Fundacja

NATO_NCGP

fot. Komitet NATO ds. Równości Płci (NCGP)

Fundacja MilWomen.pl (PL) & MilWomen.eu (EN, DE) powstała 26.05.2016 tj. w Dniu Matki jako innowacyjna inicjatywa e-obywateli RP świadczących usługę strategiczną, edukacyjną ( rozwoju myślenia lateralnego i kreatywności, szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR-VBS3), IT i medialną (z wykorzystaniem licencji YouTube, Web 1.0, Web 2.0 i mob.) Army Technology e-Magazine „MilitaryWomen.pl” (w skrócie MilWomen), celem wdrożenia zmian społecznych z okazji:
1) 95-lecia inicjatywy Piłsudskiego dot.włączenia kobiet do polskiej armii-1921;
1) 40-lecia Committee on Women in NATO Forces,CWINF-1976, obecnie NCGP;
2) 7-lecia Komitetu NATO ds. Równości Płci,NCGP-2009;
3) 17-lecia członkostwa Polski w NATO-1999;
4) 17-lecia Rady ds. Kobiet w SZRP-1999;
5) 16-lecia rezolucji ONZ nr 1325-2000.

Dane z NATO – Odsetek kobiet w SZ NATO waha się od 0,5% (Polska), 17% (Węgry) do 20% (Łotwa). W Stanach Zjednoczonych, gdzie prawie wszystkie stanowiska są otwarte dla kobiet od 1993 roku, obecnie ponad 40 kobiet osiągnęły stopień generała lub admirała.

Misja Fundacji MilWomen.pl (PL) & MilWomen.eu (EN, DE): – Skuteczne realizowanie zadań w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach rządowych i samorządowych administracji publicznej oraz stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, wzmocnienie polskiej armii w kreatywne rozwiązania racjonalizatorskie ukierunkowane na innowacje w umundurowaniu i wyposażeniu armii, stworzenie powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa, a także kierowanie do polityków apeli dot. sprawiedliwych i niskich podatków dla polskich rodzin i polskich drobnych i średnich przedsiębiorców, polską ziemię i budynki pozostawić w polskich rękach oraz wspierać regionalną zdrową polską żywność wolną od GMO, poprawę bezpieczeństwa osób oraz firm i instytucji w real’u jak i w Internecie (organizacyjnym i jednostkowym, majątkowym, zdrowotnym, wizerunkowym), a także wspieranie awansu oraz uznania kobiet we wszystkich aspektach bezpieczeństwa narodowego, w tym promocja merytokracji tj. systemu społecznego uzależniającego pozycję społeczną od zasług.

„Uważam, że należy przeprowadzić pociągnięcie kobiet do służby wojskowej.
Nie jest to demokratyczne, aby kobiety nie służyły w wojsku”
– Marszałek Józef Piłsudski (1921)

Rada ds. Kobiet w SZ RP powołana została przez MON w 1999, czyli po 95-ciu latach zrealizowano postulat Marszałka Piłsudskiego dot. włączenia kobiet do polskiej armii, to czas życia 1 pokolenia Polaków (!).

Naszym celem jest także dyfuzja nowych rozwiązań i technologii, upowszechnianie kreatywności i innowacji, a także transfer technologii powstałej w wyniku prac naukowych do sektora MON, MEN i MSP. Chcemy pokazać jak wprowadzane są nowe (kreatywne) rozwiązania w szkoleniach, organizacji, zarządzaniu, oferowanych usługach lub produktach czy stosowanej technologii w dowolnej branży, także obronnej. Zaprezentować metody budowy zespołów projektowych i zastosowania myślenia lateralnego.

Największą wartość tworzą kreatywność, innowacyjność i nowoczesne technologie. Dlatego musimy stworzyć warunki do twórczego i praktycznego wykorzystania kreatywności polskich naukowców, wynalazców i pasjonatów. Przełożyć ją na produkty i usługi, którymi Polska gospodarka będzie mogła skutecznie konkurować na rynkach europejskich i światowych”.[1] – Ministerstwo Rozwoju

Plan 5-letni: Pragniemy stworzyć Klaster 3G TOM[2] tj. międzynarodowy pięciokąt ekosystemu innowacji: firmy z branży obronnej i IT; korporacje (np.PHO); uczelnie (np.AON,WAT); inwestorzy; media tradycyjne i web’e – na wzór Doliny Krzemowej, w której funkcjonuje cały ekosystem innowacji i biznesu, czyli jest kreatywna inspirująca organizacja, dostęp do kapitału, infrastruktury, badań, promocji, współpracy ze społeczeństwem (Web 2.0). Ten projekt jest zgodny z „Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie ON na lata 2013-2022”[3] do komercjalizacji Klastra została zarejestrowana spółka z o.o.„NetCITY”, która czeka w KRS na partnerów.

Problem & Inspiracja do powołania Fundacji

Potencjał obronny SZRP-jak wynika z „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego” (2013) tworzą:[4]

  1. Dyplomacja,
  2. Siły Zbrojne RP,
  3. wojskowe służby specjalne
  4. przemysł obronny

Ważne: Brakuje SYSTEMU POZAMILITARNEGO PAŃSTWA, a mianowicie:

  1. aspektu społeczno-kulturowego czyli informacyjnych i badawczych oraz naukowo-popularnych e-mediów (Web 1.0 i Web 2.0), udziału wybranych proobronnych NGO’ów ukierunkowanych na wprowadzenie ochotniczej Obrony Terytorialnej. Dodamy, że tradycyjne wydawnictwa jak np. Bellona nie spełniają swojego zadania, pozytywnym wyjątkiem jest Polska Zbrojna WIW
  2. aspektu IT – robotyki, automatyki wojska (VR) i informatyzacji zasobów ludzkich (ICT) i sprzętowych SZRP
  3. aspektu zdrowotnego tj. kondycji psychofizycznej żołnierzy
  4. aspektu psychologicznego dot. zwiększenia zdolności poznawczych i decyzyjnych żołnierzy   z wykorzystaniem gier komputerowych i VR (wirtualnej rzeczywistości)
  5. aspektu ekologicznego tj. wyposażenia żołnierzy w ekologiczną żywność usuwając z jadłospisu żywność genetycznie modyfikowaną (GMO)
  6. wyposażenie wojska w umundurowanie z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań IT poprawiających bezpieczeństwo żołnierzy, jakość realizowanej służby, zapewniając zmniejszenie obciążenia wyposażenia ochronnego, zapewniając zdalną kontrolę funkcji życiowych – uwzględnienie tego aspektu wymaga współpracy B+R, B2B i B2C.

Intrygujące, która jednostka w SZRP zajmuje się organizowaniem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny np. interweniując przy ataku cybernetycznym czy w sytuacji wojny hybrydowej? Szerszy zasięg pojęcia „obronność” zastosował WAT informując kandydatów, że „głównym celem kształcenia na kierunku Obronność Państwa jest wyposażenie absolwentów w gruntowną wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa    i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym”.[5] I dalej „Proces kształcenia obejmuje ponadto elementy wiedzy technicznej – głównie w zakresie technologii wykorzystywanych w wojsku. Studia pozwalają na zdobycie przekrojowej wiedzy z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych oraz organizacji zarządzania z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych i praktycznych.”

Rodzi się kolejne pytanie, jak Siły Zbrojne RP korzystają z potencjału intelektualnego kobiet – ekspertek z dziedzin tj. psychologia i IT (zwiększenie zdolności poznawczych i decyzyjnych w real’u jak i VR), naukowców i praktyków strategii i taktyki jednostki oraz organizowania potencjału badawczo-rozwojowego (klastry), biochemia (dopasowana dietetyka z ekologiczną żywnością), biznesu w branży IT (umundurowanie z użyciem systemów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia za pomocą rozwiązań IT)?

[1] Rozwój innowacyjnych firm Ministerstwo Rozwoju
[2] Klaster 3G TOM: 3G – Trzeciej Generacji skuteczny w nano i mega skali; nazwa TOM -jak „Tom’ek”, skrót     od: „Ty-Ona-My”.
[3] Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022
[4] Dane z „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP”, 2013 i Biura Bezpieczeństwa Narodowego
[5] Rekrutacja na WAT kierunek Obronność