Program rekonwersji (outplacement) resortu obrony

W resorcie obrony narodowej funkcjonuje jednolity system pomocy rekonwersyjnej (aktywizacji zawodowej, outplacement). Jego zasadniczym celem jest wspieranie rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu poprzez przygotowywanie żołnierzy do podjęcia zatrudnienia po zwolnieniu ze służby wojskowej.

Obecnie do korzystania z pomocy rekonwersji uprawnieni są wszyscy żołnierze zawodowi (z wyjątkiem żołnierzy, którzy zrzekli się obywatelstwa polskiego oraz żołnierzy skazanych prawomocnym wyrokiem sądu) i w szczególnych przypadkach członkowie ich rodzin.

Realizacja pomocy rekonwersyjnej przebiega etapowo – od doradztwa zawodowego (prowadzonego w trybie indywidualnym i grupowym) – poprzez przekwalifikowanie zawodowe, praktyki zawodowe i pośrednictwo pracy – do zatrudnienia. Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014, poz. 1622).

System pomocy rekonwersyjnej umożliwia żołnierzom już po 3 latach służby wojskowej na korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia planowanie indywidualnych ścieżek kariery zawodowej żołnierzy w trakcie służby, co ma szczególne znaczenie w przypadku posiadania przez nich specjalności wojskowych nie mających odpowiedników na rynku cywilnym. Działalność w tym zakresie, realizowana jest przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie oraz ośrodki aktywizacji zawodowej w Gdyni, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu oraz Krakowie.

Z uwagi na konieczność zwiększenia skuteczności przygotowania kadry do kontynuowania aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby wojskowej, rozwiązania w zakresie pomocy rekonwersyjnej, pozwalają na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego już na 2 lata przed planowanym zwolnieniem (pod warunkiem posiadania 4 lat służby wojskowej) i 2 lata po zwolnieniu. Stosowana jest również gradacja finansowej wysokości tej pomocy w zależności od lat pozostawania w służbie.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami po 4 latach służby wojskowej pomoc w tym zakresie wynosi 100 proc. limitu (2 400 zł), powyżej 12 lat służby wojskowej świadczenie to wzrasta do 200 proc. (4 800 zł) a po przekroczeniu 15 lat pomoc w tym zakresie wynosi 300 proc. obowiązującego limitu (7 200 zł). Jednocześnie limit w wysokości 300 proc. przysługuje (bez względu na liczbę lat służby wojskowej żołnierza) małżonkom oraz dzieciom żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Ten limit przysługuje także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

źródło: CO MON

Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa ASzW (21.03.2018)

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzW zaprasza na sympozjum naukowe Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, którego tematem będą: „Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa”.

Sympozjum odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w dn. 21 marca 2018 r., w godz. 10-15.30, w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (bud. 56).

W XXI wieku wzrosło znaczenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, które nie mają cech typowych zagrożeń militarnych. Więcej uwagi poświęca się zagrożeniom cywilizacyjnym i ekologicznym, a także zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Wskutek rozwoju nauki, techniki i przemysłu stale wzrasta liczba czynników bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Dynamika tych przeobrażeń determinuje potrzebę podjęcia dyskusji w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w zmieniających się warunkach stało się zadaniem priorytetowym władz i instytucji bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu edukacji.

Głównym założeniem sympozjum jest wymiana poglądów na temat współczesnych wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej wielowymiarowych kategorii, obejmujących przede wszystkim sferę psychologiczną, aksjologiczną, epistemologiczną i teleologiczną.

Zgłoszenia uczestnictwa oraz propozycje wystąpień należy przesłać do dnia 5 marca br. na adres e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl

Konferencja M@il My Day (20-21.03.2018)

W dniach 20-21 marca odbędzie się VI edycja konferencji „M@il My Day” (Warszawa, Multikino,Złote Tarasy), której organizatorem jest firma FreshMail z Krakowa. Jest to wydarzenie branżowe z prelekcjami i case study z praktycznymi warsztatami.

Podczas konferencji wystąpią m.in: Paweł Sala, Maciej Płonka, Artur Jabłoński, Maciej Lewiński, Artur Kurasiński, Maciej Budzich, Jan Zając, Szymon Słowik.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli wymienić się doświadczeniami email marketingowymi podczas afterparty w klubie Zamieszanie. Na drugi dzień zaplanowanych jest 11 warsztatów, prowadzonych przez ekspertów i praktyków marketingowych. Wśród tematów znajdzie się m.in. Jak zaplanować skuteczny formularz?, Efektywne i skuteczne kampanie na Facebooku prowadzony przez Artura Jabłońskiego, E-mail marketing zgodny z RODO, a także warsztat całodniowy, przeznaczony dla osób początkujących w email marketingu.

Więcej, web: Mail My Day.

Kontakt: FreshMail.pl, Aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, tel. (12)617.61.43, e-mail: konferencja@mailmyday.pl

Autorski program TV Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz, poseł PiS, były minister obrony narodowej, rozpoczął emisję autorskiego programu informacyjnego pn. ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika, prowadzącym program jest Ryszard Gromadzki, wicenaczelny stacji.

Według zapowiedzi Antoni Macierewicz razem z Ryszardem Gromadzkim w programie ”Pilnujemy Polski!” w TV Republika mają omawiać kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem Polski.

Pierwszy odcinek został wyemitowany z okazji 25-lecia Gazety Polskiej. Tematyka dot. polityki pronarodowej realizowanej przez rząd od 2015r. i zamieszania ws. ustawy o IPN. Wcześniej realizowana była przez rządy III RP „polityka wstydu”, pomijano bohaterskie zrywy narodowe Polaków w trakcie I i II wojny światowej oraz prowadzono politykę „usypiania” ambicji Polaków.

TV Republika wyemitowała 1 odcinek programu pn. ”Pilnujemy Polski!” w dniu 6 lutego o godz. 21, kolejne można zobaczyć we wtorki o godz. 20.

W 1 odcinku Macierewicz twierdzi, że Rosja wspiera wschodnie regiony będące w konflikcie z Izraelem, a zatem zamieszanie wokół IPN, negatywne wpisy w net’e, mogą być moderowane przez agentów rosyjskich.

Zobacz: Program autorski Antoniego Macierewicza w TV Republika na kanale YouTube: ”Pilnujemy Polski!” (odc. 1) z dn. 6.02.2018.

Telewizja Republika S.A. dostępna jest w net’e od 2012r. (rejestracja domeny: 2012.12.19 g. 13:45). Kontakt: ul. Pawia 55 (wejście:Dzielna 60), 01-030 Warszawa, tel. 22/ 270.72.10 (9-17), email: biuro@telewizjarepublika.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

VIII Forum Organizacji Pozarządowych 2017

VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn.”Wojsko dla Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 30.11-3.12.2017 r. w Poznaniu. Celem forum jest wymiana doświadczeń ze współpracy wojska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obronności państwa.

Forum dot. też podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, współpraca w zakresie tworzenia społecznego zaplecza dla sił zbrojnych, możliwości i ograniczeń formalnoprawnych w zakresie wspierania przez resort obrony narodowej organizacji pozarządowych wg. decyzji nr 187/MON, realizacji zadań publicznych (m.in. omówienie procedury zlecania zadań w MON) oraz sprawowania kontroli ich realizacji.

Uczestnicy Forum będą mieli możliwość zwiedzenia 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W Forum uczestniczyć może maksymalnie dwóch przedstawicieli reprezentujących jedną organizację pozarządową. Formularz zgłoszeniowy – Forum Poznań 2017 należy przesłać do Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. Koszty pobytu uczestników oraz koszty programowe Forum pokrywa MON. Program szczegółowy Forum oraz lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej wojsko-polskie.pl.

Kontakt: tel. 261 840 143; 261 840 142; 261 840 175, 261 840 208, e-mail: wDEKiD@mon.gov.pl

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Wakacyjne Staże Studenckie w BBN 2017

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego od 2008 r. organizuje Wakacyjne Staże Studenckie (WSS), poprzedzone kilkustopniowym procesem rekrutacyjnym.

Program WSS skierowany jest do młodych, ambitnych ludzi, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, militarnych oraz pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa, legislacji w tym zakresie, a także analizy informacji, procesu redakcyjnego i pracy z materiałami archiwalnymi.

Program nastawiony jest na studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia (czyli są na trzecim roku) lub jednolitych studiów magisterskich, ale nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, a których średnia ocen ze wszystkich zaliczonych do tej pory semestrów nie jest niższa niż 4,0 (w skali do 5,00).

Laureatami konkursu WSS są trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów za test wiedzy oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Laureatami stażu w BBN w 2017 zostali:

I. DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH
1 Wojciech Krzysztof Kuchta 92
2 Piotr Dzikowski 90
3 Magdalena Donata Nowak 83

II. DEPARTAMENT ZWIERZCHNICTWA NAD SIŁAMI ZBROJNYMI
1 Daniel Mateusz Zawadka 93
2 Michał Oleksiejuk 80
3 Sylwia Grzeszczyk 76

III. DEPARTAMENT PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA POZAMILTARNEGO
1 Mateusz Dominik Decyk 88
2 Daniel Grzegorz Czebiełko 86
3 Andrzej Jan Bundyra 83

IV. ARCHIWUM
1 Milena Bryszewska 75
2 Agnieszka Drozdowska 70
3 Kamil Andrzej Basicki 65

Laureaci mają i możliwość odbycia miesięcznego stażu w BBN w jednym – wybranym przez siebie – wydziale lub departamencie. Staże odbywają się w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Zwycięstwo w konkursie BBN oznacza szanse na zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji, która wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpośrednio dla prezydenta RP oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności. Organizacją Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej.

Koordynator projektu: Monika Biernat tel. kom. 721 800 932, tel. +48 22 695 18 77, e-mail: staze[at]bbn.gov.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Ćwiczenia NATO CWIX 2017 ACT (Bydgoszcz, 12-29.06.2017)

W tegorocznej edycji CWIX, największego natowskiego ćwiczenia systemów wsparcia dowodzenia i łączności, trwających prawie trzy tygodnie (od 12 do 29 czerwca,) bierze udział ponad tysiąc osób z 26 państw. Mają one do przetestowania około 250 narodowych systemów dowodzenia i kierowania walką. Organizatorem ćwiczeń CWIX jest Dowództwo ds. Transformacji (ACT),

„Interoperacyjność jest niezbędna, aby NATO mogło wypełnić swoje zadania. Musimy działać w pełnym spektrum operacji i misji, i to ćwiczenie pomoże nam działać właśnie w taki sposób. Jednym z obszarów, w którym Sojusz musi zaktywizować swoje działania, jest cyberbezpieczeństwo” – mówiła Rose Gottemoelle, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO.

Podczas ćwiczenia CWIX 2017 zorganizowano poligon cybernetyczny. W jego ramach połączono siecią łączności NATO (o klauzuli tajne) narodowe centra bezpieczeństwa z 26 państw. „Pracujący w nich informatycy wspólnymi siłami radzili sobie z atakami cybernetycznymi” – podkreślił gen. Denis Mercier, Naczelny Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji.

Odporność na ataki wojskowych sieci teleinformatycznych jest dla NATO strategicznie ważna. „Bezpieczny przekaz informacji i danych operacyjnych, a także wrażliwość na działania adwersarzy oraz włączenie działań cybernetycznych, mają dla nas kluczowe znaczenie, gdyż gwarantują efektywne sprawowanie dowództwa i nadzoru” – podkreślał wiceminister Tomasz Szatkowski.

Motto CWIX, jednego z najważniejszych natowskich ćwiczeń sprawdzających systemy dowodzenia i łączności, brzmi: „Próbuj. Porażka. Popraw. Próbuj ponownie”.

Warsztaty CWIX po raz siódmy odbywają się w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC – Joint Force Training Centre).

Polska zgłosiła do badań następujące systemy dowodzenia i łączzności:
– System kierowania ogniem Topaz,
– Battlefield Management System JASMINE,
– Headquarters Management System JASMINE,
– Joint Fires Support System JASMINE,
– LEBA-SCOT-Ship Combat Tactical System of the Polish Navy,
– LEBA-TACTUS-SHIPS-Command and Control System of the Polish Navy,
– LEBA-UOG-Command and Control System of the Polish Navy,
– HEKTOR,
– Polish Mission Network FMN Spiral 2,
– Polish Cyber Observer
– Polish Tactical Radio.

22 czerwca przebieg ćwiczenia CWIX 2017 obserwowali m.in. :
– Rose Gottemoelle, zastępca Sekretarza Generalnego NATO,
– Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
– generał Denis Mercier, Naczelny Sojuszniczy Dowódca ds. Transformacji,
– gen. broni Steven Shepro, zastępca Przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

XII Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER

Termin: 27–28 V 2017, sobota 12.00–18.00 , niedziela 11.00–16.00, wstęp wolny.

Grenadier_2017_1
fot. Karol Konczerewicz

GRENADIER to coroczne święto miłośników gier strategicznych i historii wojskowości. Dwa dni turniejów (27–28 V 2017), pokazów sprzętu wojskowego, gier strategiczno-historycznych, wystaw, prelekcji, warsztatów plastycznych dla dzieci i całych rodzin, inscenizacji wydarzeń historycznych, filmów. To konkursy dla widzów i uczestniczących w Konwencie rekonstruktorów i graczy z całej Polski. Jest to prawdziwe, namacalne spotkanie z historią, tradycją i refleksja nad naszymi dziejami, hołd dla naszych bohaterów, ale i pokojowe przesłanie dla przyszłości.

Program
27 V 2017, sobota, 12.00–18.00

12.30 – Scena
OFICJALNE OTWARCIE – Uroczyste złożenie kwiatów pod Bramą Straceń
13.10 – Scena
PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Polskie zwycięstwa we wrześniu 1939”, prelegent: Łukasz Gładysiak

13.30 – INSCENIZACJA „Bitwa pod Iłżą – 1939”. Tydzień po niemieckiej napaści na Polskę opór nieprzyjacielowi stawia w rejonie Radomia południowe zgrupowanie Armii „Prusy”. Naprzeciw polskich dywizji pod Iłżą stają zagony niemieckiego XV Korpusu. W dwudniowej bitwie, bez względu na okoliczności, Wojsko Polskie po raz kolejny daje dowód niezwykłego męstwa…

14.00 – Scena CHÓR LA MUSICA, koncert, w programie m.in.: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Marsz Pierwszej Brygady”

14.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori) „Carowie Szujscy na sejmie w Warszawie”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (12’00’’), 2016, Polska, „Konstytucja 3 maja”, reż. Marek Brodzki, film dokumentalny (09’00’’), 2014, Polska

14.30 – Biały namiot – POKAZ GRY BITEWNEJ „Wrzesień 1939”

15.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Krótka historia polskich barw i symboli narodowych”, prelegent: Łukasz Gładysiak

15.30 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Listy z Reims”, reż. Tomasz Rudomino, film dokumentalny (26’00’’), 2014, Polska

16.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Cnocie żołnierskiej…” 225 lat Orderu Virtuti Militari, prelegent: Łukasz Gładysiak

16.30 – INSCENIZACJA „Walki na Krymie – 1942”. W rejonie Sewastopola trwa zacięty opór radzieckiej Samodzielnej Armii Nadmorskiej. Szaleńcze kontrataki marynarzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach próbują za wszelką cenę powstrzymać uderzenie niemieckiej 11. Armii w kierunku tego ważnego miasta. Mimo oporu Sowietów, przewaga nieprzyjaciela jest coraz większa…

17.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Matka”, reż. Piotr Gołębiowski, film fabularny (27’00”), 2016, Polska; „Las cieni”, reż. Andrzej Cichocki, film fabularny (14’00’’), 2015, Polska

17.30 – Scena FINAŁ KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW KONWENTU

12.00–18.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek i pamiątkowych toreb, grafika warsztatowa – pamiątkowa pocztówka z XII Grenadiera, papierowe modele samolotów, biało-czerwone kotyliony.

Grenadier_2017_3
fot. Karol Konczerewicz

28 V 2017, niedziela, 11.00–16.00

11.00 – Kino Muzeum X Pawilonu – SEANS FILMOWY, wprowadzenie: Andrzej Brzoza (Fundacja ArsCreatori), „Błyskawica”, reż. Victoria Marinov, film dokumentalny (56’00’’), 2015, Polska

12.00 – Scena PRZYGODA Z HISTORIĄ, prelekcja multimedialna „Broń pancerna Powstańców Warszawskich”, prelegent: Łukasz Gładysiak

12.30 – INSCENIZACJA „Powstanie Warszawskie – walki na Żoliborzu – 1944”
Żoliborz to pierwsza dzielnica Warszawy, która 1 sierpnia 1944 r. chwyciła za broń. Gdy żołnierze 226. Plutonu Zgrupowania „Żniwiarz” oraz OW PPS przygotowują się do zrywu, dochodzi do gwałtownej wymiany ognia z niemieckim okupantem. Nieprzyjaciel odcina dzielnicę, lecz cofa się pod naporem Polaków. Wygląda na to, że Żoliborz jest wolny…

13.00 – Kino Muzeum X Pawilonu SEANS FILMOWY „Białorusini w Wojsku Polskim 1939–1945”, reż. Władimir Bokun, film dokumentalny (40’43’’), 2008, Białoruś

13.15 – Scena FINAŁ KONKURSÓW:
dla młodych rekonstruktorów na najwierniej odwzorowane umundurowanie
– o puchar Komendanta Głównego Policji
na najciekawszą dioramę wykonaną przez grupę rekonstrukcyjną
– o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
– o nagrodę publiczności

14.00 – Scena TRUPA TEATRALNA WARSZAWIAKI „WARSZAWA W PIOSENCE” – koncert szlagierów i mniej znanych utworów przedwojennej Warszawy oraz wzruszających piosenek o okupowanej stolicy czerpanych ze znanego filmu „Zakazane piosenki”

15.30 – INSCENIZACJA „Ostatni rok walk na froncie wschodnim – 1917”
Czwarty rok Wielkiej Wojny na froncie wschodnim przynosi kolejne straty wszystkim walczącym stronom. W carskiej Rosji tli się bolszewicka rewolucja. Niemcy i Austriacy mają coraz mniej sił, by kontynuować wyczerpujące działania. Widmo zakończenia drenującego wszystkie społeczeństwa Europy konfliktu jest coraz bliższe…

11.00–16.00 – Namiot Pracowni Artystycznych DKŚ FAMILIJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE – zdobienie gipsowych figurek za pomocą farb i brokatu, dekorowanie przedmiotów za pomocą techniki decoupage oraz tworzenie kolorowej podkładki z koralików

Grenadier_2017_2
27–28 V 2017, sobota, niedziela
fot. Karol Konczerewicz

MAKIETY DIORAM HISTORYCZNYCH
Akcja Kutschera (Warszawa 1944)
Żołnierze Wyklęci

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE
– „Polskie symbole narodowe i patriotyczne” – wystawa prac Piotra Czerwińskiego, przedstawiająca różnorodne wykorzystanie barw, symboli narodowych i patriotycznych, które można znaleźć w przestrzeni miejskiej w Warszawie
– „Teleport fotograficzny”, podróż fotograficzna pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, prezentacja par zdjęć, które łączą te same osoby, przedmioty lub miejsca, ale różni czas. Takie zestawienie generuje nowe znaczenia, które często nie pozwalają oderwać wzroku od fotografii.
Fotografie: Artur Pawłowski, Teksty i koordynacja: Joanna Mikulska; Opracowanie graficzne wystawy: Piotr Wieczorek
– „Policja Państwowa 1919–1939”
– „Policja Województwa Śląskiego 1922–1939” – wystawy udostępnione dzięki uprzejmości Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji

Wystawy stałe w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej:
– „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, zorganizowana w zrekonstruowanych wnętrzach więziennych wystawa ukazuje na tle dziejów obiektu historię zmagań Polaków o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne w epoce niepodległości w 1918 r.
– „Malarstwo malarza – Sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego”, ekspozycja twórczości malarza – Sybiraka, a także więźnia X Pawilonu, Aleksandra Sochaczewskiego
– „Józef Piłsudski w X Pawilonie”, wystawa prezentuje fragment biografii Józefa Piłsudskiego dotyczący jego osadzenia w X Pawilonie. 18 IV 1900 roku, wraz z żoną Marią, został zatrzymany po wykryciu w ich mieszkaniu w Łodzi drukarni pisma „Robotnik”. Piłsudski, czołowy przywódca PPS, był redaktorem pisma.

Wystawa czasowa w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej „Brześć nad Bugiem. Podróż w czasie. 1919–1939”, autorem wystawy jest urodzony w Mińsku Andrzej Dołgowski, autor licznych publikacji, wystaw oraz innych przedsięwzięć, dotyczących Brześcia i tamtejszej twierdzy

POKAZY I PREZENTACJE GIER BITEWNYCH
– „Kampania wrześniowa 1939” (modele w skali 1:72)
– „System Scramble” (modele w skali 1:600)
– „Napoleonic Warfare”
– „Ogniem i Mieczem”

GRUPY REKONSTRUKCYJNE GRENADIERA 2017
Hieros Lochos, GRH „Guerra Civil Espanola”, Projekt „Rosja w ogniu”, GRH „44 DIVISION HuD”, GRH „9 Pułk Strzelców Konnych”, GRH „Parasol”, GRH „Legio I Adiutrix”, Drużyna Wojowników Wandalskich „Hasdingowie”, Grupa Historyczna „Niepodległość 1863”, GRH „Füsilier-Bataillon”, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości „Kalina Krasnaja”, GRH „Brandenburg”, GRH „Honved 44”, Klub Miłośników Historii „Warszawa”, GRH „STRZELCY im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich”, GRH „Five-O-Deuce”, Stowarzyszenie Grup Rekonstrukcyjnych „Matrioszka”, GRH „Dresden”, GRH „101 Airborne”, Towarzystwo Historyczne „ROK 1920”, Projekt „Nördenskiöld”, SRH „44 Pułku Strzelców Legii Amerykańskiej”, Projekt „Waffenbruder”, Projekt „Carmine”, SRH 79 Pułk Piechoty, Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich

POKAZY SPRZĘTU WOJSKOWEGO: polska armata ppanc. wz. 36, samochód ciężarowy Citroën T23, niemiecki czołg PzKpfw 38 (t), niemieckie samochody pancerne Kfz. 13 i SdKfz. 222, samochód ciężarowy Peugeot DK 5 J, motocykl BMW R71, niemiecka armata ppanc. PAK 36, rosyjska ciężarówka Zis 5, lekki czołg amerykański „Stuart”

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

Szczegóły: www.dks.art.pl/grenadier; Facebook/KonwentGrenadier

ORGANIZATOR: Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
KOORDYNACJA MERYTORYCZNA: Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg” Domu Kultury Śródmieście
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego

PATRONI HONOROWI:
– Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
– Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
– Komendant Główny Policji

PATRONI MEDIALNI: Radio ESKA, Warszawska Kulturalna, TVP Historia, TVP3 Warszawa, TOTU, Ströer, MZA, UrbanInfo.tv

PARTNERZY:
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Warszawie
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939
Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Centrum Usług Logistycznych
Straż Miejska
Koliber – sitodruk reklamowy
Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot” Białołęckiego Ośrodka Kultury
Dom Kultury „Dorożkarnia”
Studio Historyczne Huzar
demonyognia.pl
Piromax
Ars Creatori
Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych
Fundacja Historii Wojskowości GRENADIER
First To Fight

Dojazd: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, Warszawa, wejście od strony Wybrzeża Gdyńskiego, dojazd autobusami linii 118 oraz 185 (Przystanek Cytadela)

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Gdańsk: Targi EuroPolTech 

Targi EUROPOLTECH organizowane są przy współpracy z Komendą Główną Polskiej Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz Wojskami Specjalnymi.

EUROPOLTECH 2017 to „VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna” oraz towarzyszące jej „Międzynarodowe Targi  Techniki  i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa” odbędą się w Gdańsku w
dniach 26-28 kwietnia. Po raz pierwszy wystawcy targów EUROPOLTECH zaprezentują najatrakcyjniejsze oferty w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO.
 
VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, organizowana jest przez Komendę Główną Policji. W ramach konferencji prezentowane będą wykłady, referaty i seminaria m.in.:
1. „Polityka przemysłu sektora bezpieczeństwa. Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej oraz budowa zdolności w relacjach z sektorem obronnym”,
2. „Taktyka sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych  przyrządów do pomiaru prędkości”,
3. „Kształtowanie nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu  drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki”,
4. „System monitorowania i kontroli przemieszczania towarów wrażliwych”,
5. „Cyberbezpieczeństwo w służbach porządku publicznego”,
6. „Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilnego dostępu do zasobów informacyjnych Policji”,
7. „Nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej)”.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa, dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb będą mieli możliwość zapoznania się z  najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostaną też rozwiązania
technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy.
 
Wśród najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom znajdują się:
1. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Wydarzenie to służy również również omówieniu podstawowych zasad identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification).
2. Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji,
3. Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
4. Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania, organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa,
5. Porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania  procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
6. Pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć targów EUROPOLTECH jest program SUPERNOWOCZESNY 2017, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę – Laur Graniczny przyzna również Komendant Główny Straży Granicznej.

Zaproszenia do wizytowania targów kierowane są do: uczestników konferencji policyjnej, przedstawicieli służb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, polityków, przedstawicieli administracji państwowej oraz delegacji zagranicznych. W konferencji uczestniczyć będzie kadra kierownicza polskich i europejskich służb policyjnych. W 2015 roku
targi odwiedziło ponad 6 300 gości związanych z branżą.
 
Wstęp na teren ekspozycji targowej wyłącznie na podstawie zaproszeń i elektronicznych kart dostępu, wydawanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. O karty dostępu, upoważniające do zwiedzania targów, zwracać się mogą również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa.

Kontakt: Bartosz Staniszewski,koordynator ds. multimediów i PR, tel. 58 554.91.49, e-mail: bartosz.staniszewski[at]mtgsa.com.pl, web: europoltech.amberexpo.pl

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Academy Women Officer Leadership Event

W dniach 26-27 kwietnia 2017r. w siedzibie Women in Military Service of America w Arlington w stanie Wirginia odbędzie się Sympozjum Oświatowe Leadership Women Officer (OWLS).

Akademia_Przywództwa_2_Military_com

Prowadzone co roku OWLS obejmuje warsztaty edukacyjne i zawodowe, seminaria i eksponaty. Sympozjum oferuje nieoficjalną szansę dla kobiet oficerów, mistrzyni i starszych kobiet, którzy skorzystają z otwartego dialogu, informacji na temat poprawy kariery i możliwości mentorskich. Wszystkie 36 osób po rejestracji będzie uczestniczyć w zajęciach finansowanych przez Navy, koordynowanyc przez Zespół ds. Rozwoju Talentów w Dowództwie Marynarki Wojennej (NPC).

Aby uzyskać rezerwację rejestracji konferencji, skontaktuj się z Dan Dan Frisch pod numer (901) 874-3996 lub zadzwoń na adres e-mail: Dan.Frisch[at]Navy.mil

oprac. Wasz korespondent Halina kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl