziesięciu stypendystów programu stypendialnego PGZ?”.

Oferta stypendialna PGZ kierowana jest do najlepszych studentów studiów stacjonarnych: drugiego lub trzeciego roku I stopnia (licencjackich) oraz pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich).

Student zainteresowany stypendium powinna złożyć na uczelni wniosek. Musi jednak spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest średnia ocen z ostatniego roku powyżej 4,0 – powiedziała dr Monika Lewińska, rzecznik prasowy ASzWoj.

Jednym z naszych celów jest budowa bazy przyszłych kadr dla sektora obrony” – poinformowała Małgorzata Konopacka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PGZ. Dodaje, że obecnie dla większości pracodawców dużym wyzwaniem jest znalezienie kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach. A PGZ chce konkurować w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych pracowników z firmami na rynku zagranicznym. „Zależy nam, by polskiemu kapitałowi intelektualnemu stworzyć w krajowym sektorze obrony warunki rozwoju porównywalne do tych za granicą. Współpraca z uczelniami wyższymi jest właśnie tego typu inwestycją. Chcemy zapewnić rozwój najlepszych ekspertów, którzy potem zechcą związać się z grupą PGZ” – dodała Małgorzata Konopacka. Student pobierający stypendium straci je np. gdy w ciągu roku akademickiego zatrudni się lub podejmie współpracę z firmą konkurencyjną wobec koncernu.

Pierwszym projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Akademii Sztuki Wojennej było uruchomienie studiów podyplomowych o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej. Program stypendialny to drugi wspólny projekt PGZ i ASzW w ramach współpracy z uczelnią. W planach jest m.in. zaangażowanie pracowników PGZ w pracę dydaktyczną ze studentami oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. „Połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktyków ułatwi młodym ludziom start w życie zawodowe.„- powiedziała Małgorzata Konopacka.

Od redakcji: Spytam PGZ czy planowane są podobne programy dla WAT w Warszawie, WSOSP w Dęblinie, WSOWL we Wrocławiu.

* Polska Grupa Zbrojeniowa SA – jest liderem przemysłu w Polsce i jednym z największych koncernów obronnych w Europie, obejmuje 60 spółek działających w branżach: zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. PGZ zatrudnia w sumie 17,5 tys. specjalistów, a roczne obroty to kwota 5 mld zł.

oprac. Halina Kustosz, e-mail” h.kustosz[at]milwomen.pl

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” 2017

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2017 r., w JW Nowym Glinniku wchodzącym w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (dla tych placówek przewidziane jest osobne spotkanie).

Głównym tematem Forum będzie Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, której główne założenia zostaną przedstawione podczas Forum. Zamierzeniem MON jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. W ramach Forum, w pracach panelowych, planowane są konsultacje społeczne przedmiotowych rozwiązań. Poruszane będą kwestie dot. pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych, projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego i in. Zaplanowano wystąpienia kuratorów oświaty i przedstawicieli szkół.

Ubiegłoroczne VII Forum odbyło się w dniach 3–8 października 2016 r., w Żaganiu. gdzie zorganizowano I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych. Wśród uczestników byli reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Tematami Forum były kwestie dot. planów resortu edukacji narodowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, współpracy resortu obrony narodowej z placówkami oświatowymi, przedsięwzięć skierowanych do szkół, Wojsk Obrony Terytorialnej, realizacji przez szkoły zapisów „Minimum programowego (…)” i inne. Program Turnieju dostępny był na portalu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.

Szkoły, których przedstawiciele chcieliby wziąć udział w Forum w 2017r., proszone są o kontakt z właściwym kuratorium oświaty, które dokona kwalifikacji uczestników. Koszty uczestnictwa w Forum i pobytu pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Program Forum oraz lista uczestników zostaną zamieszczone do 20 listopada br. Szczegółowe informacje dot. Forum w 2017r. zostaną przekazane uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Więcej informacji: DEKiD MON, tel. 261 840.143 i 261.840.132, email: arek@mon.gov.pl.

Patronat medialny wojsko-polskie.pl

oprac. na podstawie materiałów MON, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Konkurs „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, pod patronatem MON, edycja 4

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych organizuje IV edycję konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, pod patronatem Sekretarza Stanu w MON Bartosza Kownackiego.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie.

Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W edycji 2017 przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku(decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Regulamin

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwoomen.pl

Konkurs NOT „Młody Innowator” pod patronatem MEN, edycja 11

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 11-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs – Młody Innowator”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII), gimnazjalnych (II,III) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. Młodzi laureaci zdobywali złote, srebrne i brązowe medale na Wystawach m. in. w Norymberdze, Brukseli, Seulu i Stambule.

