Rekrutacja do WOT

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z 1.01.2017 dot. procedury naboru do nowego, piątego rodzaju sił zbrojnych.

Projekt przepisów dotyczących powoływania do terytorialnej służby wojskowej (TSW) i sposobu jej pełnienia jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jest aktem wykonawczym do obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku ustawy powołującej WOT. Zgodnie z nim żołnierzy do TSW będzie powoływał wojskowy komendant uzupełnień. Dlatego zainteresowani tą służbą będą musieli składać wnioski w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, właściwej dla miejsca ich zamieszkania.

Jak zwiększyć swoje szanse
Obowiązkowo do prośby trzeba dołączyć kopię dowodu osobistego (po okazaniu oryginału) oraz odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie (albo kopię oryginału po jego okazaniu). Można też złożyć dodatkowe dokumenty, które świadczą o wyższych kwalifikacjach ochotnika i zwiększą jego szanse na powołanie do WOT. – To na przykład certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje – wylicza płk dr Artur Dębczak, zastępca dowódcy wojsk obrony terytorialnej.

Przydać się też może rekomendacja władz pozarządowej organizacji proobronnej, jeśli kandydat do WOT jest jej członkiem. Albo zaświadczenie, że ukończył szkołę realizującą innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego albo edukacji dla bezpieczeństwa. Takie dokumenty mogą się okazać ważne, ustawa bowiem wskazuje, że członkowie takich organizacji oraz absolwenci klas mundurowych mają pierwszeństwo w naborze do WOT. W pierwszej kolejności będą też rozpatrywane wnioski byłych żołnierzy zawodowych oraz osób, które mają pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie działania danej jednostki WOT.

Ważna rozmowa kwalifikacyjna
Rekrutacje będą prowadzone w wojskowych komendach uzupełnień przez trzyosobowe komisje. Każdą z nich będą tworzyć przedstawiciele WKU oraz jednostki wojskowej, w której kandydat chce pełnić służbę. Nabór ma mieć formę konkursu i obejmie analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. – Liczyć się będą wyniki w nauce oraz poziom kwalifikacji. Podczas rozmowy zostaną też ocenione predyspozycje kandydatów do pełnienia służby. Natomiast w przypadku ochotników, którzy nie złożyli przysięgi wojskowej i nie pełnili czynnej służby, zostanie również sprawdzona ich wiedza ogólnowojskowa – mówi płk Dębczak.

Osoby, które przejdą ten etap rekrutacji, otrzymają rekomendację powołania do służby. Kandydaci mający już orzeczoną zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej trafią później jedynie do pracowni psychologicznej. Pozostali zostaną skierowani także do wojskowej komisji lekarskiej, gdzie zostanie orzeczona ich zdolność lub ewentualne przeciwwskazania do służby.
Pomyślne przejście etapu medycznego otworzy przed ochotnikiem drzwi do służby w WOT. W przepisach wskazano, że kandydaci niepełniący wcześniej czynnej służby i nieskładający dotąd przysięgi będą mogli zostać powołani wyłącznie na stanowisko w korpusie szeregowych.

Powołanie w szeregi
Ministerstwo Obrony Narodowej proponuje, by powołania do WOT odbywały się raz w miesiącu. Będzie to zawsze pierwszy dzień, który w danej jednostce zostanie ustalony jako termin obowiązkowego pełnienia rotacyjnie terytorialnej służby wojskowej. Natomiast powołania osób, które nie składały przysięgi wojskowej, będą organizowane raz na kwartał w poniedziałek będący dniem roboczym. – Ochotnika w dniu powołania i stawienia się w jednostce czeka rozmowa i wywiad lekarski. Otrzyma on umundurowanie i ekwipunek osobisty. Następnie zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe i przydzielony do pododdziału – informuje zastępca dowódcy WOT.

Wraz z rozpoczęciem służby każdy otrzyma tytuł „żołnierza OT”. Również ci, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby i nie złożyli przysięgi. W ich jednak przypadku służba w WOT zacznie się od 16-dniowego szkolenia wojskowego, dopiero po nim złożą przysięgę. Wszyscy żołnierze OT będą pełnili służbę i rotacyjną (w jednostce przez jeden weekend w miesiącu), i dyspozycyjną (pozostając w gotowości do stawienia się w jednostce).

