Europejska Agencja Obrony (EDA)

Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA), web: eda.europa.eu – jedna z agencji Unii Europejskiej, web: eda.europa.eu – została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE. Agencja jest organizacją międzyrządową i działa w ramach jednolitej struktury instytucjonalnej UE.

EDA działa jak katalizator, promuje współpracę, uruchamia nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania w celu poprawy zdolności obronnych.

Europejska Agencja Obrony podlega kierownictwu Rady UE. Nadzór nad jej pracami sprawuje Rada Kierująca pod przewodnictwem Catherine Ashton (która od 1 grudnia 2009 roku pełni także funkcję szefa Agencji), w skład której wchodzą poszczególni ministrowie obrony państw członkowskich, zaś bieżącym zarządzaniem zajmuje się dyrektor naczelny. Jest nim obecnie Niemiec Alexander Weis.

Agencja spełnia cztery podstawowe funkcje, którymi są:
1. Określanie we współpracy z innymi instytucjami UE wymagań w zakresie rozwoju zdolności operacyjnych,
2. Promowanie i koordynacja procesu harmonizacji wymagań wojskowych,
3. Wsparcie dla wspólnych prac badawczo-rozwojowych,
4. Proponowanie programów wielonarodowych w zakresie współpracy zbrojeniowej w Europie.

EDA dąży także do harmonizacji w ramach Unii Europejskiej przepisów i zasad dotyczących zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Federica Mogherini (ur. 1973) – włoska polityk, politolog, w 2014 minister spraw zagranicznych w rządzie Mattea Renziego, następnie wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Komisja Europejska
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruksela
federica.mogherini@ec.europa.eu