Wojciech Skurkiewicz sekretarz stanu w MON

W dniu 5.02.2018 szef MON Mariusz Błaszczak mianował Wojciecha Skurkiewicza na stanowisko sekretarza stanu.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za polityką historyczną, współpracę resortu z parlamentem, organizacjami proobronnymi oraz będzie sprawował nadzór nad muzeami wojskowymi.

Wojciech Skurkiewicz ma 48 lat, jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był przewodniczącym Rady Miasta Radomia, a następnie senatorem. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej. Należy do NSZZ „Solidarność”. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

oprac. na podstawie materiałów MON Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” 2017

VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży” odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2017 r., w JW Nowym Glinniku wchodzącym w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (dla tych placówek przewidziane jest osobne spotkanie).

Głównym tematem Forum będzie Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, której główne założenia zostaną przedstawione podczas Forum. Zamierzeniem MON jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. W ramach Forum, w pracach panelowych, planowane są konsultacje społeczne przedmiotowych rozwiązań. Poruszane będą kwestie dot. pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych, projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego i in. Zaplanowano wystąpienia kuratorów oświaty i przedstawicieli szkół.

Ubiegłoroczne VII Forum odbyło się w dniach 3–8 października 2016 r., w Żaganiu. gdzie zorganizowano I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych. Wśród uczestników byli reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Tematami Forum były kwestie dot. planów resortu edukacji narodowej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, współpracy resortu obrony narodowej z placówkami oświatowymi, przedsięwzięć skierowanych do szkół, Wojsk Obrony Terytorialnej, realizacji przez szkoły zapisów „Minimum programowego (…)” i inne. Program Turnieju dostępny był na portalu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.

Szkoły, których przedstawiciele chcieliby wziąć udział w Forum w 2017r., proszone są o kontakt z właściwym kuratorium oświaty, które dokona kwalifikacji uczestników. Koszty uczestnictwa w Forum i pobytu pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Program Forum oraz lista uczestników zostaną zamieszczone do 20 listopada br. Szczegółowe informacje dot. Forum w 2017r. zostaną przekazane uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Więcej informacji: DEKiD MON, tel. 261 840.143 i 261.840.132, email: arek@mon.gov.pl.

Patronat medialny wojsko-polskie.pl

oprac. na podstawie materiałów MON, Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Program Mobilizacji Gospodarki 2017-2026

Program Mobilizacji Gospodarki (PMG)* opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat (co cztery lata). Jest to dokument niejawny przyjmowany przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.

PMG obliguje partycypujących w nim przedsiębiorców do utrzymywania mocy produkcyjno-remontowych w stanie gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z zaspokojeniem zgłoszonych przez siły zbrojne potrzeb.

PMG w 2015
13 stycznia 2015 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gen. bryg. Dariusz Łukowski zainicjował konferencję z okazji 10-lecia ustanowienia pierwszej edycji Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) na lata 2007–2012. Pierwszy wykład dot. znaczenia PMG w zabezpieczeniu ciągłości dostaw wyrobów i świadczenia usług dla Sił Zbrojnych RP. W imieniu sekretarza stanu zagadnienie przedstawił gen. bryg. Włodzimierz Nowak, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Drugi był wykład pn.”Transformacja PMG w 10-letnim okresie jego funkcjonowania w aspekcie zachodzących zmian gospodarczo-politycznych”, który przedstawił gen. bryg. Dariusz Łukowski, szef Zarządu Planowania Logistyki – P4. Kolejni prelegenci reprezentowali Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

PMG w 2016
Program Mobilizacji Gospodarki zawiera zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw sprzętu wojskowego oraz usług na rzecz Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów (m. in. Policji, Straży Więziennej i jednostek podległych ABW).

W PMG mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, którzy włączeni zostają w łańcuch dostaw dla Sił Zbrojnych (kontrakty zbrojeniowe). Na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 120 – 130 mln zł rocznie. Według przepisów o środkach publicznych przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z firm zbrojeniowych (nie dot. firm farmaceutycznych i wydawców) mają obowiązek składania do Ministra Obrony Narodowej sprawozdań (art. 13 projektu ustawy). Dane dot. firm farmaceutycznych czy wydawców ujętych w ustawie podlegają nadzorowi np. ministra właściwego ds. zdrowia, łączności czy energii.

Projekt ustawy PMG znajduje się obecnie w trakcie procesu uzgodnień międzyresortowych i trwają prace nad jego ostatecznym kształtem.

Dokumenty:
1. Dz. Urz. MON, Decyzja nr 331 MON z 7 grudnia 2016 (str. 49, PDF)

2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.) art. 3 pkt. dot. programów stacji radiowych i telewizyjnych, brakuje wydawnictw mediów webowych (w sieci net i sieci android).

