Rada ds. Kobiet w SZ RP

rada_ds_kobietNa Zachodzie kobiety mogły wstępować do wojska już od lat 60-tych, w Polsce poza powszechną mobilizacją wstęp do armii mieli tylko panowie. Od 1999 r. tj. członkostwa Polski w NATO, kobiety mogą studiować na uczelniach wojskowych, a w resorcie Obrony Narodowej powołana została Rada ds. Kobiet w SZ RP.

Rada ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w kwestiach wojskowej służby kobiet. Rada Kobiet w SZ RP jest przedstawicielem całego środowiska żołnierzy-kobiet grupę 2706 osób (2,86%, stan na dzień 30.09.2013r.) obejmujących służbę stałą i terminową oraz kontraktową i kandydacką.Rada reprezentuje przedstawicielki żołnierzy-kobiet wszystkich korpusów i specjalności, nie dzieląc żołnierzy ze względu na korpusy: oficerski, podoficerski oraz szeregowych. W jej składzie są przedstawicielki wybrane z poszczególnych komponentów SZ i RSZ reprezentując ministrowi ON wszystkie kobiety w ramach sprawowanych mandatów. Rada zajmuje się również problemami kandydatek na żołnierzy ze szkół wojskowych. W składzie Rady są przedstawicielki podchorążych ze wszystkich szkół wojskowych.

Rada ds. Kobiet w SZ RP, adres:
00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218

1. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet
ppłk Beata Targońska, tel. 261.840.200 e-mail: btargonska[at]mon.gov.pl (12.01.2017 adres nie był w systemie)

2. Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet
mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz, tel. 261.871.336, e-mail: apeziol[at]mon.gov.pl

3. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet
kpt. Joanna Jaworska, tel. 261.879.928

4. Wiceprzewodnicząca Rady ds. Kobiet
kpt. mar. Anna Siudak, tel. 261.267.151

Działania Rady – wojsko jako środowisko zawodowe zdominowane jest przez mężczyzn i nie miało doświadczeń z zakresem potrzeb i oczekiwań żołnierzy-kobiet, wówczas było ich ok.300, a obecnie prawie dziesięciokrotnie więcej. To głównie ta grupa identyfikuje przeszkody i bariery w służbie wojskowej i wskazuje kierunki zmian. Decydentami oceniającymi proponowane zmiany zgłaszane przez Radę są oczywiście panowie ;-). Rada podejmuje i realizuje działania polegające na systematycznym włączaniu problematyki płci do wszystkich strategii i działań na etapie planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz formułowania ogólnej polityki zarządzania zasobami osobowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnym ustawodawstwem krajowym i unijnym.

Realizując zadania Rada w szczególności monitoruje warunki służby kobiet, wpływ specyfiki stanowisk służbowych na zdrowie oraz przebieg służby, podnoszenie kwalifikacji, wpływ macierzyństwa na rozwój służbowy, obszary stanowisk niewskazane dla służby kobiet, proces integracji kobiet w środowisku, a także zjawiska i zachowania dyskryminujące kobiety w służbie.

Powołanie Rady ds. Kobiet w SZ RP nastąpiło w oparciu o decyzję Ministra Obrony Narodowej nr 157/MON z dnia 6 maja 2009r. na podstawie §2 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 , poz. 426). Rada ds. Kobiet w SZ RP powstała w 1999r. na podstawie decyzji nr 22 Podsekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Parlamentarnych z dnia 25 listopada 1999r. między innymi w odpowiedzi na zapotrzebowanie reprezentowania środowiska polskich kobiet żołnierzy i podjęcia współpracy z bliźniaczą strukturą funkcjonującą w sojuszu północno- atlantyckim od 1973r. jako Komitet ds. Kobiet w SZ NATO (Committee on Women in NATO Forces), zatwierdzony przez Komitet Wojskowy  decyzjami MC 249 z 1976r. oraz MC 281 z 1977r.