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba pełnoletnia (18 lat), niekarana za przestępstwa umyślne, mająca polskie obywatelstwo oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby. Musi mieć też odpowiednie wykształcenie: wyższe, by objąć stanowisko w korpusie oficerów, średnie w przypadku stanowiska podoficerskiego, minimum zaś podstawowe, jeśli chodzi o korpus szeregowych. Powołanie na dane stanowisko może też być uzależnione od tego, czy kandydat posiadania wymagane do tego kwalifikacje.

autor: Paulina Glińska, Polska-Zbrojna.pl

Certyfikowany pion wojskowych klas mundurowych

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

10 maja 2017r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk rozpoczął przesłanie dyrektorom szkół posiadającym w swojej dotychczasowej ofercie edukacyjnej nauczanie w tzw. „klasach mundurowych” list intencyjny, zawierający założenia, cele i harmonogram programu, który finalnie zmierzać będzie do utworzenia „certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie nauczycieli (rezerwistów lub cywilów), czego efektem był różny poziom wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Program pilotażowy zostanie uruchomiony 1 września 2017r. i będzie trwał dwa lata (2 semestry w klasie II, 1 semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym szkolenia poligonowego przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki:
1. przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.
2. pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej.
3. kandydaci na wyższe uczelnie wojskowe będą mieli dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Kwalifikacji szkół do programu dokonują oficerowie Biura do Spraw Proobronnych na podstawie otrzymanych zgłoszeń do 18 maja 2017r. Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszony 1 czerwca br. w Ostródzie – podczas Targów Proobronnych „Pro Defense”.

źródło: Biuro ds. Proobronnych MON

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kursy oficerskie dla kandydatów do WOT

W dniu 12 kwietnia wybrałam się do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota obejmującej swoim zasięgiem trzy dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy z pytaniem o szkolenia kandydatów do WOT gen. Wiesława Kukuły. W spotkaniu uczestniczyli komendant WKU ppłk mgr inż. Mirosław Marzec i mjr Paweł Zasuń. Zapewnili, że kobiety w wojsku są mile widziane. Dokumenty można już składać, choć nabór kandydatów na szkolenia i do WOT rozpoczną się dopiero jesienią br.

Rozporządzenie MON dot. pożądanych kwalifikacji
W rozporządzeniu MON z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w SZ RP (Dz. U. Poz. 291 z 20 lutego 2017r.) w § 2. jest zapis: Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132l ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, są wymienione kwalifikacje:

1) kierowcy z prawem jazdy kat. „C”;
2) kierowcy z prawem jazdy kat. „C i E”;
3) kierowcy z prawem jazdy kat. „D”;
4) operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5) operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6) nurek;
7) płetwonurek;
8) skoczek spadochronowy;
9) ratownik;
10) kucharz.

I mam pytania do MON: Czy eksperci w zawodach tj. pedagog, informatyk programista, grafik, dziennikarz mediów globalnych do walk informacyjnych i hybrydowych, strateg, krótkofalowiec, czy specjalista do wywiadu ds. wojskowo-gospodarczych, infobroker, kreatywni dydaktycy medialni, czy mają pozostać w cywilu? Czy MON ma kompletny zespół ekspertów w SZ RP?

Kursy do WOT – wymagania
W 2016r. do rocznego studium oficerskiego, kształcącego kadry na potrzeby wojsk obrony terytorialnej ubiegało się 1090 cywilów na 130 miejsc (8 os/1
m-ce) i na kurs półroczny ubiegało się 210 podoficerów o 20 miejsc (10 os/1 m-ce). W obu przypadkach warunkami przyjęcia było m.in. wyższe wykształcenie i na dodatek ukończenie odpowiedniego kierunku studiów.

Pożądane były specjalności techniczne, mechaniczne i elektroniczne. A kierunkami akceptowanymi na przykład te dot. obronności i bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, nauk społecznych i humanistycznych, wychowania fizycznego czy ekonomii. Ze względu na rozmieszczenie terytorialne brygad, preferowani byli kandydaci z województw: podlaskiego,
lubelskiego i podkarpackiego, ale też warmińsko- mazurskiego i mazowieckiego (dla Mazowsza MON wyznaczył termin: jesień 2017).

Poza życiorysem, dołączanym do wniosku, nikt na tym etapie nie musiał jeszcze przedstawiać swoich dodatkowych umiejętności, kwalifikacji itp. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studium trwało w okresie: 31.08-2.09.

Kandydatów do WOT „najpierw czeka ich dwugodzinny tekst z języka angielskiego na poziomie pierwszym w natowskiej skali według STANAG-u. Będzie to w sumie 100 pytań, zarówno wielokrotnego wyboru, jak i otwartych.” – informował rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych mjr Piotr Szczepański. Możliwość zwolnienia z językowej części kwalifikacji otrzymają absolwenci filologii angielskiej oraz kandydaci mający wojskowy certyfikat językowy na poziomie co najmniej pierwszym.

Kolejny etap egzaminu to test sprawności fizycznej.

Podoficerowie zdają według norm obowiązujących na rocznym egzaminie z wychowania fizycznego:
– mężczyźni: marszobieg na 3 km lub pływanie ciągłe przez 12 min.
– kobiety mają do pokonania marszobieg 1 kilometr, podciąganie na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce, bieg wahadłowy 10×10 albo bieg zygzakiem („koperta”), skłony tułowia w przód przez 2 min.

Cywile mają lżej.
– mężczyźni muszą pokonać 1 kilometr, zaliczyć bieg wahadłowy 10×10, podciąganie na drążku wysokim oraz pływanie 50 m stylem dowolnym.
– kobiety, poza pływaniem na takim samym dystansie jak mężczyźni, bieg na 800 m, bieg zygzakiem („koperta”) oraz zwis na ugiętych ramionach.

Każdego, kto zaliczy dwa etapy egzaminu, czeka test z wiedzy obywatelskiej. To nowość w procesie kwalifikacji na studium oficerskie. „Jeśli mówimy o służbie w obronie terytorialnej, musimy mieć pewność, że najnowsza historii Polski oraz aktualne zagadnienia krajowe i zagraniczne nie są kandydatowi obce.” – informuje mjr Piotr Szczepański.

Ostatnim elementem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja ocenia predyspozycje do kształcenia na uczelni wojskowej i pełnienia służby, prezentowaną postawę i motywację ochotnika. Dodatkowe punkty zyskają kandydaci, którzy mogą się pochwalić znajomością języków: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Nie mniejsze znaczenie ma zaangażowanie w działalność w organizacjach o charakterze proobronnym i prospołecznym, a także osiągnięcia sportowe czy posiadane uprawnienia, np. prawo jazdy, świadectwa instruktorskie czy tytuł skoczka spadochronowego.

Kurs dla kandydatów na oficerów OT dla Mazowsza rozpocznie się jesienią.

Nabór do OT: WKU Ochota/Ursus/Włochy

Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Rekruci kandydujący do służby w Siłach Zbrojnych RP

fot. Ppor. Patrycja Balcerowska, nawigator w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, zajmująca się obsługą radaru obserwacji obiektów nawodnych oraz systemu transmisji danych na samolotach patrolowo-rozpoznawczych Marynarki Wojennej typu Bryza. Jest jedyną kobietą w eskadrze. (Autor fot. Marian Kluczyński).

Wybierając szkołę i karierę wojskową w Siłach Zbrojnych RP – pamiętaj: „Na każdym kroku starano się udowodnić, że jestem za słaba na wojsko”. Im bardziej ktoś próbował mnie złamać, tym usilniej chciałam pokazać, że tutaj jest moje miejsce.” – porucznik Sylwia Klimkiewicz.Ukończyła automatykę i robotykę na Politechnice Białostockiej, następnie Roczne Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu specjalność przeciwlotnik. Od października 2010 do marca 2015 służyła w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym na stanowisku dowódca plutonu (dowódca obsługi) oraz zastępca dowódcy baterii (dowódca stacji). Przeniesiona na stanowisko mł. oficera w sekcji prasowej w Dowództwie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej (od marca 2015). I dodała „W wojsku potrzebują inżynierów, którzy znają się na sprzęcie elektronicznym.

Kandydatki do szkół wojskowych

Dziewczęta w Polsce decydujące się na służbę w SZ RP muszą przejść dokładnie takie same szkolenia jak mężczyźni by dostać się do służby. Oczywiście egzaminy sprawnościowe dostosowane są do słabszej płci. „Są pewne różnice” – wskazuje kmdr Bożena Szubińska, b. pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet, obecnie w rezerwie. „Kobiety mają na przykład do przebiegnięcia kilometr, mężczyźni trzy, wykonują czasem też inne ćwiczenia. Nie udają, że są takie same jak mężczyźni” – dodaje.

Kmdr Szubińska zgadza się, że na pewne stanowiska w wojsku nie powinno się różnicować szkolenia i testów. Zwłaszcza tam, gdzie ważna jest wytrzymałość i siła. Na inne jednak nie ma potrzeby tak restrykcyjnych przepisów. „Dochodzimy do tego samego, tylko w inny sposób. Olimpijki też nie startują w jednych zawodach z mężczyznami.” – dodaje kmdr Bożena Szubińska.

Nie jestem zwolenniczką taryfy ulgowej podczas ćwiczeń fizycznych,bo gdybym była mężczyzną, to chciałabym,żeby kobieta wyciągnęła mnie z pola walki. W końcu na polu walki nie jest kobietą, tylko żołnierzem.Jednak biologia tak nas uwarunkowała, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Musimy ierzyć siły na zamiary. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę komandosem, mbo – nie ma się co oszukiwać – fizycznie temu nie podołam. Skoro nie mogę być komandosem, to chcę być jak najlepszym żołnierzem.” – por. Sylwia Klimkiewicz

Autorytet żołnierza

Żołnierz armii amerykańskiej jest postrzegany jako bohater narodowy.Do mojego przełożonego przychodziły paczki z przedszkola w Stanach z cukierkami, golarkami, kapciami itp. W środku znajdowały się także odręcznie rysowane przez przedszkolaków laurki z napisem: „Jesteś moim bohaterem”, „Wróć szczęśliwie do domu”. Powiem szczerze, że mnie to wzruszyło, a w USA jest to całkiem naturalne. Choć w Kosowie żołnierze amerykańscy nie walczą przecież w obronie ojczyzny, to szerzą pokój na Ziemi i dlatego są postrzegani jako bohaterowie. Byłam w pewnym sensie o to zazdrosna, bo u nas brakuje takiego podejścia. Jeśli polski żołnierz mówi, że jedzie na misję, to zaraz słyszy: „Jedzie, bo chce zarobić”. Nie ma się co oszukiwać – na misji korzysta się z przywilejów takich jak dodatkowa wypłata, ale porównując zarobki żołnierzy ze Stanów, Niemiec czy nawet z Turcji, to my naprawdę jesteśmy na szarym końcu. Pieniądze to nie jest priorytet.” – porucznik Sylwia Klimkiewicz

Zobacz filmy:

1. „Klasy wojskowe”, reż. ZS im. Kajetana hr. Kickiego, Sobieszyn-Brzozowa 298 A, 08-504 Ułęż, tel. (81) 866.79.00, e-mail: biuro@sobieszynbrzozowa.pl. Film dokumentalny o klasach wojskowych zrealizowany na zlecenie MON. (licencja YouTube, 10.02.2014)
2. „Kobiety w wojsku”, reż. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
(licencja YouTube, 22.10.2013)
3. „Kobiety w wojsku”, reż. snajperswd ((licencja YouTube,04.12.2010)

4. Narodowe Siły Rezerwy – jeśli wojsko jest Twoją pasją, to ten film jest dla Ciebie (film promocyjny, licencja YouTube, 15.12.2011)

Ubiór żołnierza-kobiety

Dowódca kompanii jeszcze w szkole wpoił mi punkt z Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych, w którym mowa jest o wyglądzie żołnierza. Powtarzał,że kobieta-żołnierz nie nosi kolczyków, jaskrawych gumek do włosów, włosy ma upięte tak, by nie dotykały munduru. Nie może mieć wyraźnego makijażu, jaskrawo umalowanych paznokci. Jedyną dopuszczalną biżuterią jest pierścionek zaręczynowy, obrączka albo sygnet. Żołnierz nie ma prawa rozpraszać i rzucać się w oczy. Na co dzień ubieram się w mundur polowy-spodnie moro, koszulka khaki, bluza i buty wojskowe. Do tego zielony beret. Kiedy mam na sobie mundur, zmienia się mój ton głosu, staję wyprostowana i jestem bardziej pewna siebie. Znajomi śmieją się, że takiej mnie nie znają.” – porucznik Sylwia Klimkiewicz.

Opinie polityków o służbie kobiet w wojsku

Premier Beata Szydło powiedziała „Dla mnie ważne jest, aby każda z pań w Polsce mogła robić i realizować swoje plany i zamierzenia, żeby mogła się spełniać.”

Do żołnierzy-kobiet w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim szef MON powiedział (08.03.2016) „To nie jest tylko oddanie szacunku kobietom, które służą w armii. To jest także przywołanie wielkiej polskiej tradycji, w której kobiety uczyły swoich mężów i synów męstwa, godności, odwagi”. Podkreślił, że służba kobiet sięga czasów historycznych, przypominając płk Emilię Plater, gen. Elżbietę Zawacką ps. „Zo”, Danutę Siedzikównę ps. „Inka”, Lidię Lwow-Eberle, ps. „Ewa”, mjr Weronikę Sebastianowicz ps. „Różyczka”. „Tych nazwisk są nie setki, tysiące. Kobiety współtworzyły zawsze polską armię tak, jak współtworzą ją dzisiaj i nie ma dla nich granic ani w specjalności, ani w szarży, ani w stanowisku. Jesteście, drogie panie, solą polskiej armii. Dziękujemy wam za to” – podkreślił zwierzchnik SZ RP Antoni Macierewicz. W Dniu Kobiet (08.03.2016) szef MON Antoni Macierewicz powołał mjr Annę Pęzioł-Wójtowicz na stanowisko pełnomocnika ds. wojskowej służby kobiet.

Opinie kobiet o służbie w wojsku

Kobieta w wojsku – czy to na misji, czy na poligonie – traktowana jest na ogół jak kumpel, na równym poziomie. W mundurze niewiele nas różni od naszych kolegów. Wojsko jest jednak zdominowane przez mężczyzn. Kobieta musi naprawdę dużo przejść, wykazać się, by być traktowana na równi z mężczyznami. Tu potrzeba siły i determinacji, ale jeśli któraś z nas decyduje się na to, to daje z siebie wszystko.” – uważa kpt. Ewa Nowicka-Szlufik, dowódca plutonu saperów kompanii inżynieryjnej 1. Brzeskiej Brygady Saperów, uczestnicząca w operacji ‚Swift Relief’ w Pakistanie (2005-2006)

Ppor. Patrycja Balcerowska, nawigator w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, zajmująca się obsługą radaru obserwacji obiektów nawodnych oraz systemu transmisji danych na samolotach patrolowo-rozpoznawczych Marynarki Wojennej typu Bryza, jest jedyną kobietą w eskadrze. „Starać się trzeba tak samo – dawać z siebie wszystko. Nie czułam taryfy ulgowej, ale nikt też nie rzucał mi kłód pod nogi z powodu, że jestem kobietą” – twierdzi. (Na zdjęciu ppor. Patrycja Balcerowska z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, fot. Marian Kluczyński).