*Program mobilizacji gospodarki (PMG) – dokument planistyczny określający zadania związane z przygotowaniem gospodarki narodowej do wzmożonych świadczeń na rzecz obronności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokument opracowywany jest co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny i podlega corocznej aktualizacji w formie aneksu. Punkt logistyczno-prawny jest usytuowany w Sztabie Generalnym WP Oddział Programu Mobilizacji Gospodarki (od 2 lipca 2007 r.)

Źródło: MON, Polska Zbrojna, net.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

MEN i MON: Wychowanie proobronne w programie szkół średnich od 2019r.

W zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej powinna być przygotowana zarówno armia zawodowa jak i społeczeństwo, w tym młodzież szkolna. Przedmiot przysposobienie obronne ma przygotować teoretycznie i praktycznie uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (zakres przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, w skrócie EDB), ale także kształtować wśród uczniów postawy patriotyczne, szacunek do symboli narodowych i wojskowych oraz dziedzictwa oręża polskiego, a także aktywnego udziału w przedsięwzięciach o charakterze proobronnym. Wychowanie proobronne ma być obowiązkowe w szkole średniej.

Uczniowie klas mundurowych powinni mieć realizowany rozszerzony program przysposobienia obronnego i uczestniczyć w specjalistycznych kursach, w szkoleniu strzeleckim oraz podróżach historycznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzenie do szkół średnich od nowego roku szkolnego w 2019 nowy przedmiot pod nazwą wychowanie proobronne. Miałby zastąpić obowiązującą obecnie edukację dla bezpieczeństwa. Uczniowie poznawaliby nie tylko zasady udzielania pierwszej pomocy i reagowania kryzysowego, lecz także podstawy funkcjonowania sił zbrojnych z elementami m.in. taktyki i strzelania. Nowy przedmiot może zostać wprowadzony w ramach reformy szkolnictwa, nad którą pracuje właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obowiązkowa dziś w szkołach średnich edukacja dla bezpieczeństwa w wymiarze 2h/tyg skupia się głównie na zagadnieniach udzielania pierwszej pomocy oraz na nauce reagowania w sytuacjach kryzysowych. MON proponuje rozwinięcie treści programowych i zmianę nazwy przedmiotu na wychowanie proobronne.

Uczniowie powinni zdobyć elementarną wiedzę niezbędną na czas W” – informuje Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Nowy program wychowania proobronnego ma obejmować zagadnienia:
1. zasady organizacji i funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
2. podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (regulaminy wojskowe, elementy musztry, tradycje oręża, symbole narodowe i wojskowe);
3. zagadnienia ze szkolenia logistycznego;
4. podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
5. elementy szkolenia bojowego, czyli strzelania, zagadnień z taktyki, rozpoznania, łączności, topografii, obrony przeciwlotniczej oraz obrony przed bronią masowego rażenia, a także szkolenia inżynieryjno-saperskiego, z ochrony obiektów oraz szkolenia medycznego.

Powołany zostanie międzyresortowy zespół złożony z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej celem przygotowania szczegółowego programu nauczania nowego przedmiotu obowiązującego w podstawie programowej od 1 września 2019 roku.

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

MON: Program Paszport

28 stycznia 2017 odbyła się inauguracja programu MON pn. „Paszport” adresowanego do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych pod kierunkiem Biura do Spraw Proobronnych.

Program_Paszport_28_01_2017
Inauguracja szkoleń organizacji proobronnych /fot. Maciej Nędzyński (CO MON)

Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego zorganizowana została w Batalionie Reprezentacyjnym WP. Do zadań organizacji proobronnych jest m.in. przygotowanie ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Rozpoczynamy nowy rok szkolenia, które ma doprowadzić do tego, byście byli gotowi do podjęcia służby w wojsku, służby w oddziałach Obrony Terytorialnej kraju, ale przede wszystkim byście byli zdolni do współdziałania z wojskiem w wysiłku proobronnym, także w życiu codziennym, także w waszej szkole, w miejscu pracy tam gdzie jesteście na co dzień. Byście stali się zalążkiem tej siły, która na co dzień utrzymuje naród w gotowości, w zdolności do odparcia każdego zagrożenia, świadomości, że bez siły zbrojnej, bez zdolności do podjęcia walki czynnej nie ma niepodległości.” – powiedział minister Antoni Macierewicz.

MON_min_28_01_2017
fot. Maciej Nędzyński (CO MON)

Większość z was wywodzi się ze związku strzeleckiego, ale także z legii akademickiej, ale także z organizacji proobronnych, które powstały już w ostatnich latach, jako odpowiedź na potrzebę współczesną, na konieczność wstrząśnięcia zmurszałym gmachem, który nie był zdolny do rzeczywistego stawienia czoła niebezpieczeństwom jakie przed Polską stanęły. To właśnie zryw polskiej młodzieży ostatnich lat sprawił, że została podjęta działalność na rzecz przeorganizowania polskiego wojska, tak, żeby otworzyło się na potrzeby narodu, tak, żeby było zdolne na powrót stać się immanentną częścią narodu, niewyodrębnioną, zamkniętą we własnej skorupie, organizacją żyjącą wyłącznie własnym życiem. Wojsko jest częścią narodu, Wy jesteście tym łącznikiem, który na nowo wojsko przywraca narodowi. Liczymy na to, że ćwiczenia które rozpoczynacie, że szkolenia, które będziecie prowadzili, staną się fundamentem waszej zdolności by stać się, by być częścią polskiej armii, by być częścią polskiej siły, by być częścią walki czynnej narodu polskiego o swoją niepodległość i swoją siłę.” – dodał minister Antoni Macierewicz.

Podręcznik „Vademecum Strzelca” – Celem szkoleniowym proobronnych NGO i klas mundurowych wytypowanych do programu jest przygotowanie do egzaminu sprawdzającego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych”, który zorganizowany zostanie na koniec roku szkoleniowego. Uczestnicy programu „Paszport” otrzymali opracowany i wydany przez Biuro do Spraw Proobronnych MON podręcznik szkoleniowy członków związków strzeleckich, organizacji proobronnych i klas mundurowych pt. „Vademecum Strzelca”, którego celem jest ujednolicenie poziomu wyszkolenia organizacji proobronnych na terenie kraju. Z podręcznika można uzyskać podstawowe informacje na temat Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski i ich działań w warunkach pokoju, kryzysu i wojny; tradycji, dziedzictwa i symboliki narodowej oraz wojskowej, a także zasad i sposobów zachowania zdolności bojowej. Scharakteryzowane zostały podstawowe pojęcia i definicje, zawarto opis sprzętu wojskowego. Zawarte są też informacje z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, nawigacji i terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony środowiska czy podstaw psychologii. Uzupełnieniem podręcznika są przykładowe programy poszczególnych szkoleń, przydatne w podnoszeniu wiedzy oraz rozwijaniu praktycznych umiejętności członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.

Program MON „Paszport” – ma na celu systematyczną ocenę poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów, do współdziałania z JW Sił Zbrojnych RP. Dokument wykonawczy: „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.

oprac. na podstawie materiałów MON Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Wojna w rządzie o dowody osobiste i miliardy

W nowym rządzie sprawę nowego dowodu osobistego (plastikowego na chip czy mobilnego – mDowodu) przydzielono szefowej MC Annie Streżyńskiej. To jej resort prowadzi konsultacje dotyczące e-dowodu poprzez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

MSWiA chce powołania komisji ds. dokumentów publicznych, w której skład wejdą poza przedstawicielami MSWiA m.in. policja, straż graniczna, ABW. O Ministerstwie Cyfryzacji nie ma ani słowa, a przecież to resort Strężyńskiej odpowiada za bazę PESEL obywateli.

MON i MSWiA chcą przejąć część zakresu odpowiedzialności Ministerstwa Cyfryzacji – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Spór kompetencyjny ma dotyczyć między innymi przejęcia przez MON kontroli nad działaniami w cyberprzestrzeni związanymi z operacjami militarnymi.

Minister Anna Streżyńska i Ministerstwo Rozwoju chce tanich dowodów w komórce. Drugi obóz – zespół Antoniego Macierewicza i MSWiA – chcą dowodów plastikowych z czip’em. Kilka miesięcy temu prezes PWPW (bliski współpracownik Antoniego Macierewicza) – Piotr Woyciechowski, wysłał do rządu Beaty Szydło oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pismo, w którym skarży się na Streżyńską i urzędników Morawieckiego. PWPW twierdzi, że kluczowe decyzje w sprawie cyfryzacji oraz nowych dowodów osobistych, podejmują pracownicy zagranicznych banków tj. firma konsultingowa Boston Consulting Group wynajęta przez Związek Banków Polskich, a nie MR, a konsultantem jest mBank należący do niemieckiego Comerzbank AG, w którym największym akcjonariuszem jest Republika Federalna Niemiec –informuje Money.pl.

Konflikt dot. kwoty 1,5-2 mld zł. przeznaczonych na druk nowych dowodów osobistych. W rządzie są dwa obozy. Anna Streżyńska trzyma razem Ministerstwem Rozwoju kierowanym przez Mateusza Morawieckiego. Przeciwko nim występuje PWPW, za którą stoją współpracownicy Antoniego Macierewicza, wspierani przez Mariusza Błaszczaka i jego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje Money.pl. Pomysł mDowodu w komórce już zdążył skrytykować MSWiA. Jego urzędnicy twierdzą, że projekt jest bezużyteczny dla obywateli i drogi, bo będzie wymagał dostawy smartfonów lub tabletów dla 100 tys. mundurowych, a poza tym powiela możliwości, jakie dać ma nowy plastikowy e-dowód z czipem – podaje Money.pl.

Z kolei program utworzenia polskiego mikroprocesora, w ramach konsorcjum POL-PUS, z udziałem lidera Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (nadzorowanej przez MON) z udziałem w Konsorcjum emerytowanych naukowców z Instytutu Maszyn Matematycznych, dotowanych przez MR.

Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo państwa firma IT Exatel ma zostać włączona do Polskiej Grupy Zbrojeniowej nadzorowanej przez MON. Spółka Exatel obsługuje sieci strategiczne – należące do MON, MSWiA, KPRM, system rejestrów państwowych, sieci służb specjalnych, policję (domeny z gov).

Czas na przyjęcie odpowiedniej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP zgodnej z dyrektywą NIS konczy się w maju 2018 roku. Do tego czasu, Polska, podobnie jak i inne kraje Unii Europejskiej, musi przygotować strategie, stworzyć odpowiednie prawa pozwalające na jej działanie oraz posiadać podmioty gwarantujące bezpieczeństwo informatyczne. Na określenie operatorów usług kluczowych od maja 2018 roku Polska będzie miała dodatkowe pół roku.

Monopol na druk dokumentów – w myśl złożonej właśnie do rządowych konsultacji ustawy o dokumentach publicznych – dostanie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych o nowej nazwie Drukarnia Narodowa, do której należeć będzie przygotowanie m.in. dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, kart do głosowania, Karty Polaka, legitymacji służbowych (np. policji, ABW, BOR, pracowników wywiadu).

e-Dowód osobisty w komórce (mDowód) byłby tańszy, a w przypadku kart plastikowych, to nie zamawiający dokumenty będzie wyznaczał cenę, ale monopolista PWPW. Druk nowych dowodów to koszt rzędu od 1 do 2 mld zł. Minister Strężyńska stoi na stanowisku, że nowe dowody elektroniczne powinny powstać, ale w wersji jak najskromniejszej.

Fot. MON.gov.pl i MC.gov.pl

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Kongres i Targi proobronne „Pro Defense” (edycja 1, 2016) pod patronatem MON, MEN, MILWomen.pl, Polska-Zbrojna.pl i in.

Fot. MON, minister Antoni Macierewicz na Targach Pro Defense w Ostródzie (2 czerwca 2016)

W czwartek szef MON przebywał w Ostródzie, gdzie wziął udział w uroczystym otwarciu Targów Proobronnych „Pro Defense 2016”, którym towarzyszy zlot klas mundurowych oraz kongres organizacji proobronnych. W uroczystości uczestniczył również podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski.

„Znaleźliście się tutaj nie dlatego, że ktoś Wam kazał. Nie znaleźliście się tutaj z niczyjego nakazu ani rozkazu. Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła Was miłość Ojczyzny, przywiodło Was to, co jest najprostszą, najstarszą odpowiedzią na żołnierskie pozdrowienie – Ku chwale Ojczyzny. Za to Wam dziękuję.” – powiedział podczas apelu organizacji proobronnych szef MON.

Minister Antoni Macierewicz zwrócił się do uczniów szkół wojskowych słowami „Ojczyzna czekała na Was przez te wszystkie lata, kiedy Wojsko Polskie przeżywało czasy odsunięcia, kiedy Wojsko Polskie było pomniejszane, kiedy polski wysiłek obronny był lekceważony, kiedy polska duma i polski honor były w pogardzie. (…) Pamiętajcie, że to Wy będziecie tymi, którzy będą łączyli oddziały operacyjne z codziennym wysiłkiem obywateli. Dlatego Wasza rola jest tak fundamentalna.(…) We wrześniu rozpocznie się zaciąg do obrony terytorialnej. To Wy będziecie w tej obronie terytorialnej odgrywali najważniejszą rolę (…) Obronę terytorialną kraju musimy budować wszyscy. Musimy budować ją razem – państwo, armia, przemysł, władze lokalne, cały system wychowania i szkolnictwa.” – mówił szef MON podczas ceremonii otwarcia Pro Defense.

Pierwszego dnia Pro Defense w Ostródzie, podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, wspólnie z dyrektorem Gabinetu Politycznego MON Bartłomiejem Misiewiczem, otworzyli Kongres Organizacji Proobronnych Państw Członkowskich NATO i krajów partnerskich Sojuszu.

„To dla mnie wielki zaszczyt, że dziś mogę przed państwem wystąpić w imieniu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jak ważne są organizacje proobronne nie trzeba w tym gronie uzasadniać. W sytuacji narastającego zagrożenia w Europie kwestie związane z patriotyzmem i umiłowaniem Ojczyzny są Wam szczególnie bliskie.(…) Potrzeba, aby te wartości były zaszczepiane w jak największej ilości serc młodych ludzi. Chodzi o to, żeby to, co zostanie tu wypracowane na Kongresie przełożyło się na realne działania.” – powiedział podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski.

Dyrektor Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz odczytał list ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza skierowany do uczestników spotkania.

„Po raz pierwszy w historii, w przededniu szczytu NATO w Warszawie, zorganizowaliśmy Kongres Organizacji Proobronnych Państw Członkowskich NATO. To data przełomowa dla ruchu proobronnego w Polsce i dla całego obszaru euroatlantyckiego. Zaprosiliśmy do jego udziału polskie organizacje proobronne oraz największe i wzorcowo działające organizacje państw członkowskich NATO. Są z nami także przedstawiciele wybranych krajów europejskiego kręgu kulturowego. Sytuacja międzynarodowa w sąsiedztwie Polski i jej sojuszników pokazuje, że potrzebne są nowe rozwiązania obronne, które włączą do systemu obrony kraju możliwie jak największą liczbę obywateli. Jest to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Kongres Organizacji Proobronnych Państw Członkowskich NATO to doskonała okazja, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wypracować wspólną wizję przyszłej działalności. To szczególnie ważne w kontekście powstania w Polsce Obrony Terytorialnej. Potrzebne są nam najlepsze wzorce do stworzenia nowej struktury w Siłach Zbrojnych. Najważniejsze jest jednak wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy. Liczę, że Kongres będzie wstępem do długofalowej pracy na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa, po obu stronach Atlantyku.” – napisał w liście minister obrony narodowej.
„Pro Defense” – Relacja z Targów, Kongresu organizacji proobronnych i Konferencji MON: Targi w Ostródzie otworzył szef MON Antoni Macierewicz.„Obrona Terytorialna to szansa dla przemysłu” – powiedział szef MON i dodał, że nabór do Obrony Terytorialnej ruszy we wrześniu. Następnie, kierując swoją wypowiedź do uczniów klas mundurowych powiedział: „Jesteście tutaj, dlatego że przywiodła was tutaj miłość ojczyzny”. Podkreślił istotne znaczenie aktywności polskiej młodzieży w rozbudowie systemu obronnego państwa. „Odbudowujemy dzisiaj polską armię, a wy jesteście solą tego procesu, a Wy macie być fundamentem tej odbudowy, a wy macie uzupełnić, odtworzyć nie tylko siłę polskiej armii, ale i dumę, dążność, potrzebę, konieczność polskiego wysiłku zbrojnego i polskiej determinacji, by odbudować naszą siłę zbrojną.”

Następnie szef MON zwrócił się do organizacji proobronych deklarując im pomoc ze strony MON „Nikt wam za te mundury, za te buty, za to, co robicie nie dał ani grosza. (…) Liczę, że obrady tego kongresu – a obiecuję także, że będą mu towarzyszyły stosowne decyzje MON – ten stan rzeczy zakończą. Wasz wysiłek wart jest najwyższego wsparcia ze strony państwa polskiego i to wam obiecuję”.

Koncepcja stworzenia Obrony Terytorialnej została zatwierdzona przez ministra Macierewicza pod koniec kwietnia 2016. Na otwarciu „Pro Defense” w dniu 2 czerwca w Ostródzie minister ON poinformował, że podpisana już została decyzja o powołaniu dowództw i poszczególnych jednostek WOT oraz o powołaniu dowódców. Zadeklarował, że obrona terytorialna będzie najbliższej społeczeństwa, łącząc oddziały operacyjne Wojska Polskiego z codziennym wysiłkiem obywateli. Podkreślił, że członkowie organizacji proobronnych wezmą udział w czerwcowych ćwiczeniach Anakonda-16, największych po 1989 r.

Odnośnie bezpieczeństwa Polski i członkostwa Polski w NATO, przed lipcowym szczytem minister Macierewicz stwierdził „Naprawdę jesteśmy w przyszłości w stanie wyposażyć polską armię w nasz krajowy polski sprzęt i obronić Polskę przy pomocy naszej armii.” Odnośnie szczytu NATO – „Te obrady mają rozstrzygnąć o tym, czy Polska będzie bezpieczna, czy też ciągle będziemy poddani wątpliwościom, dyskusjom, cudzym, zewnętrznym rozstrzygnięciom. Jestem przekonany, że obrady NATO przypieczętują decyzje, które dotychczas zostały podjęte, decyzje o tym, że Polska jest równoprawnym partnerem w Sojuszu Północnoatlantyckim i tylko Polska i jej sojusznicy będą rozstrzygali o tym, gdzie będą stacjonowały wojska NATO, a nikt z zewnątrz nie będzie nam tego dyktował.” -zapewnił minister ON.

Pro Defense jest największym tego typu wydarzeniem w Europie, a portal MILWomen.pl jest Partnerem Medialnym I edycji Targów Proobronnych i Kongresu Organizacji Proobronnych z Polski i krajów członkowskich NATO, który potrwa do 5 czerwca. W katalogu „Pro Defense” nas nie widać, jak przystało na tzw. siły specjalne. W ciągu czterech dni uczestnicy akcji w Ostródzie mogą zobaczyc ofertę 120 wystawców i mogą brać udział w szkoleniach i warsztatach, a takze zobaczyć prezentacje i pokazy m.in. jednostek GROM i Formoza.

Kongres i Targi Pro Defense (edycja 1 w RP/UE, 2016) pod Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, MEN, Wojewody Mazursko-Warmińskiego, odbywają się w dniach 2-5 czerwca 2016r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. Partnerem Strategicznym jest Polska Grupa zbrojeniowa (PGZ), a Partnerami Medialnymi są m.in. Defence24.pl, Polska-Zbrojna.pl i MILWomen.pl.

„Warto podkreślać rolę polskich producentów uzbrojenia, dlatego Partnerem Strategicznym wydarzenia została Polska Grupa Zbrojeniowa, której działalność pokazuje, że to co polskie jest dobre. Wszystkie przykłady tego jak ciekawe i skuteczne jest polskie uzbrojenie będzie można zobaczyć na naszych targach.” – mówi Piotr Czuryłło, Menedżer Projektu.

Pro Defense to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce i w Europie. Poświęcone będzie promowaniu obronności w Polsce, w tym także tworzeniu Obrony Terytorialnej RP, dlatego traktujemy je bardzo poważnie – mówił dyrektor Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz podczas spotkania z dziennikarzami w dn. 30.05.2016 poświęconego Pro Defense w Ostródzie. „Będą to nie tylko pokazy dynamiczne jednostek specjalnych: Formozy czy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, ale także wystawa sprzętu, gdzie prezentować się będzie blisko 120 firm. Zdecydowana większość to firmy zbrojeniowe, oczywiście polskie. Tutaj głównodowodzącym będzie Polska Grupa Zbrojeniow. Podczas targów odbędzie się także część kongresowa, połączona z wystąpieniami prelegentów m.in. na temat obrony terytorialnej. Ważne jest także to, że w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obecnie mamy potwierdzenia z ponad 10 krajów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Litwy, Finlandii, Rumunii. Szacujemy, że w wydarzeniu Pro Defense weźmie udział blisko 15 tysięcy osób. Około 1,5 tysiąca stanowić będą uczniowie klas mundurowych. Warto zaznaczyć, że to wydarzenie będzie miało miejsce na miesiąc przed szczytem NATO.” – mówił podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz. Uczestniczący w briefingu prezes Stowarzyszenia Obronnego FIA Wierni W Gotowości Pod Bronią Karol Bandurski mówił, że na targach i towarzyszącym im kongresie będą przedstawiciele praktycznie wszystkich organizacji proobronnych w Polsce.

Kongres Organizacji Proobronnych Pro Defense, na którym udział zapowiedzieli przedstawiciele organizacji proobronnych z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych krajów europejskich, ma na celu m.in. wymianę informacji i doświadczeń, a także wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Targi Pro Defense będą okazją do prezentacji sprzętu i wyposażenia do zwalczania zagrożeń, zapobiegania ich skutkom i niesienia pomocy poszkodowanym. Wystawcami na Pro Defense będą także producenci specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, logistycznego, komunikacyjnego, ratowniczego i bezpieczeństwa osobistego oraz wszelkiego rodzaju produktów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obrony cywilnej.
Targom Pro Defense towarzyszyć będą liczne wydarzenia dodatkowe, wśród nich konferencje naukowe, sympozja, specjalistyczne panele dyskusyjne, kursy oraz warsztaty poświęcone tematom związanym z obroną terytorialną i cywilną.

Atrakcje podczas Targów Proobronnych Pro Defense – czołgi polskiej produkcji, samoloty i inny sprzęt latający, służby mundurowe oraz dynamiczne pokazy na wodzie i w powietrzu – to wszystko i jeszcze więcej będzie można znaleźć podczas pierwszych w Polsce Targów Proobronnych Pro Defense w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury już 2-5 czerwca 2016 r. w Ostródzie. Pierwszego dnia Pro Defense formacja Formoza na przyległym jeziorze zarówno na wodzie jak i w powietrzu, przy wykorzystaniu 2 śmigłowców, zademonstruje swoje możliwości i sprawność działań w pokazie dynamicznym. Żandarmeria przeprowadzi pokaz odbijania zakładników z porwanych autokarów. Kolejne dni to pokazy policji oraz szkolenie antyterrorystyczne dla urzędników państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w poszczególnych gminach i powiatach. Zostanie poruszony temat żołnierza przyszłości i technologii z tym związanych.

Na 14tys m2 będzie można obejrzeć sprzęty wojskowe, m.in. czołgi Leopardy, PT91 Twardy polskiej produkcji oraz Rosomaki – polskie wozy bojowe i wiele innych. Dla tych, którzy wolą sprzęt latający nie zabraknie atrakcji – pojawią się śmigłowce MI 24 oraz Sokół w wersji Głuszec. Cały ten sprzęt będzie można zobaczyć, dotknąć oraz zrobić sobie z nim zdjęcie. Na kolejnych 3tys m2 wszystkie możliwe służby mundurowe pokażą nowoczesną technikę wyposażenia służb. 2500 osób z klas mundurowych będzie uczestniczyć w biwaku, a każdy odwiedzający, który wykaże się żołnierską punktualnością, będzie mógł spróbować prawdziwej wojskowej grochówki oraz chleba pieczonego na miejscu w mobilnych piekarniach Wojska Polskiego.

Kreatywność armii RP/UE/NATO warunkuje różnorodność – termin wprowadzony przez amerykańskiego „ojca” kreatywności Edwarda de Bono. Według niego, najlepsze zespoły projektowe charakteryzuje różnorodność pod względem wieku, płci, wiedzy, doświadczenia. Czy wiedza dot. kreatywności jest wdrażana w Siłach zbrojnych RP? Rodzi się też pytanie, jakich ekspertów cywilnych poszukuje MON na potrzeby polskiej armii?

Kobiety w SZ RP i SZ NATO – Kobiety w krajach zachodnich studiowały na wojskowych uczelniach i wstępowały do wojska już od lat 60-tych, w Polsce dopiero od 1999 r. Obecnie w Wojsku Polskim kobiety-żołnierze służą od 28 lat, nie tylko w branży medycznej (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki), ale także w lotnictwie, wojskach lądowych jako czołgistki, w radiolokacji i in.

Zobacz: film TVP Info, 2013 na licencji You Tube z okazji 25-lecia Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP, konferencji która odbyła się w Akademii Obrony Narodowej (Warszawa, Rembertów) „Kobiety w polskiej armii”

Szczegółowe informacje nt. Pro Defense można znaleźć na web’e: www.pro-defense.pl, www.mon.gov.pl i oczywiście w MILWomen.pl.

* PGZ – jest Partnerem Strategicznym Pro Defense – jeden z największych producentów sprzętu wojskowego, który inwestuje w rozwiązania i systemy o wysokim stopniu innowacyjności dla wszystkich rodzajów wojsk. W jego skład wchodzi kilkadziesiąt państwowych przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nieruchomości i nowych technologii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach, PGZ jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie Środkowej. Celami biznesowymi PGZ jest konsolidacja polskiego przemysłu obronnego z udziałem sektora publicznego i prywatnego oraz realizacja strategii, która skoordynuje działania biznesowe przejętych firm, zagwarantuje im szybki rozwój, unowocześni je i zwiększy ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Sprzyjać temu będzie inteligentna specjalizacja w wybranych sektorach, tj. obrona powietrzna i przeciwlotnicza, systemy bezzałogowe, wsparcie dowodzenia i zobrazowania pola walki, broń strzelecka, rakietowa i artyleryjska oraz innowacyjna technika morska. Ważna jest także współpraca w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji sprzętu wojskowego. PGZ jest organizacją odpowiedzialną społecznie wspierającą zrównoważony rozwój, ład korporacyjny, zasady etyczne oraz technologie przyjazne środowisku, a są to wytyczne ONZ 2015.

* Briefing prasowy – dyrektora Gabinetu Politycznego MON Bartłomieja Misiewicza i dyrektora Biura ds. Proobronnych Waldemara Zubka nt. przygotowań do Targów Pro Defense, odbył się 30 maja o godz. 11.30 w MON.

* Informacje o wydarzeniu Pro Defense: pro-defense.pl, mon.gov.pl, milwomen.pl i in.

oprac. Halina Kustosz, e-mail:h.kustosz[at]milwomen.pl

źródło: Expo Mazury w Ostródzie, MON, PGZ, net.

Obywatele RP muszą wspomóc SZ RP celem poprawy bezpieczeństwa Polski

Identyfikacja problemu, to ważny element strategiczny do rozpoczęcia zmian, dotyczy to także polskiej armii. Trzy brygady Obrony Terytorialnej Kraju (OTK) wzmocnią najbardziej zagrożoną flankę wschodnią – informuje dr. Grzegorz Kwaśniak*, pełnomocnik MON ds. tworzenia OTK, współautor książki „Wygaszanie Polski 1989-2015”. Autor zwrócił uwagę na fakt, że obecnie poziom ukompletowania jednostek SZ RP wynosi średnio ok. 40 proc. Wydaje mu się, że stać nas na to, by dokonać w tym zakresie zmiany jakościowej w ciągu dwóch lat. Problemem bowiem jest fakt, że w 2008 roku, bez analizy i przygotowania zdecydowano o profesjonalizacji polskiej armii, co zrodziło problem zbyt dużej liczby oficerów, przy braku żołnierzy szeregowych. OTK w trakcie pokoju będzie uzupełniać WP o ok. 40 tys. osób, do dyspozycji byłoby ogólnie 200 tys. żołnierzy. „To jest już siła znacząca, która poprawiłaby nasze zdolności obronne. Niemniej stan ten można realnie osiągnąć za dwa, trzy lata.”, a w trakcie zagrożenia armia musi liczyć nie mniej niż 500 tys. żołnierzy.

Przez lata zaniedbań w armii powstała „spora luka pokoleniowa w szkoleniu rezerw. Obecnie rezerwiści mają przeciętnie ponad 40 lat, brzuszek i podwyższony cholesterol” – informuje dr Grzegorz Kwaśniak, naukowiec i były wojskowy, który został w dn. 30.12.2015 pełnomocnikiem ministra ON do tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju.

Z diagnozy SZ RP wynika, ze obecnie nie funkcjonują prawidłowo cztery kluczowe dla armii elementy:
1. wspomniana wyżej profesjonalizacja armii,
2. Narodowe Siły Rezerwowe,
3. reforma systemu kierowania i dowodzenia SZ RP
4. modernizacja techniczna armii.

OTK będzie istotnym elementem uzupełniającym braki w zakresie zdolności obronnych naszego kraju. 150 tys. żołnierzy w WP będzie rozwiązaniem optymalnym i niezbędnym. Jak zapowiedział minister ON Antoni Macierewicz, na przełomie 2016-2017 powstaną pierwsze trzy brygady, a powinno być ich kilkanaście. MON rozpoczął równolegle przemieszczanie jednostek wojskowych z zachodu – gdzie zagrożenie (z uwagi na udział Polski w NATO) nie istnieje – na wschód. Kolejne wyzwanie jakie stoi przed MON to inwestycje na wschodzie, ponieważ w tym regionie brakuje podstawowej infrastruktury tj. koszary i magazyny.

Rozwijanie OTK przez MOON jest optymalnym rozwiązaniem (najtańszym i najszybszym) na rzecz poprawy bezpieczeństwa kraju. Czy w procesie reformy Wojska Polskiego zostanie wykorzystany potencjał kobiet, ich wiedzy, strategii i doświadczenia – tego jeszcze nie wiemy, ale zespół MILWomen.pl planuje przeprowadzenie wywiadu z dr Grzegorzem Kwaśniakiem i uzyskaniem opinii od kolejnych osób decyzyjnych w zakresie systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa Polski.

W wywiadzie wpolityce.pl dr Grzegorz Kwaśniak poinformował, że „szpica NATO jest ciekawym i dobrym rozwiązaniem, ale niestety są to małe siły – kilka tysięcy żołnierzy. Patrząc na nie z punktu widzenia Polski – obszaru o długości granicy wschodniej ok. 1.200 km, jest to kropla w morzu potrzeb. Siły NATO mają raczej znaczenie polityczne, co także jest bardzo ważne”.

* Dr Grzegorz Kwaśniak jest absolwentem Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską na temat „Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia” obronił w 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz AON w Warszawie. Obecnie z-ca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PWSZ w Nysie. Członek zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007 oraz autor wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP.(źródło: Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, web: ncss.org.pl).

Grzegorz Kwaśniak pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. do 2009 roku był czynnym wojskowym, pracował m.in. w Sztabie Generalnym, a potem w Akademii Obrony Narodowej. Rozstał się z SZ RP po opublikowaniu publikacji nt. krytycznej oceny kadry oficerskiej WP zarzucając jej nepotyzm, uległość i postsowiecką mentalność, a także nt. słabości obronnych polskiej armii.

oprac. Halina Kustosz, h.kustosz[at]milwomen.pl