I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu.

Regulamin i formularz zgłoszenia

Kontakt: Anna Kowalska, NOT, tel. 22 336 12 70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

oprac. Halina Kustosz na podstawie materiałów NOT, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

MEN i MON: Wychowanie proobronne w programie szkół średnich od 2019r.

W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej powinna być przygotowana zarówno armia zawodowa jak i społeczeństwo, w tym młodzież szkolna. Przedmiot przysposobienie obronne ma przygotować teoretycznie i praktycznie uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (zakres przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, w skrócie EDB), ale także kształtować wśród uczniów postawy patriotyczne, szacunek do symboli narodowych i wojskowych oraz dziedzictwa oręża polskiego, a także aktywnego udziału w przedsięwzięciach o charakterze proobronnym. Wychowanie proobronne ma być obowiązkowe w szkole średniej.

Uczniowie klas mundurowych powinni mieć realizowany rozszerzony program przysposobienia obronnego i uczestniczyć w specjalistycznych kursach, w szkoleniu strzeleckim oraz podróżach historycznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzenie do szkół średnich od nowego roku szkolnego w 2019 nowy przedmiot pod nazwą wychowanie proobronne. Miałby zastąpić obowiązującą obecnie edukację dla bezpieczeństwa. Uczniowie poznawaliby nie tylko zasady udzielania pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego, lecz także podstawy funkcjonowania sił zbrojnych z elementami m.in. taktyki i strzelania. Nowy przedmiot może zostać wprowadzony w ramach reformy szkolnictwa, nad którą pracuje właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obowiązkowa dziś w szkołach średnich edukacja dla bezpieczeństwa w wymiarze 2h/tyg skupia się głównie na zagadnieniach udzielania pierwszej pomocy oraz na nauce reagowania w sytuacjach kryzysowych. MON proponuje rozwinięcie treści programowych i zmianę nazwy przedmiotu na wychowanie proobronne.

Uczniowie powinni zdobyć elementarną wiedzę niezbędną na czas W” – informuje Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Nowy program wychowania proobronnego ma obejmować zagadnienia:
1. zasady organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
2. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (regulaminy wojskowe, elementy musztry, tradycje oręża, symbole narodowe i wojskowe);
3. zagadnienia ze szkolenia logistycznego;
4. podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
5. elementy szkolenia bojowego, czyli strzelania, zagadnień z taktyki, rozpoznania, łączności, topografii, obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, a także szkolenia inżynieryjno-saperskiego, z ochrony obiektów oraz szkolenia medycznego.

Powołany zostanie międzyresortowy zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej celem przygotowania szczegółowego programu nauczania nowego przedmiotu obowiązującego w podstawie programowej od 1 września 2019 roku.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

WAT: Promocja absolwentów na pierwszy stopień oficerski 2017r.

10 sierpnia 2017r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość mianowania 165 absolwentów, w tym 25 kobiet Wojskowej Akademii Technicznej na stopień podporucznika. Najwięcej w korpusie sił powietrznych – 45 absolwentów i w korpusie łączności i informatyki – 35, a najmniej w korpusie inżynierii wojskowej – 1 absolwent i w korpusie ogólnym – 2.

Absolwenci_WAT_2017

Na zdjęciu jedna z grup mianowanych absolwentów WAT i cztery studentki (w sumie 25 absolwentek WAT-podporuczników) Fot. MON

Aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski dokonali I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. brygady Jan Dziedzic.

„Armia polska, to dzisiaj armia, która staje przed nowymi wyzwaniami, potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmądrzejszych z mądrych” – stwierdził minister obrony Antoni Macierewicz do absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Prezydent Andrzej Duda wyróżnił prymusa WAT (ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie pierwszej lokaty) podporucznika Bartłomieja Turczyna honorową bronią białą wraz z imienną dedykacją na szabli.

Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez ministra Antoniego Macierewicza i delegację nowo promowanych oficerów oraz defilada studentów i absolwentów WAT.

Na uroczystość mianowania oprócz absolwentów WAT i ich rodzin oraz przedstawicieli MON, przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, Senatu, rektorzy uczelni wojskowych, duchowni, dziennikarze, w tym z redakcji MILWomen.pl oraz liczni mieszkańcy Warszawy.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Nowoczesny przemysł obronny RP segmentem systemu bezpieczeństwa państwa

30 czerwca 2017 r. (piątek) o g. 10 w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja pn. „Nowoczesny przemysł obronny RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa”, pod patronatem Prezydenta RP. Organizatorem konferencji była Politechnika Warszawska i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Tytułem wstępu: „Big data to nowa ropa naftowa” – Kroes* (news poniżej), którą cytował prof. Jan Szmidt, rektor PW. Dodam, Big data (BD) – to duża liczba zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna i wartościowa, ponieważ w efekcie możemy zdobyć nową wiedzę. Obecne bezpieczeństwo wymaga ochrony danych. W sztucznej inteligencji (IoT) komputery kognitywne (uczące się, tworzące wiedzę i komunikujące się z ludźmi za pomocą głosu, a nie tylko liczące i analizujące to era przemysłu 4.0 (systemy kognitywne, Industy 4.0), medycyna i edukacja (wszystkie poziomy LLL) oraz robotyka (Homohybris). I jeszcze podam kolejny cytat prof. Szmidta „Naukowcy opisują rzeczywistość, a inżynierowie ją tworzą.” Nadciąga cyfrowe tsunami… Komisja Europejska i europejski przemysł danych zobowiązały się zainwestować 2,5 mld euro w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) mające na celu wzmocnienie sektora danych i postawienie Europy na czele globalnego wyścigu danych. Podpisano już w UE Memorandum w sprawie dużych danych przez Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Jana Sundelin, prezesa Big Data Value Association , działającego w imieniu firm, w tym ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange , SAP, SIEMENS i instytucje badawcze, takie jak Fraunhofer i Niemieckie Centrum Badawcze ds. Sztucznej Inteligencji. Unia Europejska przeznaczyła ponad 500 milionów euro na inwestycje w ciągu 5 lat (2016-2020) z programu „Horyzont 2020″.

Polskie Siły Zbrojne zbyt mało korzystają z dorobku krajowych ośrodków badawczo-naukowych i potencjału naszych inżynierów. Problemem jest również transfer technologii (komercjalizacja wynalazków wymagających sfinansowania prototypów i testów) w przemyśle innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem – prezentowali naukowcy i prezesi firm zbrojeniowych prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz przedstawicielom rządu i dowódcom SZ, podczas konferencji na Politechnice Warszawskiej w dn. 30 czerwca 2017.

Obecnie istnieją przed europejską nauką trzy wyzwania:
1. Bezpieczeństwo publiczne
2. Innowacje zakłócające
3. Biologizacja techniki

W konferencji pt. „Nowoczesny przemysł RP zasadniczym segmentem systemu bezpieczeństwa państwa” organizowanej przez Politechnikę Warszawską i prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dyskutowano na temat problemów w komercjalizacji dorobku naukowego polskich inżynierów z uczelni technicznych do polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie dot. innowacyjnych projektów. „Są zaplanowane ogromne, niewyobrażalne pieniądze na modernizację polskiej armii” – informował prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że Polska potrzebuje nowoczesnego, dobrze zarządzanego przemysłu zbrojeniowego. „W zeszłym roku przecież został zawarty rekordowy w historii polskiej zbrojeniówki kontrakt na dostawę modułów ogniowych Regina; 4,5 mld zł – czy to najwyższy kontrakt, jaki jest możliwy? Nie. Są możliwe wyższe kontrakty. (…) Bezpieczeństwo najbardziej będziemy mieli zagwarantowane wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki: kiedy będziemy mieli uzbrojenie i wszelkie systemy na najwyższym światowym poziomie – jeżeli chodzi o ich nowoczesność i wydajność, i jeżeli będą one nasze. To znaczy, jeśli tylko my będziemy wiedzieli, w jaki sposób doszliśmy do takich wyników i jakie są rzeczywiste możliwości tego, co posiadamy – czyli wtedy, kiedy nie będą to produkty, do których klucze ma także kto inny” – stwierdził prezydent. Uzasadnił stanowisko, że jeśli Polska będzie kupowała produkty wyprodukowane przez kogoś innego lub nabywając na nie licencję, to wówczas istotne jest to, „żebyśmy partycypowali w tym możliwie największym stopniu na zasadzie offsetu, dostępu do technologii i wszelkich możliwych rozwiązań. Potrzebujemy nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego naszego polskiego, który będzie dobrze zarządzany, który będzie dobrze się rozwijał i który będzie przemysłem innowacyjnym”- podkreślał prezydent Czy nasz przemysł zbrojeniowy może być innowacyjny, czy państwo na to stać – zapytał prezydent i odpowiedział „Tak, z całą pewnością nas stać”. Obecnie dobrze wykształceni inżynierowie, także absolwenci Politechniki Warszawskiej „są natychmiast wchłaniani przez wielkie koncerny światowe”. Prezydent wyraził przekonanie, że trzeba starać się to zmienić. „To jest kwestia dobrego przygotowania rozwiązań ustawodawczych, rozwiązań prawnych” – podsumował.

Politechnika Warszawska współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i przemysłem obronnym. Do tego celu powołane zostały dla podmioty: Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa PW” (od 2013r.) i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, to pierwsze w Polsce centrum inżynierskie w 3D: „Nauka-Inżynieria-Biznes”. Celem CEZAMAT jest: cyberbezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, obronność kraju (np. technologia Gan i SiC, IoT, tworzenie bezpiecznych o ukrytym przeznaczeniu układów scalonych USC ang. Obfuscation ) i 4 cel -konkurencyjność technologiczna. CEZAMAT to Konsorcjum złożone z 9 warszawskich uczelni współpracujących w zakresie nanotechnologii, mikroelektroniki, fotoniki, biotechnologii, mikroukładów elektromechanicznych – MEMS oraz do Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems wykorzystywanego do budowy czujników monitorujących poziom cukru, wykrywania niebezpiecznych materiałów na lotniskach i do budowy nowych rodzajów pamięci komputerowej – MOEMS. Obecnie systemy MOEMS używane są m.in. w: medycynie, ekologii, telekomunikacji, transporcie czy systemach informacyjnych. Wśród powszechnie stosowanych urządzeń wykorzystujących tę technologię są m.in.: smartfony, telefony komórkowe, laptopy, urządzenia sterujące, czujniki i analizatory chemiczne (źródło: naukawpolsce.pap.pl).

„Konieczne jest usprawnienie współpracy przemysłu ze środowiskami naukowymi. Wspólnym celem przemysłu i nauki jest opracowanie nowych, oryginalnych, a nie tylko odtwarzanych technologii, wprowadzenie do sił zbrojnych nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, poszerzenie oferty eksportowej” – powiedział prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej . „A przecież stać nas na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju a nie poprzestawanie wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów” –powiedział prezydent Andrzej Duda, cywilny zwierzchnik Sił Zbrojnych.

Obecne procedury barierą transferu innowacyjnych technologii – prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej stwierdził , że nadal nie działają w kraju wzorcowe mechanizmy implementacji rozwiązań naukowych w przemyśle zbrojeniowym. Problemem jest finansowania badań, etapowość innowacji i egzekwowanie efektów wynalazków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnieć należy, że w procesie innowacji występuje 5 etapów: 1-Idea; 2- Demonstrator; 3-Technologia; 4- Prototyp; 5- Produkt, przy czym brakuje obecnie w programach na rzecz obronności finansowania etapu od 2 do 4.
Rezultat jest taki, że duża grupa utalentowanych inżynierów wyjeżdża z kraju celem realizacji swoich naukowych pasji w innych instytutach czy koncernach międzynarodowych.

„Nauka od lat proponuje rozwiązania umożliwiające przyspieszenie skoku w nowoczesność, jednym ze sposobów mogłoby być utworzenie m.in. specjalnego funduszu na wspieranie innowacji” – konkludował prof. Szmidt. Przedstawiciele resortu rozwoju i MON uczestniczący w konferencji zapewniali, że w rządzie trwają prace nad nową ustawą dot. usprawnienia procedur komercjalizacji wynalazków, finansowania badań i wdrożeń.

Nowa strategia działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, planująca współpracę z Politechniką Warszawska, Gdańską i Śląską, zakłada stworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Obronnych (nawiązująca do przepisów Dz. U. z 2001 Nr 76 poz. 804 art. 7 ust. 3a i 3b) wspieranego przez 2,5 proc. PKB na obronność, 10 proc. z Funduszu Modernizacji SZ RP i kwoty ze sprzedazy sprzętu. W sumie PGZ planuje środki w wys. 29.290.555 tys. zł.

W zakresie innowacji na potrzeby Sił Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej dr Głębocki, prof. PW z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego stwierdził, że „należy zaangażować siły polskich uczelni technicznych do pracy na rzecz przemysłu obronnego i silnie powiązać ich działalność z konkretnymi programami rozwoju technologii uzbrojenia.”np. opracowania bezpiecznych układów scalonych USC (ukrywają przeznaczenie lub/i zastosowanie).

W temacie systemu zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych dronami – wystąpił na konferencji prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technologii Informacyjnych PW, ambasador Programu Ambasadorowie Kongresów Polskich. Omówił zastosowanie w terroryzmie dronów do przenoszenia niebezpiecznych ładunków (materiałów wybuchowych, chemikalia, broni bakteriobójczej), zastosowaniu dronów do podglądu obiektów, podsłuchu i włamań do sieci internetowej, użycia także w walce radiowo-elektronicznej do paraliżu sieci łączności, sieci sensorycznych, paraliżu radarów. Podzielił się wiedzą z uczestnikami konferencji np. o rozróżnieniu dronów aktywnych (nie rozróżniających obiektu dron czy ptak) i dronów pasywnych o zasięgu 5-15 km, rozróżniających obiekty.

W temacie kierunków rozwoju systemów bezzałogowych naziemnych i nawodnych wystąpił dr Tomasz Mirosław z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i omówił przyszłe pola walki. Dotychczas panował pogląd, że „panujemy, gdy stoi noga naszego żołnierza”, a obecnie „panujemy, gdy stoi nasz robot”, wchodzimy zatem w nową erę cyberwojen, która wymaga programu robonicznego. Drony mają szerokie zastosowanie w usługach multimedialnych, w systemach transportowych, w sportach i w rolnictwie. Obecnie drony są podwójnego zastosowania: do systemu bojowego i systemu maszyn roboczych. Najczęściej drony spotkamy w systemach obserwacji i dozoru, roboty saperskie, roboty ratunkowe, ale ja widziałam też roboty do usprawniania kanalizacji produkcji niemieckiej.

Według Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics największej w kraju prywatnej grupy zbrojeniowej, polskie władze spychają na margines prywatny biznes obronny, bowiem z rządowych preferencji korzysta wyłącznie sektor państwowy. Powiedział „niepokoi nas zwłaszcza fakt, iż nie ma w kraju równości w dostępie do zamówień wojskowych, co wyklucza prywatne firmy również z ubiegania się o wsparcie państwa dla programów badawczych. A to ogranicza możliwości rozwoju innowacji w małych i średnich prywatnych przedsiębiorstwach”.

Negatywnie oceniają rządowych decydentów do największych firm sektora lotniczego w kraju także przedstawiciele spółek, których właścicielami w procesie prywatyzacji zostały światowe koncerny.

Przypomnę szczegółowy program konferencji:
1. Sesja otwierająca
• Powitanie oraz wprowadzenie w tematykę Konferencji – Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
• Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy
• Przedstawienie stanowisk resortów: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Diagnoza stanu obecnego – spojrzenie z punktu widzenia:
1/ przemysłu obronnego należącego do Skarbu Państwa (Polska Grupa Zbrojeniowa)
2/ przemysłu obronnego prywatnego (WB Electronics)
3/ nauki na rzecz bezpieczeństwa (Politechnika Warszawska)
• Podsumowanie sesji – dyskusja

2.Sesja panelowa I
• Strategia rozwojowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ)
• Zmiana sposobu finansowania współpracy przemysłu obronnego z krajowymi uczelniami technicznymi oraz modernizacja uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych RP uzyskanego w drodze zakupów licencyjnych (dr Tadeusz Diem- specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego, członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, b. wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej, b. wiceminister edukacji, b. ambasador RP w Ottawie oraz w Belgradzie, obecnie wykładowca Collegium Civitas
• Program organizacji badań naukowych nad nowymi technologiami dla polskiego przemysłu obronnego oraz przygotowania potrzebnych kadr w polskich uczelniach technicznych (prof. Robert Głębocki z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW )

3. Sesja panelowa II
• Nowoczesny przemysł lotniczy i rakietowo-satelitarny w Polsce. Możliwości rozwoju krajowych zdolności produkcyjnych (prof. Janusz Narkiewicz z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW)
• System zabezpieczenia miast i obiektów krytycznych przed dronami poprzez pasywny monitoring. (prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, laureat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.)
• Kierunki rozwoju systemów bezzałogowych latających, naziemnych i nawodnych (dr Tomasz Mirosław – adiunkt z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej)
• Nowoczesne technologie półprzewodnikowe dla potrzeb przemysłu obronnego (prof. Tomasz Skotnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej)
4. Dyskusja podsumowująca

* Neelie Kroes (ur. 1941r. w Holandii), wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker sprawdza byłą komisarz ds. konkurencji Neelies Kroes w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora w spółce zarejestrowanej na Bahamach, fakt który zataiła w Komisji Europejskiej, o czym powiadomiła międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych. Kroes jest przykładem, dlaczego obywatele UE tracą zaufanie do europejskich polityków. Z jej inicjatywy Komisja Europejska wydała w 2009 roku negatywną decyzję w sprawie polskich stoczni, uznając udzieloną im przez rząd pomoc publiczną za nielegalną, w efekcie doprowadzając stocznie do upadku. Była nieugięta, nie przyjmowała polskich argumentów, choć stocznia to kolebka Solidarności. Podczas spotkania z polskimi stoczniowcami w Gdańsku zagwarantowała sobie ochroną i policję. Kroes stale była przez media krytykowana za swoje związki z biznesem i choć obiecywała, że po odejściu z KE nie będzie zasiadać w żadnych spółkach, słowa nie dotrzymała podważając tym samym wiarygodność do Komisji Europejskiej. Czy zostaną zastosowane sankcje w KE np. wprowadzenie zaostrzeń w kodeksie postępowania komisarzy i kary finansowe tj. zmniejszenie unijnej emerytury wobec byłej komisarz? Czas rozstrzygnie. Ale widać, że „wartości europejskie” i „narodowe” upadają, a w ich miejsce występuje „żądza pieniądza”, bez względu na etykę i honor, zarówno wśród polityków jak i biznesu. Za kasę można wiele osób kupić, co widać też w Polsce. Przykładowo w aferze Amber Gold na ławie ZK zasiada Marcin P., a sprawcy-pomysłodawcy zasiadają na ławach parlamentarnych.

oprac. na podstawie własnych materiałów i BBN, zdjęcia z web’a prezydent.pl – Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

S.M.O. – Wystawa nt. historii szkolnictwa poza granicami Polski w czasie II wojny światowej

Fot. kom. Teodora Sychowska

Wystawa czasowa od 30 maja 2017r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, pn. „Szkoła Młodszych Ochotniczek, 75-lecie powstania SMO. Od Karkin-Batasz do Foxley.”

SMO_zdjecie

Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława zaprasza z okazji 75-rocznicy powstania Szkoły Junaczek w Karkin-Batasz (późniejszej Szkoły Młodszych Ochotniczek), oficjalnie zatwierdzonej rozkazem Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w Jangi Jul (ZSRR) z dnia 20 maja 1942 r. Rozkaz ten określał cel powstającej szkoły: Zaopiekowanie się polską młodzieżą żeńską pod względem moralnym, ułatwienie jej uzupełnienia swej wiedzy i danie wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej i średniej. Wystawa jest objeta honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Marii Anders, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka.

SMO_odznaka

Odznaka SMO

Otwarcie wystawy: 30 maja 2017 r./wt, g. 14, Namiot promocyjny, dziedziniec wewnętrzny Muzeum WP, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa.

Książka nt. S.M.O. – powstała z z inicjatywy komendantki Teodory Sychowskiej, której pragnieniem było, aby po Szkole Młodszych Ochotniczek pozostał nie tylko suchy zapis historyczny, ale pamięć żywa, spisana ze wspomnień jej wychowanek. W czasie pobytu Komendantki w Londynie w maju 1967r. z okazji 25-lecia założenia szkoły, powstał komitet redakcyjny pod jej przewodnictwem. Książka miała być wydana w Brazylii. Jednak w 1968 Komendantka zmarła i przewodnictwo komitetu redakcyjnego objęła dyrektorka Maria Kościałkowska z Oxfordu.

SMO_dyr_Maria_Koscialkowska
Fot. dyr. Maria_Kościałkowska, pbc.uw.edu.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

XII Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER

Termin: 27–28 V 2017, sobota 12.00–18.00 , niedziela 11.00–16.00, wstęp wolny.

Grenadier_2017_1
fot. Karol Konczerewicz

GRENADIER to coroczne święto miłośników gier strategicznych i historii wojskowości. Dwa dni turniejów (27–28 V 2017), pokazów sprzętu wojskowego, gier strategiczno-historycznych, wystaw, prelekcji, warsztatów plastycznych dla dzieci i całych rodzin, inscenizacji wydarzeń historycznych, filmów. To konkursy dla widzów i uczestniczących w Konwencie rekonstruktorów i graczy z całej Polski. Jest to prawdziwe, namacalne spotkanie z historią, tradycją i refleksja nad naszymi dziejami, hołd dla naszych bohaterów, ale i pokojowe przesłanie dla przyszłości.

Program
27 V 2017, sobota, 12.00–18.00

12.30 – Scena
OFICJALNE OTWARCIE – Uroczyste złożenie kwiatów pod Bramą Straceń
13.10 – Scena
PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Polskie zwycięstwa we wrześniu 1939”, prelegent: Łukasz Gładysiak

13.30 – INSCENIZACJA „Bitwa pod Iłżą – 1939”. Tydzień po niemieckiej napaści na Polskę opór nieprzyjacielowi stawia w rejonie Radomia południowe zgrupowanie Armii „Prusy”. Naprzeciw polskich dywizji pod Iłżą stają zagony niemieckiego XV Korpusu. W dwudniowej bitwie, bez względu na okoliczności, Wojsko Polskie po raz kolejny daje dowód niezwykłego męstwa…

14.00 – Scena CHÓR LA MUSICA, koncert, w programie m.in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Marsz Pierwszej Brygady”

14.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori) „Carowie Szujscy na sejmie w Warszawie”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (12’00’’), 2016, Polska, „Konstytucja 3 maja”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (09’00’’), 2014, Polska

14.30 – Biały namiot – POKAZ GRY BITEWNEJ „Wrzesień 1939”

15.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Krótka historia polskich barw i symboli narodowych”, prelegent: Łukasz Gładysiak

15.30 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Listy z Reims”, reż. Tomasz Rudomino, film dokumentalny (26’00’’), 2014, Polska

16.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Cnocie żołnierskiej…” 225 lat Orderu Virtuti Militari, prelegent: Łukasz Gładysiak

16.30 – INSCENIZACJA „Walki na Krymie – 1942”. W rejonie Sewastopola trwa zacięty opór radzieckiej Samodzielnej Armii Nadmorskiej. Szaleńcze kontrataki marynarzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach próbują za wszelką cenę powstrzymać uderzenie niemieckiej 11. Armii w kierunku tego ważnego miasta. Mimo oporu Sowietów, przewaga nieprzyjaciela jest coraz większa…

17.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Matka”, reż. Piotr Gołębiowski, film fabularny (27’00”), 2016, Polska; „Las cieni”, reż. Andrzej Cichocki, film fabularny (14’00’’), 2015, Polska

17.30 – Scena FINAŁ KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW KONWENTU

12.00–18.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek i pamiątkowych toreb, grafika warsztatowa – pamiątkowa pocztówka z XII Grenadiera, papierowe modele samolotów, biało-czerwone kotyliony.

Grenadier_2017_3
fot. Karol Konczerewicz

28 V 2017, niedziela, 11.00–16.00

11.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Błyskawica”, reż. Victoria Marinov, film dokumentalny (56’00’’), 2015, Polska

12.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Broń pancerna Powstańców Warszawskich”, prelegent: Łukasz Gładysiak

12.30 – INSCENIZACJA „Powstanie Warszawskie – walki na Żoliborzu – 1944”
Żoliborz to pierwsza dzielnica Warszawy, która 1 sierpnia 1944 r. chwyciła za broń. Gdy żołnierze 226. Plutonu Zgrupowania „Żniwiarz” oraz OW PPS przygotowują się do zrywu, dochodzi do gwałtownej wymiany ognia z niemieckim okupantem. Nieprzyjaciel odcina dzielnicę, lecz cofa się pod naporem Polaków. Wygląda na to, że Żoliborz jest wolny…

13.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY „Białorusini w Wojsku Polskim 1939–1945”, reż. Władimir Bokun, film dokumentalny (40’43’’), 2008, Białoruś

13.15 – Scena FINAŁ KONKURSÓW:
dla młodych rekonstruktorów na najwierniej odwzorowane umundurowanie
– o puchar Komendanta Głównego Policji
na najciekawszą dioramę wykonaną przez grupę rekonstrukcyjną
– o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
– o nagrodę publiczności

14.00 – Scena TRUPA TEATRALNA WARSZAWIAKI „WARSZAWA W PIOSENCE” – koncert szlagierów i mniej znanych utworów przedwojennej Warszawy oraz wzruszających piosenek o okupowanej stolicy czerpanych ze znanego filmu „Zakazane piosenki”

15.30 – INSCENIZACJA „Ostatni rok walk na froncie wschodnim – 1917”
Czwarty rok Wielkiej Wojny na froncie wschodnim przynosi kolejne straty wszystkim walczącym stronom. W carskiej Rosji tli się bolszewicka rewolucja. Niemcy i Austriacy mają coraz mniej sił, by kontynuować wyczerpujące działania. Widmo zakończenia drenującego wszystkie społeczeństwa Europy konfliktu jest coraz bliższe…

11.00–16.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek za pomocą farb i brokatu, dekorowanie przedmiotów za pomocą techniki decoupage oraz tworzenie kolorowej podkładki z koralików

Grenadier_2017_2
27–28 V 2017, sobota, niedziela
fot. Karol Konczerewicz

MAKIETY DIORAM HISTORYCZNYCH
Akcja Kutschera (Warszawa 1944)
Żołnierze Wyklęci

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
– „Polskie symbole narodowe i patriotyczne” – wystawa prac Piotra Czerwińskiego, przedstawiająca różnorodne wykorzystanie barw, symboli narodowych i patriotycznych, które można znaleźć w przestrzeni miejskiej w Warszawie
– „Teleport fotograficzny”, podróż fotograficzna pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, prezentacja par zdjęć, które łączą te same osoby, przedmioty lub miejsca, ale różni czas. Takie zestawienie generuje nowe znaczenia, które często nie pozwalają oderwać wzroku od fotografii.
Fotografie: Artur Pawłowski, Teksty i koordynacja: Joanna Mikulska; Opracowanie graficzne wystawy: Piotr Wieczorek
– „Policja Państwowa 1919–1939”
– „Policja Województwa Śląskiego 1922–1939” – wystawy udostępnione dzięki uprzejmości Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji

Wystawy stałe w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej:
– „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych wystawa ukazuje na tle dziejów obiektu historię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce niepodległości w 1918 r.
– „Malarstwo malarza – Sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego”, ekspozycja twórczości malarza – Sybiraka, a także więźnia X Pawilonu, Aleksandra Sochaczewskiego
– „Józef Piłsudski w X Pawilonie”, wystawa prezentuje fragment biografii Józefa Piłsudskiego dotyczący jego osadzenia w X Pawilonie. 18 IV 1900 roku, wraz z żoną Marią, został zatrzymany po wykryciu w ich mieszkaniu w Łodzi drukarni pisma „Robotnik”. Piłsudski, czołowy przywódca PPS, był redaktorem pisma.

Wystawa czasowa w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej „Brześć nad Bugiem. Podróż w czasie. 1919–1939”, autorem wystawy jest urodzony w Mińsku Andrzej Dołgowski, autor licznych publikacji, wystaw oraz innych przedsięwzięć, dotyczących Brześcia i tamtejszej twierdzy

POKAZY I PREZENTACJE GIER BITEWNYCH
– „Kampania wrześniowa 1939” (modele w skali 1:72)
– „System Scramble” (modele w skali 1:600)
– „Napoleonic Warfare”
– „Ogniem i Mieczem”

GRUPY REKONSTRUKCYJNE GRENADIERA 2017
Hieros Lochos, GRH „Guerra Civil Espanola”, Projekt „Rosja w ogniu”, GRH „44 DIVISION HuD”, GRH „9 Pułk Strzelców Konnych”, GRH „Parasol”, GRH „Legio I Adiutrix”, Drużyna Wojowników Wandalskich „Hasdingowie”, Grupa Historyczna „Niepodległość 1863”, GRH „Füsilier-Bataillon”, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja”, GRH „Brandenburg”, GRH „Honved 44”, Klub Miłośników Historii „Warszawa”, GRH „STRZELCY im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich”, GRH „Five-O-Deuce”, Stowarzyszenie Grup Rekonstrukcyjnych „Matrioszka”, GRH „Dresden”, GRH „101 Airborne”, Towarzystwo Historyczne „ROK 1920”, Projekt „Nördenskiöld”, SRH „44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej”, Projekt „Waffenbruder”, Projekt „Carmine”, SRH 79 Pułk Piechoty, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich

POKAZY SPRZĘTU WOJSKOWEGO: polska armata ppanc. wz. 36, samochód ciężarowy Citroën T23, niemiecki czołg PzKpfw 38 (t), niemieckie samochody pancerne Kfz. 13 i SdKfz. 222, samochód ciężarowy Peugeot DK 5 J, motocykl BMW R71, niemiecka armata ppanc. PAK 36, rosyjska ciężarówka Zis 5, lekki czołg amerykański „Stuart”

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

Szczegóły: www.dks.art.pl/grenadier; Facebook/KonwentGrenadier

ORGANIZATOR: Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA: Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego

PATRONI HONOROWI:
– Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
– Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
– Komendant Główny Policji

PATRONI MEDIALNI: Radio ESKA, Warszawska Kulturalna, TVP Historia, TVP3 Warszawa, TOTU, Ströer, MZA, UrbanInfo.tv

PARTNERZY:
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939
Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Centrum Usług Logistycznych
Straż Miejska
Koliber – sitodruk reklamowy
Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot” Białołęckiego Ośrodka Kultury
Dom Kultury „Dorożkarnia”
Studio Historyczne Huzar
demonyognia.pl
Piromax
Ars Creatori
Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych
Fundacja Historii Wojskowości GRENADIER
First To Fight

Dojazd: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, Warszawa, wejście od strony Wybrzeża Gdyńskiego, dojazd autobusami linii 118 oraz 185 (Przystanek Cytadela)

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl