Program Mobilizacji Gospodarki 2017-2026

Program Mobilizacji Gospodarki (PMG)* opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat (co cztery lata). Jest to dokument niejawny przyjmowany przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.

PMG obliguje partycypujących w nim przedsiębiorców do utrzymywania mocy produkcyjno-remontowych w stanie gotowości w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z zaspokojeniem zgłoszonych przez siły zbrojne potrzeb.

PMG w 2015
13 stycznia 2015 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego gen. bryg. Dariusz Łukowski zainicjował konferencję z okazji 10-lecia ustanowienia pierwszej edycji Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) na lata 2007–2012. Pierwszy wykład dot. znaczenia PMG w zabezpieczeniu ciągłości dostaw wyrobów i świadczenia usług dla Sił Zbrojnych RP. W imieniu sekretarza stanu zagadnienie przedstawił gen. bryg. Włodzimierz Nowak, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Drugi był wykład pn.”Transformacja PMG w 10-letnim okresie jego funkcjonowania w aspekcie zachodzących zmian gospodarczo-politycznych”, który przedstawił gen. bryg. Dariusz Łukowski, szef Zarządu Planowania Logistyki – P4. Kolejni prelegenci reprezentowali Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

PMG w 2016
Program Mobilizacji Gospodarki zawiera zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw sprzętu wojskowego oraz usług na rzecz Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów (m. in. Policji, Straży Więziennej i jednostek podległych ABW).

W PMG mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów, którzy włączeni zostają w łańcuch dostaw dla Sił Zbrojnych (kontrakty zbrojeniowe). Na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 120 – 130 mln zł rocznie. Według przepisów o środkach publicznych przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z firm zbrojeniowych (nie dot. firm farmaceutycznych i wydawców) mają obowiązek składania do Ministra Obrony Narodowej sprawozdań (art. 13 projektu ustawy). Dane dot. firm farmaceutycznych czy wydawców ujętych w ustawie podlegają nadzorowi np. ministra właściwego ds. zdrowia, łączności czy energii.

Projekt ustawy PMG znajduje się obecnie w trakcie procesu uzgodnień międzyresortowych i trwają prace nad jego ostatecznym kształtem.

Dokumenty:
1. Dz. Urz. MON, Decyzja nr 331 MON z 7 grudnia 2016 (str. 49, PDF)

2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.) art. 3 pkt. dot. programów stacji radiowych i telewizyjnych, brakuje wydawnictw mediów webowych (w sieci net i sieci android).

*Program mobilizacji gospodarki (PMG) – dokument planistyczny określający zadania związane z przygotowaniem gospodarki narodowej do wzmożonych świadczeń na rzecz obronności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokument opracowywany jest co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny i podlega corocznej aktualizacji w formie aneksu. Punkt logistyczno-prawny jest usytuowany w Sztabie Generalnym WP Oddział Programu Mobilizacji Gospodarki (od 2 lipca 2007 r.)

Źródło: MON, Polska Zbrojna, net.

oprac. Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

Gdańsk: Targi EuroPolTech 

Targi EUROPOLTECH organizowane są przy współpracy z Komendą Główną Polskiej Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz Wojskami Specjalnymi.

EUROPOLTECH 2017 to „VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna” oraz towarzyszące jej „Międzynarodowe Targi  Techniki  i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa” odbędą się w Gdańsku w
dniach 26-28 kwietnia. Po raz pierwszy wystawcy targów EUROPOLTECH zaprezentują najatrakcyjniejsze oferty w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AMBEREXPO.
 
VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, organizowana jest przez Komendę Główną Policji. W ramach konferencji prezentowane będą wykłady, referaty i seminaria m.in.:
1. „Polityka przemysłu sektora bezpieczeństwa. Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej oraz budowa zdolności w relacjach z sektorem obronnym”,
2. „Taktyka sprawowania nadzoru nad ruchem drogowym z wykorzystaniem nowoczesnych  przyrządów do pomiaru prędkości”,
3. „Kształtowanie nowoczesnych strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu  drogowego z wykorzystaniem zdobyczy nauki i techniki”,
4. „System monitorowania i kontroli przemieszczania towarów wrażliwych”,
5. „Cyberbezpieczeństwo w służbach porządku publicznego”,
6. „Nowoczesne rozwiązania w zakresie mobilnego dostępu do zasobów informacyjnych Policji”,
7. „Nowoczesne systemy zabezpieczenia technicznego obiektów służbowych (nowe technologie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej)”.

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 to jedyna w Polsce wysoce specjalistyczna impreza targowa, dedykowana służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb będą mieli możliwość zapoznania się z  najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostaną też rozwiązania
technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy.
 
Wśród najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom znajdują się:
1. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Wydarzenie to służy również również omówieniu podstawowych zasad identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification).
2. Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji,
3. Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
4. Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania, organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa,
5. Porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania  procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
6. Pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć targów EUROPOLTECH jest program SUPERNOWOCZESNY 2017, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę – Laur Graniczny przyzna również Komendant Główny Straży Granicznej.

Zaproszenia do wizytowania targów kierowane są do: uczestników konferencji policyjnej, przedstawicieli służb policyjnych oraz cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, polityków, przedstawicieli administracji państwowej oraz delegacji zagranicznych. W konferencji uczestniczyć będzie kadra kierownicza polskich i europejskich służb policyjnych. W 2015 roku
targi odwiedziło ponad 6 300 gości związanych z branżą.
 
Wstęp na teren ekspozycji targowej wyłącznie na podstawie zaproszeń i elektronicznych kart dostępu, wydawanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. O karty dostępu, upoważniające do zwiedzania targów, zwracać się mogą również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa.

Kontakt: Bartosz Staniszewski,koordynator ds. multimediów i PR, tel. 58 554.91.49, e-mail: bartosz.staniszewski[at]mtgsa.com.pl, web: europoltech.amberexpo.pl

oprac. Wasz korespondent Halina Kustosz, e-mail: h.kustosz[at]milwomen.pl

EUROPOLTECH 2017 (Gdańsk, 26-28 kwietnia)

EUROPOLTECH 2017 to VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz towarzyszące jej Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa, które odbędą się w Gdańsku w dniach 26-28 kwietnia.

Targi EUROPOLTECH organizowane są w ścisłej współpracy z Komendą Główną Polskiej Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa oraz Wojskami Specjalnymi. W ramach ekspozycji targowej eksperci wszystkich służb będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi ofertami sprzętu i wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i oddziałów antyterrorystycznych. Zaprezentowane zostaną też rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy.

EuPolTech2015
Fot. Policja.pl

Wśród najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom znajdują się:
• V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przezCentralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Wydarzenie to służy również również omówieniu podstawowych zasad identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification).
• Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji,
• Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa” przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych,
• Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.
• porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,
• pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć targów EUROPOLTECH jest program SUPERNOWOCZESNY 2017, którego misją jest promocja produktów charakteryzujących się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisję Konkursową programu SUPERNOWOCZESNY tworzy Rada Programowa Targów, w skład której wchodzą zastępcy szefów służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa. Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami: Złotą, Srebrną i Brązową Gwiazdą Policji. Swoją nagrodę – Laur Graniczny przyzna również Komendant Główny Straży Granicznej.

Web organizatora: europoltech.amberexpo.pl

oprac. na podstawie materiałów Organizatora, Halina Kustosz, e-mail:h.kustosz[at]milwomen.pl

Święto Policji – 24 lipca

24 lipca obchodzone jest Święto Policji, przypadające w rocznicę powołania w 1919 r. polskiej Policji Państwowej.

W 2016 roku, ze względu na Światowe Dni Młodzieży, centralne obchody Święta Policji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się 16 lipca.

Na Placu Piłsudskiego w Warszawie, prezydent Andrzej Duda odznaczył kilkudziesięciu policjantów, kilkunastu awansowano na wyższe stopnie oficerskie (18 osób), a także odbyła się promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ślubowanie nowo przyjętych stołecznych funkcjonariuszy. W Święto Policji wyróżniono pięciu laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Za służbę ofiarną, z oddaniem i poświęceniem, z wielką starannością, z dopełnieniem wszystkich zasad z całego serca Państwu dziękuję. Dziękuję też Państwa bliskim, którzy na Was czekają z drżeniem serca, gdy usłyszą, że coś gdzieś się zdarzyło, a wiedzą, że bliska osoba jest na służbie – ojciec, mama, żona, mąż, brat, siostra, syn, córka, ukochany, ukochana. Tak to jest, że dolą rodzin jest czekać, ale także mogą być dumni.” – Prezydent Andrzej Duda

Odznaczenia (46 osób) i awanse w czasie uroczystości na Zamku Królewskim wręczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wraz z komendantem głównym policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz wiceszefem BBN Jarosławem Brysiewiczem. W uroczystości wziął udział także nadzorujący policję wiceminister Jarosław Zieliński.

Oprócz odznaczeń państwowych policjanci uzyskują m.in.: Krzyże Zasługi za Dzielność, Medale za Długoletnią Służbę, Medale za Zasługi dla Policji oraz Odznaki Zasłużonego Policjanta.

Odczytano prezydencką decyzję o wręczeniu kilkuset policjantom z całego kraju medali „za długoletnią służbę”. Kilkuset funkcjonariuszy z terenu całej Polski zostało odznaczonych przez szefa MSWiA odznaczeniami „zasłużony policjant”.

W KGP odsłonięte zostały tablice pamięci z nazwiskami policjantów, którzy polegli na służbie. Jak co roku złożone zostały wieńce i kwiaty przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. W tym miejscu, przed gmachem KGP, złożona jest urna z prochami policjantów pomordowanych przez NKWD i pogrzebanych w Miednoje.

Podstawa prawna:
1. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 (Rozdz. 2 Organizacja Policji, Art. 13b. – Święto Policji)
2. Dz. U. z 1995 r. Nr 104, poz. 515 – Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
3. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

* Policja – jest największą formacją mundurową w Polsce, służy w niej 100 tys. policjantów i pracuje 20 tys. cywilów.

* Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Police Academy in Szczytno), web: wspol.edu.pl – polska uczelnia służb państwowych, jednostka organizacyjna Policji od 1.10.1990, członek Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) (ang. European Police College) – jednej z agencji Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.