Zobacz film: „Dzień Otwarty w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach” (licencja YouTube, 07.10.2013)

Realia

Wielu mężczyzn traktuje jednak te wytyczne jako zamach na wojsko, na ostatni bastion męskości, tym bardziej, że kobiety decydujące się na karierę wojskową są niezwykle ambitne, pracowite wiedząc, że muszą udowodnić swoją wartość, co widać, wśród trzech prymusów absolwentów szkół wojskowych na ogół jest też kobieta. Do szkół wojskowych aplikuje coraz więcej dziewczyn, a kolejne awansują na coraz wyższe stanowiska w armii. Obecnie korpus oficerski stanowi ok. tysiąc kobiet, a podoficerski prawie 700. Jednak jak dotąd najwyższe stanowiska dowódcze, zajmowane przez kobiety, to dowódcy kompanii

Regulacje prawne

Podstawą prawną działania SZ RP są przede wszystkim:
1. Konstytucja RP
2. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r. (Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 827 z późn. zm.). Zgodnie z artykułem 3 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne.

Organizacja SZ RP

Nad Siłami Zbrojnymi cywilne zwierzchnictwo sprawuje Prezydent RP tj. Andrzej Duda za pośrednictwem Ministra Obrony tj. Antoniego Macierewicza.

Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych (od 1.01. 2014 r.), którym podlegają poszczególne jednostki wojskowe są:
1. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. broni dr Mirosław Różański; Sekretariat Inspektoratu Systemów Informacyjnych: Al. Niepodległości 218,00-911 Warszawa, tel. +48 261.846.905, email: isi@mon.gov.pl; Sekretariat Inspektoratu Rodzajów Wojsk: ul. Żwirki i Wigury 103/105,00-912 Warszawa, tel. +48 261.875.700, email: dgrsz.irw.sekretariat@mon.gov.pl; Sekretariat Inspektoratu Szkolenia: ul. Żwirki i Wigury 103/105,00-912 Warszawa, tel. +48 261.825.777, email: dgrsz.is.sekretariat@mon.gov.pl. Wydział Działań Komunikacyjnych Oddziału Komunikacji Społecznej- uwagi dot. portalu, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

2. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ: gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, tel. 261-85-56-10; Z-ca – gen.bryg. Sławomir Wojciechowski; Sekretariat: gen. broni Marek Tomaszycki, tel. 261-85-54-00; Rzecznik Prasowy: ppłk Piotr Walatek, tel. 261.855.444 lub 607.388.937, e-mail: rzecznik.do@mon.gov.pl lub do@wp.mil.pl.

Symbol Polski

Godło RP – wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy (art. 28 Konstytucji RP, Dz. U. z 9 lutego 1990, symbol nawiązuje do herbu Piastów, pierwszych władców Polski).

Ważne wydarzenia w Polsce dla żołnierzy z SZRP (2016)

1. Szczyt NATO (lipiec, 2016)- Rola Polski w NATO, zadania szczytu, opinie

2. Ocena polskiej armii przed szczytem NATO – Ćwiczenia „Anakonda-16” (czerwiec, 2016) z udziałem ok. 27 tys. żołnierzy z Polski i 21 innych państw, 7-17.06.2016) oraz szczyt NATO w Warszawie (8-9.07.2016)

Kwalifikacje wojskowe w 2016 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. poz. 1585), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 240 tysięcy osób.

Kwalifikację wojskową przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-37 powołanej ustawy i w 2016 roku dotyczy:

1. mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
2. mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B). Odnosi się to do osób, którym termin orzeczonej kategorii czasowej niezdolności do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), a termin, na który orzeczona została wobec nich kategoria czasowej niezdolności do służby upłynie po 29 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, jeszcze przed jej zakończeniem złożyły lub złożą wnioski o zmianę orzeczonej kategorii zdolności,
5. kobiet urodzonych w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. konieczność złożenia egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

1. kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
2. kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
3. kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
4. kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Dlatego bardzo ważnym jest, ażeby pamiętać o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji wszelkiej dokumentacji medycznej, którą dysponujemy. W sytuacjach, gdy komisja lekarska nie jest w stanie określić stopnia zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, w tym także specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkiem określonym w art. 26 powołanej ustawy.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiego orzeczenia każdy, niezależnie od kategorii zdolności, jaką wobec niego orzeczono, ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, jeżeli nie jest zadowolony z wydanego orzeczenia. Po tym okresie orzeczenie staje się prawomocne. Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę, która się odwołuje i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać przedstawienia przez tę osobę dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną.

Źródło: MSWiA

Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl